Aktion Livräddning som forskningsprojekt

This page in English

Bakgrund till Modellprojektet och Aktion livräddning

Stockholms läns landsting antog år 2006 en nollvision för självmord och 2008 en strategi för hur man ska förverkliga visionen. En av ansatserna i strategin är att ta fram en struktur för att höja kompetensen bland personer som kommer i kontakt med självmordsnära människor och för samverkan mellan olika aktörer.

För att förverkliga strategin beslöts att genomföra ett modellprojekt i ett avgränsat geografiskt område i länet, nämligen stadsdelarna Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta. Projektet bestod av olika delprojekt. Eftersom en vetenskaplig utvärdering visade att insatserna hade god effekt på personalens egenrapporterade kunskaper samt känsla av trygghet och tydlighet när det gäller arbetet med självmordsnära personer har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att utbildning nu ska erbjudas till övriga stadsdelar och till länets alla kommuner.

Syftet med Aktion Livräddning är:

Utbildningen

  • att utveckla en gemensam kunskapsbas vad gäller tidig upptäckt av självmordsproblematik samt bemötande och behandling av självmordsnära patienter/klienter hos de aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med självmordsnära personer.
  • att fördjupa kunskaperna inom respektive verksamhet vad gäller tidig upptäckt av självmordsproblematik samt bemötande och behandling av suicidala patienter eller klienter.
  • att erbjuda utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa till boende och verksamma i respektive område.

Samverkan

  • att finna former för samarbete och samverkan så att självmordsnära personer snabbt får den hjälp de behöver och inte riskerar att falla mellan stolarna.

Information om de tidigare delprojekten finns nedan.

Kontakt Modellprojektet

Inga-Lill Ramberg, Med Dr, PhD, NASP

Telefonnummer: 070 298 31 11

E-post: Inga‑Lill.Ramberg@ki.se

Tidigare projekt inom Modellprojektet och Aktion livräddning

Aktion livräddning

Majoriteten av de personer som tar sina liv har besökt en psykiatrisk mottagning någon eller några veckor före självmordet.Aktion livräddning

Nästan hälften har gjort ett eller flera självmordsförsök före det fullbordade självmordet. Den psykiatriska vården fyller därför en viktig funktion i det självmordsförebyggande arbetet. Psykiatri Södra Stockholm och NASP har inlett ett samarbete för att förbättra rutiner och kvaliteten i omhändertagandet, behandlingen och uppföljningen av sektorns självmordsnära patienter. Programmet har fått namnet "Aktion livräddning".

Interventionen består av:

  • en endagsutbildning av medicinskt ansvariga och sektorns specialiseringsgrupp för suicidprevention
  • två endagsutbildningar av läkare och alla behandlingsansvariga (psykologer, sjuksköterskor, mentalskötare)
  • en endagsutbildning av samtliga kontaktpersoner (mentalskötare)
  • tillämpning av vårdplan och vårdprogram för vård av suicidnära patienter
  • införandet av ett kriskort för självmordsnära patienter
  • återkoppling av enkätresultat till respektive enhet

Sammanlagt har 400 personal deltagit i utbildningarna. Utvärdering sker genom att följa processen och mäta insatsernas effekter. En enkät har sändes ut till samtlig vårdpersonal under hösten 2007 och följdes upp under hösten 2008 och hösten 2010.

Kontakt Aktion Livräddning

Projektledare: Marie-Louise Söderberg, NASP

Telefonnummer: 070 484 0334

E-post: marie‑louise.soderberg@sll.se

Utvärderare: Inga-Lill Ramberg, NASP

Telefonnummer: 070 298 3111

E-post: Inga‑Lill.Ramberg@ki.se

Aktion Livräddning - Primärvårdsprojektet

En fördjupad lokal satsning inom Aktion Livräddning skedde på Carema-Rågsveds vårdcentral under 2010. Vårdcentralen har ett psykosocialt team, bestående av psykolog, kurator och sjukgymnast.  All personal på vårdcentralen utbildades under året kring Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för depressionssjukdomar och ångestsyndrom i syfte att implementera dessa på vårdcentralen. Utvärderingen finansierades med folkhälsoanslaget.

Kontakt Primärvårdsprojektet

Utvärdering: Inga-Lill Ramberg vid NASP

Carema Rågsveds vårdcentral: Lisbeth Sagefjord

E-post: Lisbeth.sagefjord@carema.se

Noll självmord i Stockholms län

En förstärkning av kompetensen bland personal som kommer i kontakt med självmordsnära personer inom stadsdelarna Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta, Psykiatri Södra Stockholms upptagningsområde.
Utbildning i suicidpreventivt arbete för primärvården, socialtjänsten, allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin erbjöds under 2010 - 2011.

Utbildningsprojektet är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning,  NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet) samt Stockholms Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltning, Stockholms stad. Projektet finansierades med medel från Socialstyrelsen.

Sammanlagt deltog 819 personal från landsting och kommun i utbildningen. Samverkansmöten med representanter från psykiatrin, stadsdelsförvaltningen, BUP och primärvården inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har skett för att tillsammans hitta former för samverkan kring självmordsnära personer. Denna samverkan skall sen utgöra en modell för implementering av en samverkansmodell för andra stadsdelar i Stockholm.

 

Kontakt Noll självmord i Stockholms län

Huvudansvarig/Kontaktperson: Carin Bokedal, Utvecklingsavdelningen, HSN-förvaltningen.

Telefonnummer: 08 123 131 82

E-post: carin.bokedal@sll.se

Huvudansvarig/Kontaktperson: Inga-Lill Ramberg, Med Dr, PhD, NASP

Telefonnummer: 070 298 31 11

E-post: Inga‑Lill.Ramberg@ki.se

Projektledare: Daniel Frydman: Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, konsult.

