Diabetes typ 2

This page in English

Forskargruppen har lång erfarenhet inom diabetesforskning. Gruppens styrka är främst att integrera klinisk och experimentell forskning. 

Forskargruppsledare

Professor, senior

Claes-Göran Östenson

Enhet: Diabetes typ 2
E-post: Claes-Goran.Ostenson@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Projekten syftar till att belysa patogenesen vid typ 2 diabetes och utveckla nya behandlingsformer för sjukdomen. I våra studier använder vi väl definierade grupper av friska individer och patienter samt djurmodeller för diabetes (ob/ob möss, GK-råtta, transgena möss). Forskningsarbetet inriktas främst på följande delprojekt:

Molekylära mekanismer bakom defekt hormonsekretion i pankreasöarna

I undersökningar av GK-råttan har vi påvisat multipla defekter i pankreasöarnas glukosmetabolism. Vi studerar betydelsen av tyrosinfosfataser och glukos-6-fosfatas i detta sammanhang. Därutöver undersöker vi den eventuella rollen av signalering via adenylcyklas (cAMP, PKA, AKAPs) och proteinkinas C (PKC) såväl som via glukokortikoidreceptorer, gluko- och lipotoxicitet. Specifikt intresse inriktas på regleringen av exocytosen av hormon.

Mekanismer bakom insulinresistensen

Long-chain-FFA-CoA spelar en nyckelroll i utvecklingen av insulinresistens. Vi har därför studerat hur oxidationen av fria fettsyror regleras i skelettmuskel genom att undersöka uttrycket av och aktiviteten hos malonyl-CoA, ACC2, AMP-kinas, malonyl-CoA dekarboxylas och UCP-3. 

Genetiska defekter vid typ 2 diabetes

För att identifiera diabetesgener studerar vi kandidatgener i kromosomala regioner med koppling till typ 2 diabetes eller som förefaller relevanta p g a sina biologiska funktioner. För varje gen undersöker vi minst en markör med PCR-DASH SNP gentypning.

Nya behandlingsformer vid typ 2 diabetes

Imidazolin BL11282 och GLP-1 (glucagon-like polypeptide-1) stimulerar glukosinducerad men inte basal insulinfrisättning, vilket minimerar risken för hypoglykemi. Vi söker karakterisera imidazolinreceptorn i b-cellen för att underlätta utvecklingen av dessa substanser i kliniskt bruk, samt introducera GLP-1 i behandlingen av svårt sjuka patienter med hyper-glykemi. Vidare söker vi isolera och karaktärisera substanser för behandling av typ 2 diabetes ur extrakt från traditionella medicinalväxter i samarbete med forskare i bl a Vietnam och Malaysia.

Prevention av nedsatt glukostolerans (IGT, impaired glucose tolerance) och typ 2 diabetes

Ett tioårigt projekt syftande till befolkningsinriktad primärprevention av typ 2 diabetes har pågått sedan 1995 i tre kommuner i Stockholms läns landsting (Sigtuna, Upplands Väsby och Värmdö). Preventionen omfattar livsstilsintervention, såsom ökad fysisk aktivitet, minskat tobaksbruk och reducerad övervikt i den vuxna befolkningen. I den initiala fasen genomfördes en tvärsnittsstudie av 8000 män och kvinnor utan känd diabetes, och denna kohort undersöks nu i en uppföljningsstudie tio år senare. I den initiala studien upptäcktes c:a 450 nya fall av diabetes och IGT, och betydelsen av riskfaktorer som diabeteshereditet, övervikt, låg födelsevikt, tobaks- och alkoholbruk och psykosocial stress har presenterats. Avsikten med uppföljningsstudien är dels att utvärdera effekter av preventionen, dels att ytterligare studera betydelsen av riskfaktorer vid utvecklingen av typ 2 diabetes.

Medlemmar i gruppen

Laboratorieassistent

Elisabeth Noren-Krog

Telefon: 08-517 704 78
Enhet: Diabetes typ 2
E-post: Elisabeth.Noren-Krog@ki.se

Doktorand

Silvia Zambrana

Enhet: Diabetes typ 2
E-post: silvia.zambrana@ki.se

Inspireras av en professor - Claes-Göran Östenson

Who is at risk of type 2 diabetes?

Ur seminarieserien "Student - Låt dig inspireras av en professor" på Karolinska Institutet.