Nutrition vid olika tillstånd

Demens och nutrition

Ett projekt som bedrivs tvärprofessionellt tillsammans med några sektioner inom institutionen är OmegAD - studien där man givit Omega-3 fettsyror till patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Syftet med studien är att studera effekter på bl a kognition, depression, inflammation och nutrition.

Omega-3 fatty acid treatment in mild to moderate Alzheimer's disease: Results from the OmegAD study.

Patienter med Alzheimers sjukdom uppvisar lägre nivåer av omega-3 fettsyror (n-3 FS) i både plasma och hjärnvävnad jämfört med åldersmatchade friska. Såväl befolkningsstudier som djurstudier har visat att ett högt intag av n-3 fettsyran dokosahexaensyra (DHA) kan skydda mot att utveckla AD. Lite är dock känt om hur intag av n-3 FS påverkar redan etablerad AD. Vi har därför genomfört den första längre (1 år) randomiserade placebo-kontrollerade dubbel-blinda studien (RCT) med tillskott av n-3 FS till patienter med mild till måttlig AD. 204 patienter med pågående acetylkolinesteras-hämmare(AChEI)-behandling inkluderades, varav 174 fullföljde studien.

Yvonne Freund-Levis avhandling

 

 

EU projektet: Impact of Nutritional Lipids on Neuronal and Cognitive Performance in Aging, Alzheimer's disease and Vascular Dementia.

Till Lipidiet (extern sida)

Nutrition vid cancer

Ett annat pågående projekt syftar till att kartlägga viktutveckling hos patienter efter esofaguscanceroperation samt att finna orsaker till och åtgärder mot malnutrition. Om nutritionsbehandling av svårt sjuka cancerpatienter, anslutna till avancerad hemsjukvård i Stockholmsområdet, handlar ytterligare ett forskningsprojekt. En studie handlar om patienters och anhörigas erfarenheter av parenteral nutrition i hemmet.
Nutrition och fysisk aktivitet

Det finns idag inte så mycket forskning om den samlade effekten av nutritionsbehandling och fysisk aktivitet/träning. Ett projekt planeras om den kombinerade effekten av kostbehandling och fysisk träning för att försöka minska förlust av och bibehålla muskelkraft och muskelmassa.

Till Sektionen för klinisk nutrition

Anorexi eller övervikt

Det finns ingen broms i hjärnan som reglerar kroppsvikten automatiskt. Människor måste lära sig äta. Idag är 800 miljoner i världen överviktiga. Samtidigt uppvisar många tonårsflickor anorexi, en form av ätstörning som yttrar sig främst i svält och överdriven träning. Anorexi och övervikt studeras med samma metoder i olika forskningsprojekt.

Mandometer, en datoriserad feedbackprocedur är huvudverktyget som har funnits i tio år.

Mandometer består av en våg och en dator. Den är utvecklad på Sektionen för tillämpad neuroendokrionologi och är den enda i sitt slag i världen. Med hjälp av feedbacksignaler får man lära sig hur mycket man ska äta. På sektionen bedrivs flera nationella och internationella projekt. Ett är en Mandometerbaserad randomiserad studie av överviktiga barn i England.

Länkar

Nutrition