Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer

This page in English

Övergripande syfte

Projektet studerar om tonåringar och unga vuxna som behandlats för cancer upplever att behandlingen gett negativa konsekvenser på sexualitet och oro kring den fertila förmågan. Inom projektet har ett internetbaserat program utvecklats för att behandla sexuella problem och fertilitetsoro. 

Projektbeskrivning

Projektet består av två delar. I den första delen ska ungefär 1000 unga personer (16-40 år) som diagnostiserats med cancer (utvalda diagnoser) ett år tidigare besvara frågeformulär för att mäta sexuell funktion och fertilitetsoro. En jämförelsegrupp från den allmänna befolkningen kommer också att ingå för att se om cancerpatienterna har mera problem; dessa två grupper kommer att följas över flera år. I projektets andra del prövas ett internetbaserat program för att minska sexuella problem och fertilitetsoro; programmet utvärderas med en randomiserad kontrollerad studiedesign (RCT), se studiens registrering: http://www.isrctn.com/ISRCTN36621459.

Vi använder oss av ’deltagarbaserad forskning’ där patienter och närstående är samarbetspartners i projektet. Vi hoppas på det sättet bygga upp och genomföra forskningen på ett sätt som i ännu högre grad engagerar patienter och ger resultat som blir användbara. 

Projektledare 

Claudia Lampic

Lena Wettergren

Medarbetare

Lars E Eriksson 

Kathryn Flynn 

Claire Micaux Obol 

Kenny Rodriguez-Wallberg 

Leslie Schover 

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer

Ung Cancer 

Maria Wiklander

Kristina Hellman

Lisa Ljungman

Finansiering

Barncancerfonden

Cancerfonden

FORTE

KID-medel

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Radiumhemmets forskningsfonder

Vårdalstiftelsen

Utvalda publikationer 

Development of a self-help web-based intervention targeting young cancer patients with sexual problems and fertility distress in collaboration with patient research partners. Winterling J, Wiklander M, Micaux Obol C, Lampic C, Eriksson LE, Pelters B, Wettergren L. JMIR Research Protocols 2016 doi:10.2196/resprot.5499 

Introducing a co-creative participatory process with patient research partners when developing an internet intervention. Winterling J, Wiklander M, Lampic C, Micaux Obol C, Eriksson LE, Wettergren L. 42nd EBMT 2016 Annual Meeting, Valencia, Spain, April 3-6 2016. (Oral presentation)

Development of an internet intervention targeting reproductive and sexual health following cancer. Winterling J, Wiklander M, Lampic C, Micaux Obol C, Eriksson LE, Wettergren L. 42nd EBMT 2016 Annual Meeting, Valencia, Spain, April 3-6 2016. (Poster presentation)

Introducing a co-creative participatory process with patient research partners when developing an internet intervention targeting young cancer survivors. Wiklander M, Winterling J, Lampic C, Micaux Obol C, Eriksson LE, Wettergren L. 8th Scientific Meeting of the International Society for Research on Internet Interventions, Seattle, USA, 7-9 April 2016. (Poster presentation)

Cancervården behöver utveckla stöd i frågor kring sexualitet och intimitet. Wettergren L. Onkologi I Sverige. 2015; 2: 32-36. 

Cancer och onkologi