INDUCT på KI

Det övergripande målet för INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology) är att förbättra teknikens användbarhet inom demensvården, genom utvärdering och implementering.

INDUCT-nätverket omfattar sju världsledande organisationer, inkl. IDES, ett företag för teknik, forskning och vård, samt åtta partnerorganisationer, två andra stora universitet och tre andra företag. INDUCT samarbetar med INTERDEM, som är ett omfattande internationellt nätverk som verkar för utveckling och forskning inom demensområdet. Sammanlagt kommer 15 nya sk Early Stage Researchers (ESRs) att inkluderas i INDUCT, och två av dessa inom forskargruppen CACTUS på KI.

De två INDUCT-projekten på KI är:

  1. Vardagsteknik i offentlig miljö möter personer med demens, och
  2. Tillgång till och förmåga att använda vardagsteknik hos äldre med demens

I dessa project fokuseras personer med demens som användare av vardagsteknik, och studierna undersöker hur teknik i offentlig miljö och i samhällsservice interagerar med och influerar upplevd delaktighet hos personer med demens i olika länder i Europa (i detta fall UK och Sverige). Data kommer att insamlas med instrument; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) and Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT), men också med kvalitativa metoder.  Studierna kommer att bidra med data både till databasen (spår ett) och till det internationella projektet ”Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning” (spår två).  Projekten inleds hösten 2016 och förväntas pågå i fyra år.

Ledare

Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet

Medarbetare

På Karolinska Institutet 

INDUCT-nätverket

PI Martin Orrell

Läs mer här

Doktorander (ESRs)

Sarah Wallcook, Sophie Gaber (inskrivning hösten 2016)

Finansiärer

Marie Slodowska Curie, FORTE

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare, Vardagsteknikens krav på användarna, Tillgänglighet till aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning, samt http://www.dementiainduct.eu/.

ArbetsterapiDemens