Skip to main content

Den felande länken - utveckling och utvärdering av personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett co-design projekt

Det övergripande syftet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera personcentrerade överföringar mellan strokeenhet och hemmet.

Metod

Projektet består av tre faser. Fas I är en prospektiv observationell longitudinell studie av nuvarande överföringar från stroke enhet till fortsatt rehabilitering hemma utan koordinerad överföring. Syftet är att identifiera faktorer som bidrar till eller försvårar överföringen, patientutfall och resursanvändning av sjukvård och närståendepåverkan under det första året efter stroke och etablerade valida utfallsmått som redovisar patientperspektivet. I Fas 2 genomförs en gemensam utveckling av person-centrerade överföringsprocesser. Deltagare är personer med stroke, närstående, vårdpersonal från stroke-enheter och interdisciplinära hemrehabiliteringsteam. Under utvecklingen av nya person-centrerade överföringar används designmetodik där behoven hos individen med stroke och dennes närstående utgör utgångspunkten. I fas 3 implementeras och utvärderas de framtagna överföringsprocesserna i en klusterrandomiserad kontrollerad studie där den nya person-centrerade överföringen, koordinerad av hemrehabiliteringsteam, jämförs med överföring från stroke-enhet till hemrehablitering utan särskild koordinering vad avser utfall under det första året efter stroke.

Betydelse

Projektet bygger på uppfattningen att engagemang av användarna - personer med stroke, deras närstående och personalen på strokeenhet och interdisciplinära hemrehabiliteringsteam - i en designprocess baserad på deras kunskaper och identifierade behov och där de tillsammans samarbetar för att utforma nya hälso- och sjukvårdstjänster har större möjligheter att bättre tillgodose användarnas behov samt vara realistiska när det gäller vad som kan tillhandahållas av hälso- och sjukvården. Projektet förväntas ge ökade möjligheter för personer med stroke att erhålla evidensbaserad rehabilitering efter stroke, dvs tidig utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet, vilket förväntas ge bättre patientutfall, större nöjdhet med vården efter stroke och minskad närståendebelastning samt minskad resursanvändning av sjukvård.

Projektledare

Charlotte Ytterberg