Gastroenterologisk inflammationsforskning

Forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom och leversjukdomar

I avhandlingsarbetet från 1995 införde och etablerade vi leukocytskintigrafi som en ny undersökningsmetod vid US att avbilda inflammation samt värderade nyttan av röntgen luftkolon för att bedöma intensitet av ulcerös kolit. Parallellt med detta introducerade vi mätning av livskvalitet vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Sverige, ett område som vidareutvecklats (Henrik Hjortswang, avhandling LiU 2003) och därefter blivit en viktig del såväl i rutinsjukvård av dessa patienter som i behandlings- och uppföljningsforskning.

Pågående och planerad forskning omfattar huvudsakligen studier av IBD liksom studier av leversjukdomar och kan sammanfattas i fyra punkter:

 1. Studier av läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt tiopurinbehandling

  I ett brett upplagt forskningsprogram sedan 1998 tillsammans med Avdelningen för klinisk farmakologi, HU, Laboratoriemedicin Ryhov, samt medicinklinikerna i Jönköping, Lund och Halmstad studerar vi klinisk nytta av tiopurinbehandling vid IBD tillsammans med detaljerade undersökningar av metabolism, farmakogenetik och funktion på cellnivå.
  Genom detta samarbetet har vi etablerat universitetssjukhuset i Linköping, US, som ett referenscenter i Sverige för dessa analyser; vi har visat att testning för genuttryck och aktivitet av ett centralt enzym (TPMT) innan behandlingsstart identifierar patienter med risk för biverkningar vilka därför ska ha en lägre läkemedelsdos, identifierat flera mutationer i genen för TPMT samt värderat metabolitbestämningar för uppkomst av biverkningar (avhandlingar Malin Lindqvist, LiU 2005, Ulf Hindorf, Lund 2006). Pågående studier innefattar fortsatt kartläggning av dessa viktiga läkemedels omsättning, såväl i cellexperiment som hos patienter, prospektiva behandlingsstudier av patienter med avvikande metabolism, undersökningar på genetisk nivå av enzymvarianter hos patienter som tålt respektive fått biverkningar av tiopuriner samt långtidsuppföljning av olika behandlingar (TNF-hämmare, tiopuriner) vid ulcerös kolit. I dessa studier medverkar dessutom Avdelningen för cellbiologi, HU, samt Svensk Internmedicinsk Leverklubb, SILK. Flera pågående avhandlingsprojekt (Sofie Haglund, Svante Vikingsson).

 2. Studier av etablerade och nya genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom

  I studier av stora grupper av IBD-patienter undersöks genetiska varianter som antas koda för förändrat proteinuttryck av betydelse för tarmbarriärens integritet samt för immunreglering. Dessa studier bedrivs delvis på den stora europeiska DNA-banken i Paris (8000 individer), samtidigt som vi håller på att rekrytera 2000 svenska patienter till nya studier. Som kontrollmaterial har vi tillgång till en anonymiserad och regional DNA-bank (n=800) vid HU. I ett sidoprojekt undersöker vi genetiska förändringar som riskfaktorer för uppkomst av graft-versus-host disease (avstötningsreaktion) efter stamcellstransplantation för blodmalignitet. Arbetet sker i samarbete med sjukhusen i Jönköping, Norrköping och Örebro, med hematologiska kliniken, US, Laboratoriemedicin Ryhov, Cellbiologi HU, INSERM och Hôpital Robert Debré i Paris samt delvis inom ramen för ett europeiskt samarbete med stöd av European Crohns and Colitis Organisation, ECCO. Ett pågående avhandlingsprojekt (Elisabeth Slånemyr).

