Skip to main content
Publication date
2019 Mar 25
Authors
Jiang, JW Zhang, L Chen, HN Lei, YL Zhang, T Wang, YL Jin, P Lan, J Zhou, L Huang, Z Li, BW Liu, Y Gao, W Xie, K Zhou, LX Nice, EC Peng, Y Cao, YH Wei, YQ Wang, K Huang, CH
Author KI Usernames
Cao, YH|yihcao Cao, Y|yihcao
Pubmed ID
30909789
Journal
Autophagy
Doctype
Article
KI Connection
Låg
First date
2019-05-19T04:33:36.637Z