NASP som nationell expert i suicidprevention

This page in English

Enligt riksdagens beslut den 20 juni 2007, Vårpropositionen 2006/07:100 är NASP (Nationell Prevention av Suicid och Psykisk Ohälsa vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) sedan den 1 oktober 2007 en nationell expertfunktion i suicidprevention.

Expertuppdrag till NASP

Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet har på uppdrag av regeringen kartlagt det självmordsförebyggande arbetet utanför hälso- och sjukvården. I samråd med Socialdepartementet beslöts att avgränsa kartläggningen till insatser med ett uttalat mål att förebygga självmord. Två webbenkäter har sänts ut, den ena "Kartläggning av lokalt självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården" i maj 2009 till samtliga 290 kommuner i Sverige, ett trettiotal religiösa samfund samt ett tjugotal föreningar och frivilligorganisationer. Den andra enkäten "Kartläggning av handlingsplaner för självmordsförebyggande arbete i kommuner" sändes ut till samtliga kommuner i september 2009. Rapporten har utarbetats av Lena Mobrant vid NASP.

Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården

Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen som ett underlag till ett lagförslag beträffande "Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten" (SOU 2010:45) och har redovisats vid dess expertgrupps sammanträde.

För mer information, besök regeringens hemsida och läs lagförslaget nedan:

"Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten" (SOU 2010:45)

 

Förslag till nationellt program för suicidprevention är ett åtgärdsprogram för hur antalet suicid ska minskas och innehåller 9 rekommenderade strategier.

Läs om strategierna och förslaget till nationellt program

Intervjustudie inom socialtjänsten - en rapport

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), vid LIME, institutionen för lärande, informatik och etik vid KI, fick den 25 mars 2010 i uppdrag att genomföra en intervjustudie inom socialtjänsten i syfte att ge en bild av verksamhetens kvalitetssäkringsarbete vad gäller klienters självmord. Syftet med detta projekt är att ta del av hur socialtjänsten för närvarande hanterar klienters självmord och självmordstankar samt deras synpunkter på ett eventuellt införande av händelseanalyser inom socialtjänsten vid självmord.

Sammanlagt har 20 kommuner deltagit i denna studie, varav två storstäder med nio stadsdelar samt en central enhet har intervjuats. Den kommungruppsindelning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram har använts som utgångspunkt för val av kommuner för att möjliggöra en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningarna. Indelningen omfattar nio grupper efter vissa strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. De intervjuade personerna representerar olika funktioner inom socialtjänsten, såväl beställare som utförare, inom olika verksamhetsområden.

Rapport om intervjustudie inom socialtjänsten