Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

This page in English

Övergripande syfte

Många cancerbehandlingar har en negativ påverkan på förmågan att få egna barn i framtiden och syftet med projektet är att studera hur detta upplevs och kommuniceras inom cancervården, både ur patienters och läkares perspektiv. 

Projektbeskrivning

Projektet består av tre delar. I den första delen har en populationsbaserad enkätstudie med 484 patienter som behandlats för ett urval cancerdiagnoser i fertil ålder (18-45 år) genomförts; frågorna berörde barnönskan och information om fertilitetsrelaterade aspekter i samband med cancerbehandlingen. Den andra delen är en longitudinell intervjustudie med 21 unga vuxna (20-41 år) som genomgick cancerbehandling som kunde påverka fertiliteten. De intervjuades strax efter diagnosen och två år senare; intervjuerna fokuserade hur de såg på den fertilitetsrelaterade kommunikationen och på familjebildning. Den tredje delen utgörs av en nationell enkätstudie med läkare verksamma inom cancervård för barn och ungdomar (n=58) respektive vuxna (n=329); frågorna handlar om hur läkare pratar med patienter (och deras vårdnadshavare) om behandlingens påverkan på fertilitet och om fertilitetsbevarande åtgärder.

Projektledare

Claudia Lampic

Lena Wettergren

Medarbetare

Jenny Nilsson

Gabriela Armuand

Claire Micaux Obol

Kenny Rodriguez-Wallberg

Onkologer, hematologer och barnonkologer vid Karolinska universitetssjukhuset, Uppsala Akademiska Sjukhus och Örebro universitetssjukhus. 

Finansiering

Cancerfonden

KID-medel

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Utvalda publikationer

Physicians' self-reported practice behaviour regarding fertility-related discussions in paediatric oncology in Sweden
Armuand GM, Nilsson J, Rodriguez-Wallberg KA, Malmros J, Arvidson J, Lampic C*, Wettergren L* Psycho-oncology 2017;26(10):1684-1690.

Oncologists’ and hematologists’ perceptions of fertility-related communication – a nationwide study. Micaux Obol C, Armuand GM, Rodriguez-Wallberg KA, Ahlgren J, Ljungman P, Wettergren L*, Lampic C*. Acta Oncologica. Epub 5 April 2017.

Facing the negative impact of cancer treatment on fertility. Fertility-related communication and reproductive concerns following a cancer diagnosis.
Armuand G. Thesis for doctoral degree, Karolinska Institutet: May 2015. 

Women more vulnerable than men when facing risk for treatment-induced infertility: a qualitative study of young adults newly diagnosed with cancer.
Armuand G, Wettergren L, Rodriguez-Wallberg K, Lampic C
Acta Oncol 2015 Feb;54(2):243-52

Desire for children, difficulties achieving a pregnancy, and infertility distress 3 to 7 years after cancer diagnosis.
Armuand G, Wettergren L, Rodriguez-Wallberg K, Lampic C
Support Care Cancer 2014 Oct;22(10):2805-12

Sex differences in fertility-related information received by young adult cancer survivors.
Armuand G, Rodriguez-Wallberg K, Wettergren L, Ahlgren J, Enblad G, Höglund M, et al
J. Clin. Oncol. 2012 Jun;30(17):2147-53

Cancer och onkologi