Skip to main content

AAL-WELL: AAL-teknik för hälsa, engagemang och ett långt liv

Projektet ingår som ett första steg i ett EU-stött samarbetsprojekt mellan Kanada, England och Sverige (JCRA: Ambient Assistive Living Technologies for Wellness, Engagement, and Long Life). AAL-teknik (Ambient Assisted Living) kombinerar informations- och kommunikationsteknik, IKT, med tekniska hjälpmedel och sk. smarta hem-teknik, med målet att understödja kvarboende och självständigt liv för äldre.

Inledningsvis var vårt syfte att utveckla bättre AAL-teknik för äldre med MCI. Under arbetets gång har syftet utvecklats till att utveckla nya redskap och data som kan hjälpa detta fält som en helhet att utveckla bättre AAL-teknik för denna målgrupp.

Forskningsfrågor

  1. Vilka behov kan personer med MCI ha av stöd via sk. AAL-teknik, vilka prioriterade aktiviteter vill de ha stöd i, och finns det skillnader mellan olika läder i dessa avseenden?
  2. Hur kan sk AAL-teknik användas för att få äldre med MCI att uppleva sig må bättre och leva mer självständigt?
  3. Vilka begränsningar och möjligheter finns för användning och utnyttjande av AAL-teknik bland äldre med MCI?

Syftet i det första steget som vi i Sverige ansvarar för var att identifiera prioriterade aktiviteter hos äldre med kognitiv svikt, hur dessa relaterar till teknik och hur AAL-teknikstöd skulle kunna möta behoven. Motsvarande datainsamling görs sedan i Kanada och England, och resultat från de olika länderna jämförs.

I den pågående och avslutande fasen, där alla partners samarbetar, är målet att översätta kvalitativa forskningsfynd från det första steget till konkreta, kontextualiserade representationer, och att producera ett antal redskap för kommunikation som kan ge bidrag till användarcentrerad utveckling och utvärdering av AAL-teknik. Projektet avslutas 2017.

Forskningsledare

Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet, Sverige

Professor Alex Mihailidis, Toronto Rehabilitation Institute, Canada

Forskningsgruppen

  • Professor Andrew Sixsmith, Simon Fraser University, Vancouver, Canada,
  • Professor Arlene Astell, University of Sheffield, UK, och Research Chair in Dementia, Ontario, Canada,
  • Annicka Hedman, Karolinska Institutet, Sverige,
  • Eva Lindqvist (tidigare), Sverige,
  • Annika Persson Vasiliou (tidigare), Sverige.

Finansiär

FORTE (finansierar den svenska delen av projektet) och Strategiska Forskningsområdet Vård SFO-V

Mer information finns på den engelska sidan och AAL-WELL:s hemsidan.