Systemic Lupus Erythematosus och inflammatorisk renal sjukdom

Projektbeskrivning
Bakgrund

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk multisystemisk inflammatorisk sjukdom med stor klinisk variation. Uppkomstmekanismer, genetiska avvikelser och immunsystemets roll för inflammationskontroll är bristfälligt kartlagda. Njurengagemang vid SLE (nefrit) har en allvarlig prognos med risk för utveckling av organskada och njursvikt.

Övergripande mål

Vi studerar hur olika immundämpande terapier, särskilt B-cell riktade terapier, påverkar sjukdomsförloppet hos patienter med SLE och njurengagemang. Med våra studier syftar vi till att identifiera prognostiska markörer och förbättra terapeutiska möjligheter.

Vi vill studera hur gener och immunreaktioner samverkar och påverkar uppkomst av olika organmanifestationer av SLE, särskilt njurengagemang.

Arbetsplan och metoder

Vi studerar sedan tidigare kliniskt och histopatologiskt behandlingssvar av immundämpande terapi hos patienter med SLE-nefrit. Vi har demonstrerat en god behandlingseffekt av Rituximab, en B-cells depleterande terapi vid terapiresistenta nefriter. Kommande studier fokuserar nu på att öka förståelsen kring hur denna och andra terapier påverkar immunsystemet i perifert blod och på vävnadsnivå.

Vi har tidigare visat att rituximab påverkar cirkulerande regulatoriska T-celler och fortsätter nu studier i njurvävnad. Cytokiners roll vid nefrit studeras.

Vår forskningsgrupp deltar i ett Svenskt Genetiskt SLE-nätverk och vi samarbetar internationellt kring geners betydelse för uppkomst av SLE. Genom att vi idag har tillgång till nya genfynd hos våra patienter har vi möjligheter att analysera hur specifika markörer associerar till sjukdomsfenotyp och prognos.

Genetiska och kliniska studier kring faktorer som påverkar uppkomst och prognos vid IgA nefropati pågår sedan tidigare i forskningsgruppen.

Betydelse

Att öka förståelsen kring faktorer som bidrar till uppkomst av njurengagemang vid SLE och utvärdera de immunologiska effekterna av behandling. Med våra studier kommer vi att kunna belysa hur genetiska faktorer påverkar uppkomst av sjukdomsfenotyp och svårighetsgrad av inflammatorisk njursjukdom.

Samarbeten

Lars Rönnblom, professor
Sol-Britt Rantapää-Dahlquist, professor
Gunnar Sturfelt, professor
Ann-Christine Syvänen, professor
Anders Bengtsson, docent
Gunnel Nordmark, MD, PhD
Elisabet Welin Henriksson, PhD

Finansiering

ALF-medel från Stockholms Läns Landsting
Svenska Läkaresällskapet
Fonden för Njurforskning /Hjärt-Lungfonden
Njurfonden
Konung Gustav V:s 80-års fond
Karolinska Institutets fonder

Forskargruppen

Grupphandledare

 

Anknuten

Iva Gunnarsson

Enhet:Forskargrupp A Catrina

E-post:Iva.Gunnarsson@ki.se

 


Elisabet Svenungsson, handledare
Birgitta Sundelin, docent
Stefan H Jacobson, professor, handledare
Leonid Padyukov, handledare
Vivianne Malmström, docent
Agneta Zickert, doktorand
Mai Voung Tuyet, doktorand
Sigrid Lundberg, doktorand
Thorunn Jonsdottir, doktorand

Fem utvalda publikationer

 

Association of systemic lupus erythematosus with C8orf13-BLK and ITGAM-ITGAX.
Hom G, Graham R, Modrek B, Taylor K, Ortmann W, Garnier S, et al
N. Engl. J. Med. 2008 Feb;358(9):900-9

 

 

Comprehensive evaluation of the genetic variants of interferon regulatory factor 5 (IRF5) reveals a novel 5 bp length polymorphism as strong risk factor for systemic lupus erythematosus.
Sigurdsson S, Göring H, Kristjansdottir G, Milani L, Nordmark G, Sandling J, et al
Hum. Mol. Genet. 2008 Mar;17(6):872-81

 

 

Treatment of refractory SLE with rituximab plus cyclophosphamide: clinical effects, serological changes, and predictors of response.
Jónsdóttir T, Gunnarsson I, Risselada A, Henriksson E, Klareskog L, van Vollenhoven R
Ann. Rheum. Dis. 2008 Mar;67(3):330-4

 

 

Histopathologic and clinical outcome of rituximab treatment in patients with cyclophosphamide-resistant proliferative lupus nephritis.
Gunnarsson I, Sundelin B, Jónsdóttir T, Jacobson S, Henriksson E, van Vollenhoven R
Arthritis Rheum. 2007 Apr;56(4):1263-72

 

 

Treatment with rituximab affects both the cellular and the humoral arm of the immune system in patients with SLE.
Vallerskog T, Gunnarsson I, Widhe M, Risselada A, Klareskog L, van Vollenhoven R, et al
Clin. Immunol. 2007 Jan;122(1):62-74

 

Sök i PubMed på Iva Gunnarsson