Skip to main content

Strokeenheter: utvärdering av designkvalitet och dess inverkan på vård och rehabilitering, säkerhet, patienthälsa, och uppfattning av miljön

Den aktuella studien kommer att undersöka den komplexa relationen mellan den fysiska vårdmiljön, hälsa och vårdprocessen.

Forskningen fokuserar på designen av nybyggda strokeenheter och kommer att bedrivas interdisciplinärt (arkitektur och vårdvetenskap). Det finns kunskap från forskning inom vårdarkitektur, miljöpsykologi, medicin och vårdvetenskap som visar att säkerhet och vårdkvalitet kan och skall byggas in i den fysiska vårdmiljön. Vi frågar oss hur väl kunskapen är synlig i arkitekturen av nybyggda stroke enheter. Hur väl är nybyggda strokeenheter anpassade till patientens speciella behov, krav och svårigheter?

Syfte

Det övergripande målet är att generera kunskap om kvaliteten på den fysiska vårdmiljön och de komplexa relationerna mellan kvaliteten på miljön, vårdprocessen och patientens hälsa.

Specifika mål

• Att beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön av strokeenheter
• Att undersöka möjligheter och hinder i den fysiska vårdmiljön på strokeenheter angående:

a) kvaliteten på vård och rehabilitering
b) patientens hälsa
c) patientsäkerhet
d) patientens delaktighet i vårdplaneringen
e) interdisciplinärt teamarbete

• Att beskriva hur användarna (patienter, närstående och personal) uppfattar utformningen av strokeenheter.

Design

Designen är explorativ jämförande fallstudie där strokeenheter kommer att studeras. För att förstå hur individer agerar och interagerar i ett sammanhang krävs en kombination av metoder. Vi kommer att använda enkäter, intervjuer och observationer. Observationer kan fånga de mindre påtagliga aspekter av vårdprocessen, få insikt i samspelet mellan individer och grupper och fånga information om hur människan och vård påverkas av den fysiska miljön.

Ansvarig forskare

Marie Elf

Andra forskare

Lena von Koch, Peter Fröst, Christina Sjöstrand

Doktorand

Anna Anåker, Publikationer

Finansiering

Nationella forskarskolan för vårdvetenskap, svenska Stroke förbundet, FORMAS

Publikationer