Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

This page in English

Övergripande syfte

Projektet undersöker psykosociala aspekter av infertilitetsbehandling med ägg/sperma från identifierbara donatorer för berörda grupper, dvs. donatorer, mottagande par och deras barn. 

Projektbeskrivning

Projektet utgår från ’The Swedish Study on Gamete Donation’, en prospektiv longitudinell multicenterstudie som inkluderar samtliga universitetssjukhus som ger infertilitetsbehandling med donerade ägg och spermier. Under 2005-2008 inkluderades konsekutiva grupper av ägg- och spermadonatorer (n=299), personer som startade behandling med donerade ägg (n=307) eller spermier (n=587), samt en jämförelsegrupp som startade IVF-behandling med egna könsceller (n=302). Samtliga följs över flera år med frågeformulär som innehåller studiespecifika frågor (bl.a. om öppenhet om donationsbehandlingen) och utprovade instrument för att mäta bl.a. personlighetsaspekter (TBQ), parrelation (ENRICH) och barnets utveckling (SDQ). 

I en annan del av projektet undersöks hur familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling bemöts i samhället. Vi undersöker också psykosociala konsekvenser av att unga vuxna som blivit till med donerade spermier får tillgång till identifierande information om sin donator.

Projektledare

Claudia Lampic

Agneta Skoog Svanberg 

Gunilla Sydsjö 

Medarbetare 

Catrin Borneskog

Anja Gebhardt

Astrid Indekeu

Stina Isaksson

Finansiering

FORTE

KID-medel

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Vetenskapsrådet

Utvalda publikationer

Parenting stress and its association with perceived agreement about the disclosure decision in parents following donor conception. Gebhardt A, Sydsjö G, Skoog Svanberg A, Indekeu A, Lampic C.Acta Obstrica et Gynecologica Scandinavica. Epub 22 April 2017.

 Attitudes about donor information differ greatly between IVF couples using their own gametes and those receiving or donating oocytes or sperm. Svanberg AS, Sydsjö G, Bladh M, Lampic C. J Assist Reprod Genet. 2016 Apr 8. [Epub ahead of print]

It takes two to tango: information-sharing with offspring among heterosexual parents following identity-release sperm donation.
Isaksson S, Skoog-Svanberg A, Sydsjö G, Linell L, Lampic C
Hum. Reprod. 2016 Jan;31(1):125-32

Relationship satisfaction in lesbian and heterosexual couples before and after assisted reproduction: a longitudinal follow-up study.
Borneskog C, Lampic C, Sydsjö G, Bladh M, Svanberg A
BMC Womens Health 2014 Dec;14():154

Preferences and needs regarding future contact with donation offspring among identity-release gamete donors: results from the Swedish Study on Gamete Donation.
Isaksson S, Sydsjö G, Skoog Svanberg A, Lampic C
Fertil. Steril. 2014 Oct;102(4):1160-6

Attitudes towards disclosure and relationship to donor offspring among a national cohort of identity-release oocyte and sperm donors.
Lampic C, Skoog Svanberg A, Sydsjö G
Hum. Reprod. 2014 Sep;29(9):1978-86

Relationships in couples treated with sperm donation - a national prospective follow-up study.
Sydsjö G, Svanberg A, Bladh M, Lampic C
Reprod Health 2014 Aug;11():62

Oocyte and sperm donors' opinions on the acceptable number of offspring.
Sydsjö G, Lampic C, Bladh M, Svanberg A
Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Jul;93(7):634-9

How do lesbian couples compare with heterosexual in vitro fertilization and spontaneously pregnant couples when it comes to parenting stress?
Borneskog C, Lampic C, Sydsjö G, Bladh M, Skoog Svanberg A
Acta Paediatr. 2014 May;103(5):537-45

Disclosure behaviour and intentions among 111 couples following treatment with oocytes or sperm from identity-release donors: follow-up at offspring age 1-4 years.
Isaksson S, Sydsjö G, Skoog Svanberg A, Lampic C
Hum. Reprod. 2012 Oct;27(10):2998-3007

Who becomes a sperm donor: personality characteristics in a national sample of identifiable donors.
Sydsjö G, Lampic C, Brändström S, Gudmundsson J, Karlström P, Solensten N, et al
BJOG 2012 Jan;119(1):33-9

Two decades after legislation on identifiable donors in Sweden: are recipient couples ready to be open about using gamete donation?
Isaksson S, Skoog Svanberg A, Sydsjö G, Thurin-Kjellberg A, Karlström P, Solensten N, et al
Hum. Reprod. 2011 Apr;26(4):853-60