Skip to main content

Riskminimering vid carotiskirurgi

Projektledare David Lindström

Doktorand

Forskarstuderande

Magnus Jonsson

E-post: magnus.jonsson@sodersjukhuset.se

Allmän bakgrund

I Sverige drabbas varje år ca 30000 personer av stroke. Stroke orsakas i ungefär 85 % av fallen av hjärninfarkt(blodpropp) och resterande 15% av blödning. Man räknar med att ungefär 10 % av alla stroke orsakas av förträngning i halspulsådern. Bara i Sverige utförs årligen cirka 1200 operationer för förträngning av halspulsådern, ungefär 95 % är traditionell öppen kirurgi och ca 5% ballongvidgning och stentning av carotis. Operationen är förebyggande, dvs den avser att skydda patienten mot proppbildning till hjärnan och därmed stroke. Dessvärre så orsakar själva operationen stroke och/eller död i ca 2-5 % av fallen.

Det finns alltså många personer som skulle kunna gagnas av förbättrade operationsresultat.

Huvudsyfte

Att minska risken för stroke som uppstår i samband med operationer för förträngning av halspulsådern.

Bisyften

Att undersöka om Near-infrared spectroscopy (NIRS)är en säker metod för att upptäcka syrebrist i hjärnan under operation för förträngning av halspulsådern. Att jämföra stroke och död inom 30 dagar efter stentning av halspulsådern hos den grupp som behandlats med omvänt blodflöde jämfört med gruppen som använt traditionellt filter. Att undersöka risken för stroke och död på längre sikt efter ballongvidgning och stentning av halspulsådern.

Screening av Aortaaneurysm

(se beskrivning Rebecka Hultgren)

Värdet av procalcitonin efter EVAR behandling av aortaaneurysm

Ett problem efter stentgraftbehandling av aortaaneurysm (EVAR) är att det i många fall uppstår ett inflammatoriskt tillstånd som är förenat med hög feber, illabefinnande, och stegring i C-reaktivt protein. Vad detta tillstånd beror på är oklart men det har spekulerats i orsaker såsom inflammatorisk/immunologisk reaktion på stentgraftmaterialet eller en endotelpåverkan vid stentgraftinplantation alternativt effekter av kvarvarande trombmaterial intill aneurysmväggen. Likväl är postoperativa infektioner inte ovanliga och kan ge en snarlik klinisk bild vid insjuknandet. Detta medför att flera patienter behandlas i onödan med antibiotika mot ett inflammatoriskt tillstånd som i allmänhet avklingar spontant.

Vid sepsis och andra inflammatoriska tillstånd stimuleras syntes av Procalcitonin (PCT)- kraftigt i flera olika organ: lever, njure, fett- och muskelvävnad. Ämnet har i flera studier visat sig ha högre specificitet än CRP för att skilja ut bakteriella infektionstillstånd. I flera studier har man kunnat se att man kunnat minska antibiotikaanvändningen vid misstänkt infektiösa tillstånd genom användning av PCT. Vi vill med denna studie införskaffa mer kunskap om mätning av procalcitonin kan vara användbart för att reducera överflödig och onödig antibiotikaanvändning efter EVAR-behandling.