Omvårdnad av äldre

This page in English

Projektgruppen Omvårdnad av äldre består av 3 lektorer, 2 adjunkter, 1 forskare, 1 anknuten forskare och 3 doktorander vid sektionen för omvårdnad. Gruppen har nyligen konstituerats och kommer tillsammans att utveckla forskningsområdet under hösten 2017 och framöver. 

Projektgruppens ledare

Universitetslektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 08-524 839 19
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Forskningsområde

Omvårdnad för äldre personer omfattar främjande av hälsa, förebyggande av ohälsa, lindrande av lidande och vård i livets slutskede i hemmet, på vård- och omsorgsboende, eller på sjukhus.  Äldre personer definieras som 65 år och äldre. Medlemmarna i projektgruppen bedriver forskning som belyser många olika aspekter på åldrandet. Studiernas design är beskrivande tvärsnitts- och longitudinella studier, interventionsstudier och implementeringsstudier och använder både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Även pedagogisk forskning och utveckling inom omvårdnad för äldre personer kommer att initieras.

Aktuella forskningsprojekt som en eller flera av projektgruppen bedriver

Akademiskt demensboende för idéburen vård och omsorg

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet är att skapa ett akademiskt boende för demenssjuka personer.

Behovet av att sammanföra akademi och praktik är stort. Bräcke diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan sex år ett väletablerat och nära samarbete då Bräcke diakoni är delägare till högskolan. Genom delägarskapet finns unika möjligheter att sammanföra forskning och praktik inom äldre-omsorgen. Preliminära resultat; personcentrerad vård och omsorg är det den enskilde personen som tillsammans med närstående, medarbetare och forskare skapar nya arbetssätt. Modellen är utformad som en cirkulär process och tar sin utgångspunkt i personens behov, upplevelser och livserfarenheter samt medarbetarens kompetens så att idéer skapas för att möta behoven. När idéerna kommuniceras i verksamheten kommer nya arbetssätt att initieras och som med rätt resurser kan ge nya resultat. Genom att systematisera, genomföra tester, utvärdera resultat och modifiera tidigare arbetssätt, skapas aktiva verktyg att använda för att bemöta varje persons behov av vård, omsorg och stöd.

Constipation among Swedish older Adults (CASA) project

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Hanne Konradsen, Veronica Lundberg

Det övergripande syftet med CASA-projektet är att beskriva prevalens och incidens av förstoppning bland äldre patienter som är inskrivna på geriatriska kliniker i Stockholm och att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och nuvarande praxis att förebygga och behandla förstoppning bland äldre patienter.

Implementering av evidensbaserad vård i hemtjänst - D-HEM

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Ewa Stenwall

Målet för detta projekt är att implementera och utvärdera en modell (KISAM-modellen) för att utveckla kunskap om implementering av evidensbaserad kunskap för att förbättra vårdkvaliteten för äldre personer med demens som har hemtjänst. Projektet är inriktat på att identifiera kunskapsbehovet i hemtjänstpersonalens kompetens för att dagligen praktisera evidensbaserad vård. Projekt erbjuder en modell för att träna implementering av evidensbaserad kunskap i hemtjänsten för äldre personer med demens.

Family living with heart failure: An international study focusing on family functioning, family health and social support from nurses

Ansvarig: Hanne Konradsen

Projektets syfte är att undersöka om familjers funktion och hälsa hos patienter med hjärtsvikt och deras partner är förknippade med sina egna och deras partners erfarenheter av socialt stöd från sjuksköterskor. Projektet kommer även att beskriva erfarenheterna av familjefunktion i förhållande till hjärtsvikt bland iranska invandrarfamiljer och att jämföra familjens funktion, familjens hälsa och socialt stöd från sjuksköterskor bland danska, isländska och iranska patienter med hjärtsvikt och deras familjemedlemmar. Projektet pågår.