 3. Kliniska och biokemiska studier av s.k. levernära tromboser (Budd-Chiars syndrom och portavenstromboser)

  I ett nationellt projekt som drivs inom Svensk Internmedicinsk Leverklubb, SILK, undersöker vi förekomst, bakgrundsfaktorer och prognos av två ovanliga trombostillstånd, dels i levervenerna (Budd-Chiars syndrom) och dels i portavenen (PVT). Sammanställning av kliniska data håller på att slutföras. Pågående uppföljningsstudier omfattar provtagning för ärftlig eller förvärvad trombofili, myeloproliferativa sjukdomar och förändrad fibrinolys. Cirrospatienter utan PVT kommer att följas under flera år för att kartlägga riskfaktorer för och frekvens av uppkomst av PVT. Samarbete med sjukhusen i Jönköping, Norrköping, samtliga universitetssjukhus i Sverige, Avdelningarna för klinisk kemi och Farmakologi, HU, samt Laboratoriemedicin, Ryhov. Ett pågående avhandlingsprojekt (Rupesh Rajani).

 4. Långtidsuppföljning av patienter med kroniska leversjukdomar

  Kroniska leversjukdomar kan leda till uppkomst av cirros (skrumplever) och levercancer, förtida död samt behöva levertransplantation. Inom ramen för ett välutvecklat nationellt nätverk, SILK, följs stora och oselekterade grupper av patienter med immunologisk leversjukdom – primär skleroserande kolangit, autoimmun hepatit, primär biliär cirros – samt hemokromatos avseende såväl sjukdomsförlopp som behandlingsmöjligheter. Genom detta samarbete har vi i Sverige kunnat genomföra unika studier som belyser risker och långtidsprognos hos patienter med dessa sjukdomar, liksom hos deras släktingar. Utöver detta pågår lokalt studier av olika inflammationsmekanismer samt undersökningar med magnetkamera (spektroskopi, mm). Samarbeten inom US samt med Ryhovs sjukhus och samtliga universitetssjukhus i Sverige.

Nära samarbeten

Klinisk farmakologi, LiU sedan 1998 (Curt Peterson, Malin Lindqvist, Svante Vikingsson, Kourosh Lotfi)

Laboratoriemedicin, Ryhov sedan 2000 (Jan Taipalensuu)

Gastroenterologi, Lunds universitet sedan 2001 (Ulf Hindorf, Erik Hertervig)

Université de Paris och INSERM, Hôpital R Debré (Jean-Pierre Hugot) sedan 1999

Avdelningar vid LiU; Medicinsk genetik (Peter Söderkvist), klinisk kemi (Tomas Lindahl), kirurgi (Johan D Söderholm, Peter Andersson, Pär Myrelid), radiologi (Örjan Smedby, Bengt Norén, Nils Dahlström) och radiofysik (Peter Lundberg).

Artiklar

Health care and patients' education in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom study.
Burisch J, Vegh Z, Pedersen N, Cuković-Čavka S, Turk N, Kaimakliotis I, et al
J Crohns Colitis 2014 Aug;8(8):811-8

Faecal analysis and plasma complement factor 3c levels at admission for an acute attack of ulcerative colitis are predictive of the need for colectomy.
Pagoldh M, Lange S, Jennische E, Almer S, Boström E, Eriksson A
Eur J Gastroenterol Hepatol 2014 Mar;26(3):295-300

Environmental factors in a population-based inception cohort of inflammatory bowel disease patients in Europe--an ECCO-EpiCom study.
Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, Turk N, Kaimakliotis I, Duricova D, et al
J Crohns Colitis 2014 Jul;8(7):607-16

Initial disease course and treatment in an inflammatory bowel disease inception cohort in Europe: the ECCO-EpiCom cohort.
Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, Turk N, Kaimakliotis I, Duricova D, et al
Inflamm. Bowel Dis. 2014 Jan;20(1):36-46

Analysis of single nucleotide polymorphisms in the region of CLDN2-MORC4 in relation to inflammatory bowel disease.
Söderman J, Norén E, Christiansson M, Bragde H, Thiébaut R, Hugot J, et al
World J. Gastroenterol. 2013 Aug;19(30):4935-43

