Skip to main content

Fysisk aktivitet och träning för hälsa i ett livslångt perspektiv

Agneta Ståhles forskargrupp

Forskningsfokus

Vår forskning är inriktad på den fysiska aktivitetens och träningens betydelse för hälsa och funktion för såväl prevention som promotion för individer i alla åldrar. I samband med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom är fokus rehabilitering.

Vi arbetar med ett fysioterapeutiskt perspektiv för ett fysiskt aktivt liv och åldrande som även omfattar individer som arbetar i yrken med hög fysisk exponering. I vår forskning ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet som både ökar prestationsförmågan i arbetet och den fysiska aktivitetsnivån i vardagen. Dessutom utvecklas och implementeras evidensbaserade träningsprogram samt undersöks prediktorer för framtida hälsa.

Forskningsprojekt/aktiviteter

  • BETA-projektet/"Håll balansen" - Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador
  • SCIP Falls-projektet
  • SINpedSCI – projektet
  • MIDAS-projektet
  • Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva
  • Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet - en interprofessionell studie
  • Optimera utbildning och träning (OptUtb) för Försvarsmaktens personal

BETA-projektet

BETA-projektet syftar till att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, minska fallrädslan hos äldre med ökad risk för fall samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis.

"Håll balansen" – Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador. Implementering av evidensbaserat balansträningsprogram för äldre (Fas3). Syftet med projektet är att studera implementeringen och utfallet av ett evidensbaserat balansträningsprogram i klinisk vardag för att förhindra framtida fall och fallrelaterade skador hos äldre personer.

SCIP Falls-projektet

SCIP Falls-projektets långsiktiga syfte är att minska risken för fall och fallrelaterade skador hos personer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada i Norge och Sverige genom att identifiera riskindikatorer och etablera evidensbaserade och specifika fallförebyggande program.

SINpedSCI–projektet

Syftet med SINpedSCI-projektet är att bidra med kunskap genom internationellt samarbete mellan tio rehabiliteringscenter i sju länder inom ramen för fastställt rehabiliteringsnätverk Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN).

MIDAS-projektet

Syftet med MIDAS-projektet är att utvärdera effekter och upplevelser av tidig mobilisering och andningsgymnastik samt identifiera riskfaktorer för respiratorisk insufficiens hos patienter som genomgår bukkirurgi.

Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva

Målsättningen med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med träningsmodul för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet – en interprofessionell studie

Fokus för detta projekt är att identifiera framgångsfaktorer för i den kliniska lärmiljön och kommer också visa hur studenter och handledare påverkas av lärmiljön

OptUtb-projektet

Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen vidareutvecklas.

[embed]<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/dUMbM3IYZMY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed]

Forskargruppledare

Lektor/sjukgymnast

Malin Nygren-Bonnier

Telefon: 08-524 888 31
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Gruppmedlemmar

Kirsti Skavberg Roaldsen, docent, biträdande forskargruppsledare

Agneta Ståhle, professor

Alexandra Halvarsson, PhD, post doc

Helena Larsson, PhD

Lisbet Broman, BMA

Yvonne Kahlin, PhD

Mia André, PhD

Li Villard, PhD

Ing-Mari Dohrn, PhD

Johan Gävert, PhD

Sara Cederbom, PhD

Veronica Balkefors, Licentiat

Pernilla Sönnerfors, doktorand

Malin Sellberg, doktorand

Matthias Tegern, doktorand

Anna Svensson-Raskh, doktorand

Carolina Halén, MSc

Susanne Gripenberg, MSc

Anna Törnberg, MSc

Samarbetspartners och finansiärer

Forskagruppen har ett stort antal samarbetspartners och finansiärer, både nationellt och internationellt. Läs mer.

Avhandlingar

Veronica Balkefors, Living with Osteogenesis imperfecta, 2015

Ing-Mari Dohrn, Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis, 2015

Alexandra Halvarsson, Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis, 2015

Yvonne Kahlin, Physical Activity and Self-related Health in Swedish High Scool Students, 2013.

Helena Grönstedt, Individually tailored physical and daily activities for residents in nursing home settings - a Scandinavian multi-centre study, KI 2013.

Arve Opheim, Walking in adults with spastic cerebral palsy – the relation to pain, fatigue, gait and balance, KI 2011.

Kirsti Skavberg Roaldsen, Factors influencing physical activity in patients with venous leg ulcer, KI 2009.

Matti Leijon, Activating people – physical activity in the general population and referral schemes among primary healt care patients in a Swedish county, 2009, Linköpings Universitet.

Lena Kallings, Physical Activity Level, Adherence and cardivascular risk factors, 2008.

Gun Faager, Adjuvant strategies in exercise performance for patients with chronic obstructive pulmonary disease – COPD, KI 2008.

Malin Nygren-Bonnier, Glossopharyngeal breathing. KI, 2008.

Li (Lindberg) Villard, Health related lifestyle habits of Swedish school children, KI 2006.

Anders Raustorp, Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescent, KI 2005.

Mia Andre, Patient education and foot disability in juvenile idiopathic arthritis : A physiotherapy perspective. KI, 2005.

Agneta Ståhle, Physical fitness and quality of life in elderly patients recovering from an acute coronary event, KI 1999.

Utvalda vetenskapliga publikationer

28687055

28371940

26396164

26138019

25200877

23944179

23113989

29621324

27170274

29265899

26206217

27830924

28112598

27577956

28345358

29111843

29501255

26929396

26443649

26177030

22699191

17153543

18419028

25170262

26209706

Utvalda övriga publikationer