Skip to main content

Omvårdnad av äldre

Projektgruppen Omvårdnad av äldre består av 3 lektorer, 6 adjunkter, 1 forskare, 1 anknuten forskare och 3 doktorander vid sektionen för omvårdnad. Gruppen påbörjade sitt arbete hösten 2017.

Projektgruppens ledare

Lektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 076-051 95 13
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Forskningsområde

Omvårdnad för äldre personer omfattar främjande av hälsa, förebyggande av ohälsa, lindrande av lidande och vård i livets slutskede i hemmet, på vård- och omsorgsboende, eller på sjukhus. Äldre personer definieras som 65 år och äldre utifrån svenska vedertagna definitioner men yngre personer inkluderas i vissa studier. Medlemmarna i projektgruppen bedriver forskning som belyser många olika aspekter på åldrandet. Studiernas design är beskrivande tvärsnitts- och longitudinella studier, interventionsstudier och implementeringsstudier och använder både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Även pedagogisk forskning och utveckling inom omvårdnad för äldre personer kommer att initieras.

Aktuella forskningsprojekt som en eller flera av projektgruppen bedriver

Akademiskt demensboende för idéburen vård och omsorg

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet är att skapa ett akademiskt boende för demenssjuka personer.

Behovet av att sammanföra akademi och praktik är stort. Bräcke diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan sex år ett väletablerat och nära samarbete då Bräcke diakoni är delägare till högskolan. Genom delägarskapet finns unika möjligheter att sammanföra forskning och praktik inom äldre-omsorgen.

Preliminära resultat; personcentrerad vård och omsorg är när den enskilde personen som tillsammans med närstående, medarbetare och forskare skapar nya arbetssätt. Modellen är utformad som en cirkulär process och tar sin utgångspunkt i personens behov, upplevelser och livserfarenheter samt medarbetarens kompetens så att idéer skapas för att möta behoven. När idéerna kommuniceras i verksamheten kommer nya arbetssätt att initieras och som med rätt resurser kan ge nya resultat. Genom att systematisera, genomföra tester, utvärdera resultat och modifiera tidigare arbetssätt, skapas aktiva verktyg att använda för att bemöta varje persons behov av vård, omsorg och stöd.

Att bli specialistsjuksköterska

Ansvarig: Hanne Konradsen, Anne-Marie Boström

Syftet med detta projekt är att undersöka erfarenheterna av sjuksköterskor som är studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Vård av Äldre, och hur deras förväntningar på arbetet som specialistsjuksköterska förändras under utbildningen. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och KI.

Constipation among Swedish older Adults (CASA) project

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Hanne Konradsen, Veronica Lundberg

Det övergripande syftet med CASA-projektet är att beskriva prevalens och incidens av förstoppning bland äldre patienter som är inskrivna på geriatriska kliniker i Stockholm och att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och nuvarande praxis att förebygga och behandla förstoppning bland äldre patienter. Projektet påbörjades hösten 2017.

Implementering av evidensbaserad vård i hemtjänst - D-HEM

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Ewa Stenwall

Målet för detta projekt är att implementera och utvärdera en modell (KISAM-modellen) för att utveckla kunskap om implementering av evidensbaserad kunskap för att förbättra vårdkvaliteten för äldre personer med demens som har hemtjänst. Projektet är inriktat på att identifiera kunskapsbehovet i hemtjänstpersonalens kompetens för att dagligen praktisera evidensbaserad vård. Projekt erbjuder en modell för att träna implementering av evidensbaserad kunskap i hemtjänsten för äldre personer med demens. Datainsamlingen av avslutad. Analys av data och skrivande av publikationer pågår. Tre artiklar är publicerade under 2018.

Familjers betydelse i omvårdnaden

Ansvarig: Hanne Konradsen, Anne-Marie Boström

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina, Hongkong och Kanada.

Family living with heart failure: An international study focusing on family functioning, family health and social support from nurses

Ansvarig: Hanne Konradsen

Projektets syfte är att undersöka om familjers funktion och hälsa hos patienter med hjärtsvikt och deras partner är förknippade med sina egna och deras partners erfarenheter av socialt stöd från sjuksköterskor. Projektet kommer även att beskriva erfarenheterna av familjefunktion i förhållande till hjärtsvikt bland iranska invandrarfamiljer och att jämföra familjens funktion, familjens hälsa och socialt stöd från sjuksköterskor bland danska, isländska och iranska patienter med hjärtsvikt och deras familjemedlemmar. Projektet pågår.