Future Care for older adults in Home care and Care home

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Zarina Nahar Kabir, Helen Olt

Future Care är ett forskningsprogram finansierat av FORTE för åren 2017-2019. Lena Borell (professor vid divisionen av arbetsterapi) är PI och Anne-Marie Boström är Co-Investigator. Forskningsprogrammet avser att bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade tjänster för äldres möjligheter till aktiva deltagande i samhället. Programmet utgår från en vision där personer med nedsatt funktionsförmåga kan åldras i ett samhälle och upplever fullt deltagande i att leva, trots förluster av hälsa eller sociala förluster, funktionsbegränsningar, immigration till ett nytt land eller nya digitala medierade internetgemenskaper.

Över en tredjedel av alla äldre som bor i Europa över 75 år gammal har funktionshinder som begränsar dem i det dagliga livet. Detta har en stor inverkan i det dagliga livet för många äldre och även behov av offentliga finansierade tjänster. Det övergripande målet för forskningsprogrammet är att bidra med ny kunskap för att möjliggöra nya tjänster för att stödja äldres deltagande i två miljöer, i hemmet eller i äldreboenden.

Health Team for Elderly (HTE) project

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Berit Seiger Cronfalk, Astrid Fjell

Syftet med projektet är att beskriva en modell av förebyggande hembesök för äldre och undersöka samband mellan riskbedömningar och återinläggningar på sjukhus, hälsokommunikation och följsamhet till rådgivning vid hembesök.

Hemmastaddhet för kvinnor och män över 85 år i livets slutskede

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Lotta Saarnio

Att vara hemmastadd kan beskrivas som välbefinnande trots en allvarlig sjukdom och där bland annat rumsliga, relationella och tidsliga aspekter av välbefinnande sammanflätas med varandra. Projektet handlar om att öka förståelse av hemmastaddhet i livets slutskede för personer över 85 år och hur vårdpersonalen kan främja äldre personers hemmastaddhet i livets slutskede. Projektet om hemmastaddhet hos äldre tar sin utgångspunkt i kvalitativ ansats med bland annat intervjuer, gruppsamtal och observationer som datainsamlingsmetoder.

International Network on Public Health and Aging (INOPA)

Ansvarig: Zarina Nahar Kabir

INOPA är ett nätverk av forskare från 11 akademiska, statliga och icke-statliga organisationer som representerar databaser (1 intervention, 2 tvärsnitt och 8 longitudinella studier) för äldre personer från åtta länder i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Nätverket finansierades av Arbetslivs och Socialforskningsrådet (2005-2008). Nätverket syftar till samordning av åldrandeforskningen i världens hög- och låginkomstregioner. Nätverkets fokus är behovet av integration av kunskaper om åldrande över olika geografiska sammanhang (t.ex. höginkomst vs låginkomstländer).

Livets rytm och den mänskliga musiken

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Projektets syfte är att undersöka om musikterapi kan stödja kommunikationen mellan närstående och anhöriga med demenssjukdom. Studien är en pilotstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats där närståendes upplevelser är i fokus.

Mjuk massagebehandling efter stroke hos äldre

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet med projektet är att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av mjuk massagebehandling (taktil massagebehandling) efter stroke hos geriatriska patienter, dvs personer över 65 år. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra omvårdnad, behandling och funktion efter stroke hos äldre.

Frågeställning; Ger mjukmassage behandling mätbara psykologiska och fysiologiska effekter på symtom och funktion efter stroke hos patienter över 65 år? Preliminära resultat; Beröring via stimulering av CT fibrer och mjuk massage kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn, lindrad ångest och oro samt bidra till ökat välbefinnande jämfört med kontrollgrupp.

Older Persons’ Exercise and Nutrition (OPEN) study

Ansvarig: Anne-Marie Boström

Syftet med OPEN studien är att undersöka fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer på äldreboende samt att studera effekter av daglig träning kombinerat med ett proteinrikt kosttillägg på fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet samt förekomst av fall, trycksår och förmåga att självständigt klara av toalettbesök (förflyttning till toalett) hos personer på äldreboende. Studien kommer även att undersöka de äldre personernas erfarenheter av att genomföra interventionen och personalens erfarenheter av att stödja den äldre personen på äldreboende att genomföra interventionen. Studien pågår och kommer att avslutas i slutet av 2017.

