Skip to main content

Brännskadesektion

Huvudansvarig: Viveca Björnhagen

Infektionsstudier: Med ledning av lokala dataregistret BRÄNDA identifieras de S.aureus-stammar som orsakat septikemi hos brännskadepatienter 1993-2007. Målsättningen är att utveckla kompletterande metoder till infektionsbehandling genom immunisering mot specifika proteiner hos S.aureus som kan underlätta eliminering av invaderande mikroorganismer, och förhindra infektioner. Studier pågår av infektioner och relationen till kön, ålder, TBSAB% (Total Body Surface Area Burned %), ABBSI (Abbrevated Burn Severity Index), mortalitet, vårdtid m.m.

Större brännskador leder till såväl feber som förhöjda värden av våra vanligaste infektionsmarkörer, CRP och Lpk. Värdet av CD64 som infektionsmarkör jämförs med de i dag mest använda markörerna som CRP och Lpk, samt nyare och potentiella markörer då studier har visat att CD64 är en bättre markör än CRP och Lpk för tidig upptäckt av bakteriella infektioner.

Rehabilitering: I en prospektiv longitudinell studie undersöktes samtliga brännskadepatienter som remitterats till rehabiliteringsmedicinska kliniken avseende bl.a muskulär styrka, och statisk uthållighet, cykelergometertest med EKG, lungfunktion, samt arbetsförmågeutredning.

Hos patienter som vårdats mer än 4 dygn på brännskadeavdelningen utvärderas ev. samband mellan brännskadeutbredning och smärta under den akuta vårdtiden och kvarstående smärtproblem samt andra problem i efterförloppet.