Ansökan, antagning och grönt ljus

This page in English

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har slagit fast att KI:s antagningsprocess för doktorander inte följer högskoleförordningen och högskolelagen. KI:s process för antagning till forskarutbildning måste därför ändras i enlighet med UKÄ:s klargörande.

Nedanstående process för antagning gäller under vårterminen 2018, därefter kommer antagningsprocessen ändras. Ytterligare information om ny antagningsprocess finns på KI:s centrala hemsida.

Ansökningsprocessen består av tre delar: 

 • granskning inför annonsering och grönt ljus för huvudhandledaren (steg 1)
 • annonsering av doktorandtjänst (steg 2)
 • ansökan till antagningsseminarium (steg 3)

Antagningsseminarium

NVS Antagningsseminarium  

2018-05-23

NVS Antagningsseminarium

  2018-05-29 (endast för ansökningar inom Forskarskolan i vårdvetenskap)

Ansökningsprocessen

Planeringshjälp i större format

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Beslutet om behörighet ska bifogas ansökan om antagning.

Från och med 1 januari 2014 ska alla doktorandplatser med KI som huvudarbetsgivare utlysas. Antagningsprocessen består av tre faser, ta hjälp av bilderna nedan när du planerar rekrytering av doktorand.

För person med licentiatexamen som ansöker om fortsatt utbildning till doktorsexamen, var vänlig kontakta Catarina Cleveson för vidare information.

Beviljade NVS-projekt i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, utlyses enligt särskilda instruktioner. För antagning av utvald kandidat, se steg 3 - antagning.

Granskning inför annonsering och grönt ljus (steg 1)

Samtliga doktorandtjänster, inkl doktorandtjänster finansierade av KID-medel,  ska granskas innan annonsering och grönt ljus.

Ansökan skall godkännas av respektive sektionschef innan de e-postas till Catarina Cleveson.

Nedanstående blanketter skickas som en PDF-fil till Catarina Cleveson.

 1. Finansieringsplan (bilaga 4), belopp per månad inklusive LKP och INDI. Finansieringsplanen skall skrivas under av sektionschefen, föreslagen huvudhandledare och eventuella övriga ansvariga för finansieringen.
 2. Preliminär forskningsplan inkl beskrivning av forskarutbildningsmiljön, max 5 sidor. De planerade delstudierna kan vara något mer kortfattat beskrivna i detta skede (steg 1, granskning inför grönt ljus), än vad som krävs vid den slutliga ansökan (steg 3).
 3. Handledarnas curriculum vitae, inklusive tidigare och pågående handledarskap (max 2 sidor/handledare) .
 4. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning, samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Grönt ljus för huvudhandledaren och undantag från regeln om annonsering

Undantag från regeln om annonsering kan beviljas doktorander med externa stipendier och till doktorandstudier som finansieras helt av annan huvudarbetsgivare, ej KI (doktoranden skall ej vara anställd vid KI).

För ansökan om grönt ljus för huvudhandledaren och undantag från annonsering, maila Catarina Cleveson följande dokument som PDF-fil:

1. Ansökan om grönt ljus och undantag från annonsering

2. Finansieringsintyg från arbetsgivare

3. Finansieringsplan (bilaga 4), belopp per månad inklusive LKP och INDI. Finansieringsplanen skall skrivas under av sektionschefen, föreslagen huvudhandledare och eventuella övriga ansvariga för finansieringen.

4. Preliminär forskningsplan inkl beskrivning av forskarutbildningsmiljön, max 5 sidor. De planerade delstudierna kan vara något mer kortfattat beskrivna i detta skede (steg 1, granskning inför grönt ljus), än vad som krävs vid den slutliga ansökan (steg 3).

5. Handledarnas curriculum vitae, inklusive tidigare och pågående handledarskap (max 2 sidor/handledare)

6. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning, samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Blankett för grönt ljus och undantag från annonsering

Annonsering (steg 2)

Information om hur du rekryterar doktorander hittar du på KI:s Internweb.

Vid rekrytering ska nedanstående blanketter skickas in via e-post till personalhandläggare Mona Hellstadius, mona.hellstadius@ki.se

Blankett Beslut om att rekrytera 

Blankett Annonsunderlag (svenska och/eller engelska) finns på NVS intranät. KI ID Log in krävs.

Huvudhandledaren ansvarar för urval och intervjuer samt för att skriva motivering för vald sökande. Vald kandidat ansöker om grundläggande behörighet (blankett 1).

Ansökan till antagningsseminarium (steg 3)

Ansök om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå så snart du fått besked om att du är utvald så att du hinner få beslut i god. Godkänd ansökan ska biläggas ansökningshandlingarna inför antagningsseminiariet.

Ansökan skall godkännas av respektive sektionschef och granskas av respektive FoUK-ledamot, 3 veckor innan seminariet, handläggning 1 vecka. Ett komplett original i pappersformat (enkelsidig utskrift) av ansökan med samtliga underskrifter samt godkänt beslut för annonsering eller godkänd dispensansökan med grönt ljus för huvudhandledaren, skickas till Catarina Cleveson två veckor innan seminariet.

Den fullständiga ansökan skall innehålla:

 1. Godkänd behörighet till forskarutbildning (blankett 1)
 2. Ansökan om antagning (blankett 2)
 3. Individuell studieplan (blankett 3 + bilaga 4)
 4. Forskningsplan (se mall)
 5. Curriculum vitae
 6. Kopia på godkänd ansökan om etikprövning för samtliga ingående delprojekt samt, i fall där godkännande saknas, en beskrivning av de tillstånd som behövs
 7. Kopia på intyg om att huvudhandledaren har genomgått KIs handledarutbildning (alternativt annan handledarutbildning godkänd av Styrelsen för forskarutbildning) samt intyg på godkänd webkurs (ej äldre än 5 år)
 8. CV för samtliga handledare (max 2 sidor)
 9. Godkänd blankett för dispens eller annonsering med grönt ljus för huvudhandledaren.

Forskningsplan

Forskningsplanen skall i detalj redogöra för det planerade doktorandprojektet. Använd denna mall som en hjälp att strukturera upp planen: NVS mall för utformning av forskningsplan

Lärandemål

Läs mer om att formulera lärandemål på KI:s webbplats Forskarutbildning. 

KI:s regler, blanketter och allmän studieplan

Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, finns publicerade på Internwebben.

Blanketter och dokument inom forskarutbildning vid Karolinska institutet, finns publicerade på Internwebben.

Antagningsseminariet

Upp till fyra ansökningar behandlas vid ett gemensamt antagningsseminarium. Antagningsseminariet går till så att sökande student gör en kort presentation (tio minuter) av forskningsprojektet på engelska inför institutionens antagningsnämnd och övriga student- och handledarkonstellationer. Därefter följer en diskussion kring ansökan och projektet under ledning av föredragande i antagningsnämnden. Huvudhandledare samt, om möjligt också bihandledare och extern mentor, skall vara närvarande och ombeds att delta i diskussionen tillsammans med den sökande. Därefter följer nästa presentation och diskussion osv. tills alla kallade har presenterat och diskuterat sina projekt.

Den sökande skall uppvisa giltig identitetshandling i samband med antagningsseminariet.

Har du frågor om nya antagningsprocessen och utlysning, så är du hjärtligt välkommen att kontakta

Catarina Cleveson
Forskarutbildningssamordnare
E-post:catarina.cleveson@ki.se
Telefon: 08-524 868 32

Länkar

Forskarutbildning