Policyer och program i Stockholms län

Nollvision för självmord i Stockholms län

Stockholms läns landsting antog 2006 en nollvision för självmord och 2008 tog man fram en strategi för hur man ska förverkliga visionen. Ansatsen i strategin är att ta fram en struktur för att höja kompetensen bland vårdpersonal och för samverkan mellan olika aktörer.

Syftet med modellprojektet Noll självmord är att:

  • Utveckla en gemensam kunskapsbas vad gäller tidig upptäckt av självmordsproblematik samt bemötande och behandling av självmordsnära personer
  • Fördjupa kunskaperna inom verksamheterna vad gäller tidig upptäckt självmordsproblematik samt bemötande och behandling av suicidala personer
  • Finna former för samarbete och samverkan så att självmordsnära personer snabbt får den hjälp de behöver och inte riskerar att falla mellan stolarna

Utbildningsprojektet är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet) samt Stockholms Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltning, Stockholms stad. Projektet finansieras med medel från Socialstyrelsen. För utbildningsinsatserna liksom utvärderingen ansvarar NASP.

Strategi för en nollvision för suicid inom Stockholms läns landsting

HSN-förvaltningen har arbetat fram avtal med uppdrag och uppföljningsplan till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, (NASP), Karolinska Folkhälsoakademin, (KFA) samt  Karolinska Institutet (KI) gällande nollvision för suicid inom Stockholms läns landsting (SLL). Avtalet gäller 6 år, 2009-2014.

Syftet är bland annat att:

  • Följa den epidemiologiska utvecklingen inom SLL och relatera den till riket och internationellt
  • Sprida kunskaper om psykisk ohälsa och självmordsproblematik inom SLL
  • Ge kunskaps- och metodstöd när det gäller insatser för att förebygga psykisk ohälsa och självmordsproblematik inom SLL
  • Leda det regionala nätverket för självmordsprevention i Stockholm-Gotlandregionen
  • Samarbeta med regionala, nationella och internationella organ och grupper så att det gagnar det självmordspreventiva arbetet inom SLL
  • Bistå politiker och andra beslutsfattare med fakta vid olika beslut
  • Ha beredskap för att utveckla insatser för att förebygga psykisk ohälsa och självmordshandlingar i Stockholms län

Uppdraget till NASP, Karolinska Folkhälsoakademin (KFA), Karolinska Institutet följer riksdagspropositionen 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik. Propositionen innehåller förslag till nio självmordsförebyggande strategier. Dessa kommer att utgöra en viktig grund för det kommande folkhälsoarbetet inom SLL. Enligt avtalet knyts en referensgrupp till arbetet med representanter från KFA och HSN-förvaltningen för att följa och utveckla uppdraget till NASP.

Ladda ner folder om Nollvision i Stockholms län

Artiklar

Nollvisionen för självmord bryter tabubeläggningen

Program i Stockholms län

Suicidprevention inom Stockholms län (SPIS)
Modellprojektet
SPES: Riksförbundet SuicidPrevention för Efterlevande Stöd
Suicidpreventiva nätverket: Stockholm-Gotland regionala nätverket