Deltagande parter GMS

GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. GMS består av 14 parter från Sveriges sju universitetslandsting/regioner samt tillhörande medicinska fakulteter.

GMS-projektet bygger vidare på de mål som Nationella Biobanksrådet satte upp när de påbörjade arbetet med att ena landets biobanker till en gemensam infrastruktur, Biobank Sverige, samt regeringens satsning på SciLifeLab som nationell infrastruktur för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Styrgruppen för GMS är densamma som den för Biobank Sverige.

Universitets-parter

 • Göteborgs Universitet
 • Lunds Universitet
 • Linköpings Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Uppsala Universitet
 • Umeå Universitet
 • Örebro Universitet

Universitetslandsting/region-parter

 • Region Skåne (Värdlandsting)
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Östergötland
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Västerbottens läns landsting
 • Region Örebro län

Styrgrupp (delad med Biobank Sverige)

 • Mats Ulfendahl, Ordförande, Region Östergötland
 • Diana Berggren Umeå universitet
 • Mikael Wiberg Västerbottens läns landsting
 • Mats G Karlsson Region Örebro län
 • Andreas Muranyi Scheutz Region Uppsala
 • Jan Andersson Stockholm läns landsting
 • Lars Grip Västra Götalandsregionen
 • Hannie Lundgren Region Skåne
 • Kerstin Nilsson Örebro universitet
 • Eva Tiensuu Janson Uppsala universitet
 • Anders Gustafsson Karolinska Institutet
 • Johan D Söderholm Linköpings universitet
 • Eric Hanse Göteborgs universitet
 • Martin L Olsson Lunds universitet
 • Sofia Medin Swedish Medtech
 • Maria Fagerquist Läkemedelsindustriföreningen

Adjungerade:

 • Sonja Eaker Ordf. beredningsgruppen Landsting och regioner SKL
 • Tobias Sjöblom Vice ordf. beredningsgruppen Uppsala Universitet

Vanligen adjungerade:

 • Anna Clareborn mötesanteckningar
 • Hasse Knutsson SKL
 • Erik Ullerås Uppsala universitet

GMS ledningsgrupp 

Ordförande Richard Rosenquist Brandell
Vice ordförande Anders Edsjö
Ledamöter GMC  
GMC Syd       Hans Ehrencrona 
GMC Sydöstra Martin Hallbeck - suppleant Peter Söderkvist (adjungerad)
GMC Väst Lovisa Lovmar 
GMC Karolinska  Anna Wedell
GMC Uppsala  Lucia Cavelier
GMC Örebro Gisela Helenius - suppleant Dirk Repsilber (adjungerad)
GMC Umeå       Marene Landström - suppleant Richard Palmqvist (adjungerad)
Ledamöter ordf nationella AU  
Sällsynta diagnoser  Anna Lindstrand
Hematologi   Thoas Fioretos
Solida tumörer Johan Botling
Mikrobiologi  Lars Engstrand
Farmakogenomik  Mia Wadelius
Komplex sjukdomar  Grupp ej aktiverad
Informatik                                   Valtteri Wirta och Per Sikora
Etik och legala aspekter Lars Palmqvist och Heidi Howard
Hälsoekonomi     Lars-Åke Levin
Utbildning   Grupp ej aktiverad 
Adjungerade  Michael Akhras, Mikaela Friedman
Genetik