Skip to main content

Cellterapi

Forskningsområde Cellterapi

I vår forskning undersöker vi hur stam- och progenitorceller kan användas för att framför allt behandla ryggmärgsskador, men även andra sjukdomstillstånd i hjärna och ryggmärg. Vi studerar också hur olika typer av cell- och vävnadskulturer kan användas för att studera skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg. Syftet med vår forskning är att utveckla behandlingar i experimentella modeller, som med minsta möjliga fördröjning ska kunna överföras till klinisk behandling av patienter.

Vi kan isolera stam- och progenitorceller från embryonal ryggmärg, och odla dem som friflytande cellaggregat, så kallade neurosfärer. I dessa cellkulturer kan antalet celler expanderas mer än tusen gånger. Vid en transplantation av neurosfärer till en experimentell ryggmärgsskada överlever en stor andel av de transplanterade cellerna, medan transplantation av celler i lösning vanligen leder till att en de flesta celler dör efter transplantation. Om vi kort tid efter en ryggmärgsskada i ett försöksdjur transplanterar neurosfärer till skadeområdet ser vi en bestående förbättring av djurens motoriska funktion. Vi har också visat att denna förbättring till stor del beror på att de transplanterade cellerna har en protektiv effekt, de skyddar utsatta nervceller i den skadade ryggmärgen och förhindrar att de dör de första dagarna-veckorna efter skada. Vi vet ännu inte vilka mekanismer som förmedlar denna skyddande effekt.

I våra forskningsprojekt studerar vi vilka mekanismer som cellterapier verkar genom, vilka typer av stam- och progenitorceller som har en effekt på skade- och reparationsprocesser, och hur dessa celler interagerar med mottagaren av de transplanterade cellerna.

Gruppmedlemmar

Forskare

Erik Sundström

Telefon: 08-585 838 87
Enhet: Sundström
E-post: Erik.Sundstrom@ki.se

Anknuten

Åke Seiger

Enhet: Eriksdotter
E-post: Ake.Seiger@ki.se

Lektor, adjungerad

Elisabet Åkesson

Enhet: Åkesson
E-post: Elisabet.Akesson@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Lena Holmberg

Enhet: Sundström
E-post: Lena.Holmberg@ki.se

Forskarstuderande

Chenhong Lin

Enhet: Åkesson
E-post: chenhong.lin@ki.se

Anknuten

Per Henrik Vincent

Enhet: Urologi
E-post: Per.Henrik.Vincent@ki.se

Forskarstuderande

Tingting Xu

Telefon: 076-294 33 39
Enhet: Sundström
E-post: tingting.xu@ki.se

Elisabet Åkessons forskning

Elisabet presenterar sin forskning på den engelska sidan.

Länk till Stockholm Sjukhem.

Erik Sundströms forskning

Syftet med vår laborativa forskning är att utveckla ny behandling vid ryggmärgsskador, och att använda olika typer av stamceller för sådan behandling. Vi är speciellt intresserade av posttraumatisk syringomyeli, en komplikation som drabbar en del ryggmärgsskadade flera år efter skadan. Cystor i ryggmärgen expanderar, förstör mer av vävnaden, och gör att förlamning, känselbortfall och spasticitet förvärras, ofta förekommer också svårbehandlad smärta.

Den kirurgiska behandlingen är många gånger inte tillräckligt effektiv. Vi tror att situationen kan förbättras betydligt genom att kombinera kirurgin med transplantation av stamceller. Målet för en framtida behandling är att de stamceller som injiceras in i cystorna gör att cystorna sluts och därmed elimineras. Vi vill också att de transplanterade cellerna ska bilda nya nervceller som kan ersätta en del av de nervceller som förlorats, och därmed ge tillbaka vissa funktioner som förlorats.

De stamceller som ofta har transplanterats inom ryggmärgsskadeforskningen är en blandning av olika celler där det är oklart vilka typer av nervceller som kommer att bildas efter transplantation. För att kunna studera vilka celler som är mest effektiva för olika tillämpningar sorterar vi ut olika typer av stamceller, undersöker hur programmerade de är i sin utveckling mot olika typer av nervceller och hur deras utveckling kan styras med olika faktorer, för att i transplantationsförsök undersöka om de kan användas för effektiv behandling av ryggmärgsskador. De faktorer som vi använder för att styra stamcellerna med är samma faktorer som under den normala utvecklingen styr mognaden av ryggmärgen. Vårt mål är att få de transplanterade stamcellerna att utvecklas till just de typer av nervceller som ingår i ryggmärgens lokala nervkretsar, och som har dött efter ryggmärgsskadan.

Vi undersöker även hur vi skulle kunna följa transplanterade celler i en patient. De tekniker som används i forskningen idag har många nackdelar och begränsningar, och är inte lämpliga för användning i människor. Vi utvecklar nya metoder som utnyttjar magnetresonanskamera (MR-kamera) och positronemissionstomografi (PET). Sådana tekniker skulle dels kunna användas för att följa celler transplanterade till den skadade ryggmärgen, men också för att följa cellterapier i andra organ.