Telefonnummer: 070 490 19 28

Att upptäcka och möta livsleda hos äldre

I samverkan med äldreomsorgen inom Södermalms, Enskede-Årsta-Vantörs, Farsta och Skarpnäcks stadsdelar, Capio Dalens geriatrik och Psykiatri Södra Stockholm. Att möta äldres livsleda och självmordstankar.

Under våren 2011 erbjöds halvdagars suicidpreventionsutbildning till personal inom äldreomsorgen på Södermalm. Läkare och sjuksköterskor på Capio Dalens geriatrik utbildades på samma tema, cirka 200 personer deltog.  Hösten 2011 erbjöds äldreomsorgspersonal inom stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck utbildning.

Rubriken för utbildningen är: Att upptäcka och möta äldres livsleda och självmordstankar och innehållet handlar om depression och ångest hos äldre, självmord, förekomst, statistik och prevention, myter och fakta m.m.

Föreläsare

Daniel Frydman, psykiater, leg psykoterapeut och psykoanalytiker

Hans Gentzel, präst, leg psykoterapeut

Eeva Espalani, psykiatrisjuksköterska äldrepsykiatriska teamet

Finansierades med medel från Socialstyrelsen.

Kontakt Att upptäcka och möta livsleda hos äldre

Projektledare: Marie-Louise Söderberg

Projektledare: Danuta Wasserman, NASP

E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Hur förebygger man självmord i ett mångkulturellt samhälle?

I samverkan med Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting erbjöds under våren 2011 en heldagsföreläsning på temat suicidprevention. 75 personer deltog.

Personal från Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck inom landstingets psykiatriska, somatiska, barn/ungdomspsykiatriska verksamheter, primärvård samt kommunal psykiatrisk verksamhet och flyktingmottagande, som i sitt arbete kommer i kontakt med asylsökande, flyktingar och andra personer med invandrarbakgrund deltog.  Finansierades med medel från Socialstyrelsen.

Kontakt Hur förebygger man självmord i ett mångkulturellt samhälle?

Projektledare: Marie-Louise Söderberg

Kontakta Inga-Lill.Ramberg@ki.se , NASP

 

Första hjälpen till psykisk hälsa i Rågsved

Första hjälpen till psykisk hälsa, Mental Health First Aid (MHFA), har utvecklats i Australien. Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Tanken bakom är snarlik den vid fysisk första hjälpen-utbildning, L-ABC.

Under 2011 - 2012 inbjöds intresserade som bor eller arbetar i eller med anknytning till Rågsved (personal inom socialtjänst, skola, polis, kriminalvård, brandkår, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorg, räddningstjänst och primärvård, personer verksamma inom den ideella sektorn och allmänheten) till en första hjälpen-utbildning.  Utbildningen var kostnadsfri då den ingår i Modellprojektet.

Under 2012-2013 erbjöds samtliga verksamheter som deltagit i första hjälpen-utbildningen en kostnadsfri utbildning i MHFA för att på så sätt garantera att fortsatt suicidpreventiv utbildning sker i området.

Innehåll

Utbildningen ger en god överblick av förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns. Man får kunskap om hur man känner igen och kan ingripa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker och akuta psykostillstånd.

Man lär sig hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig professionell hjälp och hur man uppmuntrar användandet av olika självhjälpsstrategier.

Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och rekommenderas av experter.

Upplägg

Samarbete med teatergrupp

Ett samarbete har skett med teatergruppen Molière ensemblen som gav föreställningen Det tar tid att bli ung (åk 7-9 och gymnasiet, 13-19 år) till de skolor inom upptagningsområdet där personal deltagit i första hjälpen-utbildningen. Sammanlagt har 1000 elever tagit del av teaterpjäsen med uppföljande diskussion. Pjäsen handlar om att ha en förälder med psykisk ohälsa, missbruk och som är självmordsnära. 

Kursen omfattar 12 timmar, uppdelade på två heldagar alternativt fyra kvällar. Alla kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen ingår även filmvisningar och enkla uppgifter och övningar i grupp. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg.

Tid och plats

Utbildningar har arrangerats under 2011-våren 2012.

Föreläsare

Linda Karlsson, folkhälsovetare,

Inga-Lill Ramberg, folkhälsovetare, med dr,

Marie-Louise Söderberg, beteendevetare.

Adress: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet

Utbildning för akut- och beroendevård

All personal (180 personer) vid länsakuten S:t Görans psykiatriska akutmottagning och Beroendecentrums akutmottagning (BAS) erbjöds en heldags suicidpreventionsutbildning på temat: Hur kan vi förhindra självmord under hösten 2011.  Under våren 2012 erbjöds utbildning till personal vid Södersjukhusets akutmottagning och intensivvårdsavdelningar samt vid Capio Maria Beroendemottagning (sammanlagt cirka 150 personer).

Föreläsare

Daniel Frydman, psykiater, leg psykoterapeut och psykoanalytiker, projektledare Noll självmord i Stockholms län.

Rapporter

Rapport - Utvärdering av projektet Aktion livräddning, första etappen 

Sammanställning - Utvärdering av projektet Aktion livräddning, första etappen 

Synen på arbetet med självmordsnära patienter i den psykiatriska vården: Utvärdering av projektet Aktion Livräddning inom Psykiatri Södra Stockholm.

Broschyr

Att prata om självmord är ett skydd för livet

Noll självmord i Stockholms län

PreventionPsykiatriPsykisk ohälsaSuicidforskning