Infliximab as rescue therapy in hospitalised patients with steroid-refractory acute ulcerative colitis: a long-term follow-up of 211 Swedish patients.
Sjöberg M, Magnuson A, Björk J, Benoni C, Almer S, Friis-Liby I, et al
Aliment. Pharmacol. Ther. 2013 Aug;38(4):377-87

East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort.
Burisch J, Pedersen N, Čuković-Čavka S, Brinar M, Kaimakliotis I, Duricova D, et al
Gut 2014 Apr;63(4):588-97

Gene expression and thiopurine metabolite profiling in inflammatory bowel disease - novel clues to drug targets and disease mechanisms?
Haglund S, Almer S, Peterson C, Söderman J
PLoS ONE 2013 ;8(2):e56989

Moderate hyperkalemia in hospitalized patients with cirrhotic ascites indicates a poor prognosis.
Wallerstedt S, Simrén M, Wahlin S, Lööf L, Hultcrantz R, Sjöberg K, et al
Scand. J. Gastroenterol. 2013 Mar;48(3):358-65

Monitoring of thiopurine metabolites - a high-performance liquid chromatography method for clinical use.
Vikingsson S, Almer S, Peterson C, Carlsson B, Josefsson M
J Pharm Biomed Anal 2013 Mar;75():145-52

Environmental and demographic risk factors for egg allergy in a population-based study of infants.
Koplin J, Dharmage S, Ponsonby A, Tang M, Lowe A, Gurrin L, et al
Allergy 2012 Nov;67(11):1415-22

Separation of advanced from mild hepatic fibrosis by quantification of the hepatobiliary uptake of Gd-EOB-DTPA.
Norén B, Forsgren M, Dahlqvist Leinhard O, Dahlström N, Kihlberg J, Romu T, et al
Eur Radiol 2013 Jan;23(1):174-81

High prevalence of autoantibodies to C-reactive protein in patients with chronic hepatitis C infection: association with liver fibrosis and portal inflammation.
Sjöwall C, Cardell K, Boström E, Bokarewa M, Enocsson H, Ekstedt M, et al
Hum. Immunol. 2012 Apr;73(4):382-8

Predetermined challenge eligibility and cessation criteria for oral food challenges in the HealthNuts population-based study of infants.
Koplin J, Tang M, Martin P, Osborne N, Lowe A, Ponsonby A, et al
J. Allergy Clin. Immunol. 2012 Apr;129(4):1145-7

 

Kontakt


Adjungerad Professor, Överläkare
Sven Almer
E-post: Sven.Almer@ki.se
Telefon: 08-585 824 81

Array

Marjo Kapraali, Överläkare

Marjo.Kapraali@ki.se

Francesca Bresso, Specialistläkare

Francesca.Bresso@ki.se

Rupesh Rajani, Överläkare

Rupesh.Rajani@ki.se

Elisabeth Norén, Doktorand

Elisabeth.Noren@ki.se

Peter Rosenberg, specialistläkare

peter.rosenberg@karolinska.se

08-517 794 93

Jan Söderman, läkare

jan.soderman@lj.se

Ryhov, Jönköping

Jan Björk, överläkare

jan.bjork@karolinska.se

Åsa Krantz, läkare

asa.krantz@karolinska.se

Michael Eberhardson, överläkare

michael.eberhardson@karolinska.se

Övriga medarbetare

Docent

Ulrik Lindforss

Telefon: 858582451
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Ulrik.Lindforss@ki.se

Anknuten

Leif Törkvist

Telefon: 58586939
E-post: Leif.Torkvist@ki.se

Forskarassistent

Jenny Mjösberg

Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: jenny.mjosberg@ki.se

Forskare

Elisabeth Boström

Telefon: 08-524 880 03
Enhet: Avdelning 3
E-post: elisabeth.bostrom@ki.se

GastroenterologiInflammation