Skip to main content

Aktuellt från WHO om psykisk hälsa

Preventing suicide: a community engagement toolkit Pilot version 1.0

Läs publikationen på WHO:s webbsida

Preventing Suicide: A global imperative

Den 5.e september 2014 lanserades ”Preventing suicide: A global imperative”, Världshälsoorganisationens första rapport om självmordsprevention, som en del av den Mental Health Action Plan 2013-2020 som Världshälsoorganisationen antog år 2013. Rapportens syfte är att lyfta och belysa självmordsproblematik men också presentera evidensbaserade självmordspreventiva strategier och folkhälsobaserade praktiska självmordspreventiva åtgärder för beslutsfattare och politiker runt om i världen. I egenskap av WHOs samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i suicidprevention så ansvarade NASP för kapitlet ”Risk and protective factors, and related interventions”, en av rapportens fem delar.

Läs mer och ladda ner rapporten från WHO:s webbsida

Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO 2013)

Mental Health Action Plan 2013-2020 WHOs handlingsplan för psykisk hälsa 2013-2020 har nu antagits av 66th World Health Assembly. Handlingsplanen är resultatet av omfattande globala och regionala samråd under det senaste året med ett brett spektrum av intressenter, däribland 135 medlemsstater, 60 WHO CCS och andra akademiska centra, 76 organisationer och 17 andra intressenter och experter.

De fyra viktigaste målen i handlingsplanen är att:

  • stärka en effektiv ledning och styrning för psykisk hälsa
  • tillhandahålla omfattande, integrerad och lyhörd psykisk hälsa och omsorg i gemenskapsbaserade inställningar
  • genomföra strategier för främjande och förebyggande inom psykisk hälsa
  • stärka informationssystem, bevis och forskning för psykisk hälsa

Comprehensive mental health action plan 2013–2020

Läs mer om planen i Europa på WHO.int

Psykisk hälsa och ungdomar

Nu finns ett nytt faktablad om psykisk hälsa och ungdomar på webbsidan. Informationen härrör från resultaten i den nyligen lanserade Health Behaviour in School-aged Children studien (HBSC) som täcker 39 länder och regioner över Europa och Nordamerika. I undersökningen samlades data in från 11 -, 13 - och 15-åringar, bestående av 60 frågor som rör ungdomarnas hälsa och välbefinnande, sociala miljöer och beteenden.

Faktabladet om psykisk hälsa och ungdomar:
Lanseringen av HBSC rapporten samt bakgrundsdokument: