Skip to main content

Person-centered work rehabilitation for persons with neurological disorders: An innovative use of participatory approaches in designing and evaluating a complex intervention

Detta forskningsprojekt avser att studera hur personer med neurologiska funktionsnedsättningar kan inkluderas i att förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen så att arbetsåtergång möjliggörs i större utsträckning.

Det enskilt viktigaste rehabiliteringsmålet för personer i arbetsför ålder med neurologiska funktionsnedsättningar efter stroke, ryggmärgsskada eller MS är återgång i arbete. Trots det är det mer än en tredjedel av de som får stroke som inte återgår i arbete; majoriteten av de som får en ryggmärgsskada arbetar inte efter skadan; och andelen av personer med MS arbetar hel- eller deltid är låg. Arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige involverar, förutom den enskilda individen i behov av rehabiliterande insatser, fyra aktörer; hälso-och sjukvården, Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) och arbetsgivare.

För personer med neurologiska funktionsnedsättningar innebär arbetslivsinriktad rehabilitering att hitta en ”matchning” mellan personens förmågor/begränsningar, arbetets krav och arbetsmiljön. Detta projekt kommer generera ny kunskap genom att personer med neurologisk funktionsnedsättning, representanter för hälso- och sjukvård, arbetsgivare, FK och AF medverkar i utformningen/utvärdering av rehabiliteringsprogram för återgång till arbete.

Projektansvariga

Eric Asaba (PI - Spinal Cord Injury projects),

Gunilla Eriksson (PI – Stroke projects),

Sverker Johansson (PI – Multiple Sclerosis projects),

Medarbetare

Susanne Guidetti, Therese Hellman, Ulla Johansson, Birgitta Bernsprång, Jan Hillert, Lars Lindholm, och Åke Seiger

Finansiering

  • Nationella forskarskolan i Vårdvetenskap
  • Uppsala Läns Ländsting
  • Gävleborgs Länslandsting
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala Örebro
  • Strokeförbundet
  • Neuro Förbundet
  • Norrbacka-Eugenia Stiftelsen.

Publikationer

Bergmark, L., Westgren, N., & Asaba, E. (2011). Returning to work after spinal cord injury: Exploring young adults' early expectations and experience. Disability & Rehabilitation. 33(25-26), 2553-2558. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592045