Skip to main content

Tidigare internationella forskningsprojekt vid NASP

Monitoring Suicidal Behaviour in Europe (MONSUE)

Att sammanställa statistik, riskfaktorer, samt suicid- protektiva faktorer vad gäller suicidala beteenden och psykisk ohälsa i Europa. Att ringa in och fastställa riskgrupper, metoder, miljöer ("hot spots"), individer och sociala faktorer och hur dessa förändras över tid. Att utveckla implementeringsåtgärder för hur man kan reducera självmordsbeteenden samt att utvärdera effekterna av dessa implementeringar.

Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)

SUPREME-projektet syftar till att skapa ökad förståelse för hur unga (14-24 år) människors psykiska hälsa och självmordsbeteenden påverkas av, och kan förbättras genom, traditionell- men framför allt internetbaserad media.

En internetbaserad intervention har utvecklats under 2012-2013 och har utvärderats i en randomiserad-kontrollerad studie under samma period. I studien, som koordinerats av NASP, rekryterades 2286 skolungdomar från sju europeiska länder: Estland, Ungern, Italien, Litauen, Spanien, England och Sverige. Interventionen är en webbplattform som innehåller kulturellt anpassad information och interaktiva funktioner på olika språk riktad till ungdomar i dessa länder. Informationen beskriver bl.a. orsaker, symptombilder, hälsovård och behandlingsalternativ vid olika psykiska hälsoproblem vanligt förekommande hos målgruppen. Hemsidan innehåller kontaktuppgifter till stöd- och vårdinstanser och erbjuder därtill direkt chattkontakt med professionell personal som har möjlighet att ge ytterligare rådgivning. Webbsidans innehåll baseras på vetenskaplig forskning och har utvecklats i enlighet med ungdomars egna preferenser och önskemål, insamlade genom fokusgruppintervjuer.

Projektet har även genererat evidensbaserade så kallade guidelines, vilka är riktlinjer för hur man bör behandla suicidrelaterad information i olika media som riktar sig till unga människor. Resultaten av studien samt producerade guidelines har färdigställts och avrapporteras till anslagsgivaren Executive Agency för Health and Consumers (EAHC) vid årsskiftet 2013-2014.

The Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE)

SEYLE är en randomiserad kontrollerad undersökning av interventioner som utformats för att främja den psykiska hälsan bland skolungdomar i Europa.

SEYLE-projektet utfördes mellan 2009 och 2012 och omfattade 12 europeiska länder: Estland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike med NASP i Sverige som koordinator. Studiens syfte var att utvärdera utfallet av olika åtgärdsprogram och rekommendera kulturellt anpassade metoder som främjar ungdomars psykiska hälsa. Insamlingen av material till SEYLE avslutades i sluten av 2011 och resultaten avrapporterades till EU i mars 2012. Studien har genererat en omfattande databas som analyserats och sammanfattats i ett antal publikationer under 2012 och 2013.

Universitetslektor

Vladimir Carli

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Vladimir.Carli@ki.se

Working in Europe to Stop Truancy Among Youth (WE-STAY)

Skolk är ett allvarligt folkhälsoproblem som påverkar ungdomar i alla länder runt om i världen. I USA har det rapporterats att upp till 35 % av high school-elever skolkar en dag eller mer under ett skolår. Det finns studier som visar att skolk är förknippat med psykisk ohälsa, inklusive depression och självmordsbeteende samt missanpassning, missbruk, brottslighet och kriminalitet.

De flesta studier, utförda i USA, har föreslagit mekanistiska och brottsbekämpande insatser för att förhindra skolk. Det poängteras dock att detta tillvägagångssätt kan få negativa konsekvenser för ungdomars välbefinnande och psykiska hälsa, på grund av den medföljande psykiska påfrestningen.

De viktigaste målen med projektet WE-STAY är att samla in epidemiologisk information om skolk hos europeiska ungdomar och att utföra skolbaserade interventionsprogram som syftar till att minska skolkfrekvensen hos unga, vilket tros förbättra den psykiska hälsan bland elever. Resultaten av interventionerna kommer att utvärderas och utifrån dessa kommer rekommendationer för att förebygga skolk och främjande av psykisk hälsa göras tillgängliga.

Universitetslektor

Vladimir Carli

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Vladimir.Carli@ki.se