Poverty and Health in Ageing (PHA)

Ansvarig: Zarina Nahar Kabir

Syftet av denna mångdimensionella tvärsnittsstudie var att undersöka hur biologiska, miljömässiga och samhällsfaktorer påverkar åldrandet. PHA inkluderar undersökningsmetoder, kliniska undersökningar, kognitiv testning och laboratorieanalyser som innefattar ett urval av 850 deltagare i ≥60 år i ett landsbygdsområde Bangladesh. PHA är resultatet av ett samarbete mellan ICDDR, B: Knowledge for Global Lifesaving Solutions, Bangladesh och Karolinska Institutet. Projektet finansierades av Department of International Development, Storbritannien till ICDDR, B, Veteskapsrådet och Svensk Internationella utvecklingsbyrån (SIDA) till ICDDR, B och Karolinska Institutet.

Primary Health-Care Services in Later Life: Improving Services in Bangladesh and Vietnam (PHILL)

Ansvarig: Zarina Nahar Kabir

En interventionsstudie finansierad av Europeiska kommissionen (2002-2005), utvärderade effekterna av primärhälsovårdens (PHC) insatser för att förbättra hälsan och livskvaliteten hos äldre i landsbygden Vietnam och Bangladesh. Projektet utvärderade hälsobehov hos äldre människor och effektiviteten hos PHC-tjänster för att möta dessa behov. Ett hållbart interventionspaket utvecklades för att förbättra leverans av hälsovårdstjänster för äldre. Det tog också upp åtgärder som kunde antas vid yngre åldrar för att förbereda en hälsosam framtid i senare liv. Interventionen riktade sig till PHC-leverantörer, lokalsamhällen, informella vårdgivare och äldre. Studien bedömde effekten av dessa ingrepp med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder.

Reaching out to family health (REACH-FH)

Ansvarig: Hanne Konradsen

Ansökan till EU för ett COST-projekt för att finansiera ett europeiskt multidisciplinärt forskarnätverk med fokus på hälsa hos familjer till äldre med kroniska tillstånd. Ansökan skickas ultimo september 2017 och inkluderar forskare från Italien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Island, Schweiz, Finland, Sverige, Turkiet, Polen, Rumänien och Slovenien samt deltagande av 4 NGOs (AGE Platform Europe, Europeiskt centrum för social välfärdspolitik och forskning, Eurocarers - European Association Working for Carers och ESFR European Society on Family Relations).

Skillnader i ’caregiver burden’ hos närstående till personer diagnostiserade med med Lewy body demens och Alzheimers sjukdom

Ansvarig: Ewa Stenwall

Syftet med projektet är att beskriva närstående till personer med Lewy body demens och Alzheimers sjukdom upplevelse, både övergripande och djupgående med kvantitativ så väl som kvalitativ design.

Transitions related to early onset dementia. From diagnosis to end of life

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Berit Seiger Cronfalk

Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för hur personer med tidigt debuterande demenssjukdom och deras närstående upplever transitioner under sjukdomsförloppet.

Gruppmedlemmar

Universitetslektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 08-524 839 19
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Anknuten

Berit Cronfalk

Enhet: Sektionen för omvårdnad
E-post: Berit.Cronfalk@ki.se

Universitetsadjunkt

Kethy Forssell Ehrlich

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Kethy.Forssell.Ehrlich@ki.se

Forskarstuderande

Astrid Fjell

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Astrid.Fjell@ki.se

Forskare

Zarina Nahar Kabir

Telefon: 08-524 836 97
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Zarina.Kabir@ki.se

Universitetslektor

Hanne Konradsen

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: hanne.konradsen@ki.se

Universitetsadjunkt

Veronica Lundberg

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: veronica.lundberg@ki.se

Universitetsadjunkt

Helen Olt

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Helen.Olt@ki.se

Universitetslektor

Ewa Stenwall

Telefon: 08-524 832 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Ewa.Stenwall@ki.se

Universitetsadjunkt

Nana Waldréus

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: nana.waldreus@ki.se

Publikationer

OmvårdnadÅldrande