Future Care for older adults in Home care and Care home

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Zarina Nahar Kabir, Helen Olt

Future Care är ett forskningsprogram finansierat av FORTE för åren 2017-2019. Lena Borell (professor vid divisionen av arbetsterapi) är PI och Anne-Marie Boström är Co-Investigator. Forskningsprogrammet avser att bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade tjänster för äldres möjligheter till aktiva deltagande i samhället. Programmet utgår från en vision där personer med nedsatt funktionsförmåga kan åldras i ett samhälle och upplever fullt deltagande i att leva, trots förluster av hälsa eller sociala förluster, funktionsbegränsningar, immigration till ett nytt land eller nya digitala medierade internetgemenskaper.

Över en tredjedel av alla äldre som bor i Europa över 75 år gammal har funktionshinder som begränsar dem i det dagliga livet. Detta har en stor inverkan i det dagliga livet för många äldre och även behov av offentliga finansierade tjänster. Det övergripande målet för forskningsprogrammet är att bidra med ny kunskap för att möjliggöra nya tjänster för att stödja äldres deltagande i två miljöer, i hemmet eller i äldreboenden. Fem delprojekt pågår. Läs mer

Health Team for Elderly (HTE) project

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Berit Seiger Cronfalk, Astrid Fjell

Syftet med projektet är att beskriva en modell av förebyggande hembesök för äldre och undersöka samband mellan riskbedömningar och återinläggningar på sjukhus, hälsokommunikation och följsamhet till rådgivning vid hembesök. Projektet pågår. Två artiklar är publicerade.

Mjuk massagebehandling efter stroke hos äldre

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet med projektet är att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av mjuk massagebehandling (taktil massagebehandling) efter stroke hos geriatriska patienter, dvs personer över 65 år. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra omvårdnad, behandling och funktion efter stroke hos äldre.

Frågeställning; Ger mjukmassage behandling mätbara psykologiska och fysiologiska effekter på symtom och funktion efter stroke hos patienter över 65 år? Preliminära resultat; Beröring via stimulering av CT fibrer och mjuk massage kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn, lindrad ångest och oro samt bidra till ökat välbefinnande jämfört med kontrollgrupp.

Older Persons’ Exercise and Nutrition (OPEN) study

Ansvarig: Anne-Marie Boström

Syftet med OPEN studien är att undersöka fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer på äldreboende samt att studera effekter av daglig träning kombinerat med ett proteinrikt kosttillägg på fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet samt förekomst av fall, trycksår och förmåga att självständigt klara av toalettbesök (förflyttning till toalett) hos personer på äldreboende. Studien kommer även att undersöka de äldre personernas erfarenheter av att genomföra interventionen och personalens erfarenheter av att stödja den äldre personen på äldreboende att genomföra interventionen. Datainsamlingen är avslutad. Analyser av dat och skrivande av publikationer pågår. Ett studieprotokoll är publicerat 2018.

Reaching out to family health (REACH-FH)

Ansvarig: Hanne Konradsen

Ansökan till EU för ett COST-projekt för att finansiera ett europeiskt multidisciplinärt forskarnätverk med fokus på hälsa hos familjer till äldre med kroniska tillstånd. Ansökan skickas ultimo september 2017 och inkluderar forskare från Italien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Island, Schweiz, Finland, Sverige, Turkiet, Polen, Rumänien och Slovenien samt deltagande av 4 NGOs (AGE Platform Europe, Europeiskt centrum för social välfärdspolitik och forskning, Eurocarers - European Association Working for Carers och ESFR European Society on Family Relations).

Upplevda symtom och coping strategier hos närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom

Ansvarig: Ewa Stenwall

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva erfarenheterna av närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom för att identifiera likheter och skillnader mellan de symtom och valda coping strategierna. Datainsamlingen är klar. Dataanalyser och publicering av publikationer pågår.

