Fysisk aktivitet och träning för hälsa i ett livslångt perspektiv

Agneta Ståhles forskargrupp

Forskningsfokus

Vår forskning är inriktad på den fysiska aktivitetens och träningens betydelsen för hälsa och funktion i såväl preventivt som rehabiliterande syfte vid funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom i alla åldrar. I vår forskning ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet och som ökar den fysiska aktivitetsnivån i vardagen, samt att utveckla evidensbaserade träningsprogram och bestämma prediktorer för framtida hälsa. Vi arbetar med ett fysioterapeutiskt perspektiv på ett fysiskt aktivt liv och åldrande.

Forskningsprojekt/aktiviteter 

  • BETA-projektet
  • Fall hos individer med traumatisk ryggmärgsskada - en prospektiv kohortstudie i Sverige och Norge
  • Individanpassad träning för äldre boende på sjukhem – en nordisk multicenterstudie
  • “Formkontroll”

Syftet med BETA-projektet är att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitet, minska fallrädslan hos äldre med ökad risk för fall samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis. Hela projektet omfattar 4 faser: metodutveckling, en randomiserad kontrollerad effektstudie, bestämning av prediktorer för balans, gångförmåga och fall och implementering i klinik. Tvåhundra äldre (100 med benskörhet och 100 med Parkinsons sjukdom) över 60 år kommer att delta i fas 2 och 3, och 100 äldre med balansproblem i fas 4 jämte sex olika vårdinrättningar. Träningen är mycket utmanande och progressiv med avseende på funktionella gång- och balansuppgifter och innehåller delar som behövs i dagliga livets aktiviteter, som att göra flera saker samtidigt. För att ytterligare förstärka resultatet av balansträningen skrivs fysisk aktivitet på recept ut till träningsgruppen efter avslutad träningsperiod. För att utvärdera effekten av träningen används såväl objektiva test som frågeformulär för att bedöma balans- och gångfunktion, fysisk aktivitet, fallrädsla och livskvalitet. Preliminära studier har visat att träningsprogrammet tolereras väl, rädslan att falla minskar, gångförmågan och livskvaliteten förbättras och att mätmetoderna är relevanta och väl genomförbara. Förbättrad balans förebygger eller skjuter upp incidensen av riskfyllda fall och minskar därmed belastningen på sjukvården och samhället samt ökar livskvaliteten för den enskilde individen. Tillägget av fysisk aktivitet på recept kommer att ge ytterligare positiva effekter på hälsan. Vi förväntar oss att alla över 60 år som får träning med målet att förbättra och/eller återfå fysisk funktion och balans kommer att ha nytta av detta projekt.

Forskargruppledare

Professor, Agneta Ståhle

Gruppmedlemmar

Kirsti Skavberg Roaldsen, PhD, biträdande forskargruppsledare

Yvonne Kahlin, PhD

Mia André, PhD

Li Villard, PhD

Gun Faager, PhD

Malin Nygren Bonnier, PhD

Arve Opheim, PhD

Alexandra Halvarsson, PhD

Ing-Mari Dohrn, PhD

Ingrid Claesson, doktorand

Vivien Jörgensen, doktorand

Sara Cederbom, PhD

Carolina Halén, MSc-student

Maria Thorberg, MSc-student

Lisbet Broman, Lab ass

Veronica Balkefors, Licentiat

Samarbetspartners

EUNAAPA (European network for Action on Ageing and Physical Activity)

Göteborgs Universitet

Karlstads Universitet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV)

Sister Kennys Research Center, USA

Sunnaas Rehabiliteringssjukhus/Oslo Universitet

Syd Danskt Universitet

Uppsala Universitet

Finansiärer

ALF

EU

Nationella Forskarskolan i vårdvetenskap, KI

Vetenskapsrådet/Forte

Avhandlingar (inom forskargruppen)

Veronica Balkefors, Living with Osteogenesis imperfecta, 2015

Ing-Mari Dohrn, Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis, 2015

Alexandra Halvarsson, Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis, 2015

Yvonne Kahlin, Physical Activity and Self-related Health in Swedish High Scool Students, 2013.

Helena Grönstedt, Individually tailored physical and daily activities for residents in nursing home settings - a Scandinavian multi-centre study, KI 2013. 

Arve Opheim, Walking in adults with spastic cerebral palsy – the relation to pain, fatigue, gait and balance, KI 2011.

Kirsti Skavberg Roaldsen, Factors influencing physical activity in patients with venous leg ulcer, KI 2009.

Matti Leijon, Activating people – physical activity in the general population and referral schemes among primary healt care patients in a Swedish county, 2009, Linköpings Universitet.

Lena Kallings, Physical Activity Level, Adherence and cardivascular risk factors, 2008.

Gun Faager, Adjuvant strategies in exercise performance for patients with chronic obstructive pulmonary disease – COPD, KI 2008. 

Malin Nygren-Bonnier, Glossopharyngeal breathing. KI, 2008. 

Li (Lindberg) Villard, Health related lifestyle habits of Swedish school children, KI 2006.

Anders Raustorp, Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescent, KI 2005. 

Mia Andre, Patient education and foot disability in juvenile idiopathic arthritis : A physiotherapy perspective. KI, 2005. 

Agneta Ståhle, Physical fitness and quality of life in elderly patients recovering from an acute coronary event, KI 1999.

Utvalda vetenskapliga publikationer

Mer information kommer

Utvalda övriga publikationer 

Mer information kommer