Skip to main content

INDUCT på KI

Det övergripande målet för INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology) är att förbättra tekninkens användbarhet inom demensvården, genom utvärdering och implemtering.

INDUCT-nätverket omfattar sju världsledande organisationer, inkl. IDES, ett företag för teknik, forskning och vård, samt åtta partnerorganisationer, två andra stora universitet och tre andra företag.

INDUCT samarbetar med INTERDEM, som är ett omfattande internationellt nätverk som verkar för utveckling och forskning inom demensområdet. 15 nya sk Early Stage Researchers (ESRs), dvs. doktorander, ingår i INDUCT, och två av dessa finns inom forskargruppen CACTUS på KI.

De två INDUCT-projekten på KI är

  1. Vardagsteknik i offentlig miljö möter personer med demens
  2. Tillgång till och förmåga att använda vardagsteknik hos äldre med demens

I dessa project fokuseras personer med demens som användare av vardagsteknik, och studierna undersöker hur teknik i offentlig miljö och i samhällsservice interagerar med och influerar upplevd delaktighet hos personer med demens i olika länder i Europa (i detta fall UK och Sverige). Data insamlas med instrument; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT), men också med kvalitativa metoder. Studierna kommer att bidra med data både till databaserna för dessa instrument och till det internationella projektet ”Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning”. Projekten startade hösten 2016 och förväntas pågå i fyra år.

Ledare

I Sverige: Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet

Medarbetare

På KI: Camilla Malinowsky, Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI),

INDUCT-nätverket: Georgina Charlesworth (University College of London, UCL), PI Martin Orrell, WFOT, ADI mfl. Läs mer här.

Doktorander (ESRs): Sarah Wallcook, Sophie Gaber

Finansiärer

Marie Slodowska Curie, FORTE. Se också följande projekt på CACTUS hemsida: Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare, Vardagsteknikens krav på användarna, Tillgänglighet till aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning, samt INDUCT hemsida.