Stresslindrande mobilapplikation för anhörigvårdare (SAMAC): en feasibility studie

Ansvarig: Zarina Nahar Kabir, Anne-Marie Boström, Hanne Konradsen, Cecilia Moberg

Studiens syfte är att utvärdera genomförbarheten av en mobilapplikation, Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC), genom att samla in erfarenheter från anhörigvårdare till personer med demens när mobilapplikationen används. En moderator kommer att använda ett förutbestämt protokoll för att stödja gruppdiskussioner med anhörigvårdare via SAMAC. Specifika mål för studien är: Utforska anhörigvårdares erfarenheter av stresslindring genom en mobilapplikation, Utforska anhörigvårdares preferens av funktionerna i SAMAC, testa genomförbarheten av användningen av SAMAC i 8 veckor och testa användbarheten av bedömning av hälsa i SAMAC av anhörigvårdare. Projektet startade våren 2018. Projektet är ett resultat av ett samarbete med fakulteten för omvårdnad vid Hong Kong Polytechnic University.

Studier om äldre personer med hjärtsvikt

Ansvarig: Nana Waldréus

Törst hos personer med hjärtsvikt- en internationell studie

I ett samarbete med cirka 15 länder översätts Törstbesvärsskalan för personer med hjärtsvikt och data samlas in om törst och faktorer relaterade med törst.

Törst, aptit, symtombörda och livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt

En studie med fyra deltagande hjärtsviktscentra i Sverige görs för att beskriva törst, aptit, symtombörda, symtomkluster och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med hjärtsvikt.

Lindra besvärande törst hos personer med hjärtsvikt

En interventionsstudie utförs i syfte att förebygga och lindra besvärande törst hos personer med hjärtsvikt.

Fysisk aktivitet och individuell nutritionsbehandling för äldre personer med hjärtsvikt

I samarbete med Stockholms Sjukhem planeras en randomiserad kontrollerad studie med syftet att beskriva effekter av individanpassad nutritionsbehandling kombinerad med fysisk träning på återinläggning på sjukhus, frailty, törst, symtombörda och livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt.

Transitions related to early onset dementia. From diagnosis to end of life

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Berit Seiger Cronfalk

Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för hur personer med tidigt debuterande demenssjukdom och deras närstående upplever transitioner under sjukdomsförloppet. Projektet påbörjades 2018.

Translating Research in Elder Care (TREC)

Ansvarig: Anne-Marie Boström

TREC är ett kanadensiskt forskningsprogram som leds av professor Carole Estabrooks, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Syftet med TREC är att utveckla lösningar för att förbättra kvaliteten på vården som erbjuds äldre personer som bor på äldreboende, förbättrar vårdpersonalens arbetsmiljö och hälsa och förbättrar effektiviteten i vårdorganisationen och systemet. TREC arbetar utifrån partnerskap med forskare, vårdpersonal, beslutsfattare och medborgare för att generera kunskap som kan förbättra äldreomsorgen. Läs mer

Vård av anhörigvårdare för personer med demens: Mobilapplikation för att minska stress och förbättra livskvalitén (CAFCA)

Ansvarig: Zarina Nahar Kabir, Anne-Marie Boström, Hanne Konradsen, Cecilia Moberg, Berit Seiger Cronfalk

Syftet med CAFCA är att utvärdera effekterna av att implementera mobilapplikationen SAMAC i det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige för att förbättra livskvalitet och psykisk hälsa samt minska stress och ensamhet hos äldre familjemedlemmar till personer med demens. CAFCA är finansierad av Kamprad-stiftelsen och är en 3-årig interventionsstudie som kommer att genomföras i olika delar i Sverige. Studien kommer att starta våren 2019.

Gruppmedlemmar

Lektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 076-051 95 13
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Anknuten

Berit Cronfalk

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Berit.Cronfalk@ki.se

Adjunkt

Jeanette Eckerblad

Telefon: 08-524 837 34
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: jeanette.eckerblad@ki.se

Forskarstuderande

Astrid Fjell

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Astrid.Fjell@ki.se

Forskare

Zarina Nahar Kabir

Telefon: 08-524 836 97
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Zarina.Kabir@ki.se

Adjunkt

Veronica Lundberg

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: veronica.lundberg@ki.se

Adjunkt

Cecilia Moberg

Telefon: 08-524 838 20
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Cecilia.Moberg@ki.se

Forskarstuderande

Marie Olsen

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: marie.olsen@ki.se

Adjunkt

Helen Olt

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Helen.Olt@ki.se

Lektor

Ewa Stenwall

Telefon: 08-524 832 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Ewa.Stenwall@ki.se

Adjunkt

Nana Waldréus

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: nana.waldreus@ki.se

Publikationer