Skip to main content

Organisation

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning samt grundutbildning och forskarutbildning. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi leds sedan den 1 juni 2016 av prefekt Anders Franco-Cereceda. Administrativ chef vid institutionen är Therese Kindåker.

Prefekt

Anders Franco-Cereceda

Telefon: 08-517 708 26
Enhet: Administration
E-post: Anders.Franco-Cereceda@ki.se

Administrativ chef

Therese Kindåker

Telefon: 08-517 731 22
Enhet: Administration
E-post: therese.kindaker@ki.se

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår prefekten Anders Franco-Cereceda, professorerna Annika Lindblom, Per-Olof Berggren, Pernilla Lagergren och Jan Zedenius, samt forskarutbildningsansvarig Catharina Lavebratt, grundutbildningsansvarig Wilhelmina Ekström och administrativ chef Therese Kindåker. Här diskuteras ledningsfrågor av institutionsövergripande karaktär.

Institutionsråd

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av beslut. Institutionsrådet utgör en plattform där företrädare för olika intressegrupper kan mötas, såsom t ex lärare, studenter, forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal.

Samverkansgrupp

I ett samverkansavtal med personalorganisationerna regleras hur information och förhandling skall ske enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt vid tillsättningsärenden.

I samverkansgruppen vid institutionen är syftet att via samråd öka delaktigheten för de anställda, vilket kommer både arbetsgivaren och de anställda till del. I gruppen ingår representanter från facken samt den administrativa chefen. Alla institutionsråd ska föregås av möten med samverkansgruppen.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden leds av studierektorerna för forskarutbildning. Nämnden sammanträder ca fem gånger per termin och de har i uppdrag att godkänna nya doktorander samt att följa upp doktorandprojekt.

Arbetsmiljö- och miljökommittégruppen

Gruppen leds av arbetsmiljöordförande Jan Zedenius och i gruppen deltar olika medarbetare från institutionen med relevant bakgrund och intresse för frågorna. Arbetsmiljö- och miljökommittégruppen är ett rådgivande organ och har som uppgift att driva institutionens systematiska arbetsmiljöarbete. Gruppens ansvarsområde omfattar även att samordna och driva jämställdhetsfrågorna på institutionen och även miljöfrågorna är inkluderade i arbetmiljö- och miljökommittégruppens arbete.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden leds av Wilhelmina Ekström, grundutbildningsansvarig vid MMK. Nämnden ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Organisationsplan

Organisationsplan som pdf PDF icon

Administration

Kontaktuppgifter till den administrativa avdelningen