Forskarnivå

This page in English

Utbildning på forskarnivå

Nytt Ladok-system på KI

Information till doktorander

Här är en kort introduktionsfilm till ladoks studentgränssnitt: Studentladok

Mer information om Ladok

Grönt ljus för handledare

”Grönt ljus” – godkännande av handledare

Vill du bli doktorand?

Vill du bli doktorand på Karolinska Institutet hittar du information på webbplatsen för forskarutbildning.

För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå, på heltid medan en licentiatexamen motsvarar två års utbildning på forskarnivå. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom fyra år för licentiatexamen och åtta år för doktorsexamen.

För att bli antagen som forskarstuderande krävs en ansökan av doktoranden tillsammans med handledarna. Antagning sker av institutionens prefekt på rekommendation av institutionens antagningsnämnd. Alla utbildningsplatser på forskarnivå utlyses med undantag för doktorander som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI eller om utbildningen på forskarnivå har påbörjats vid ett annat lärosäte.

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Beslutet om behörighet ska bifogas ansökan om antagning.

Grundläggande behörighet nås genom examen på avancerad utbildningsnivå eller genom sammanlagt 240 högskolepoäng (8 terminer) varav minst 60 poäng på avancerad nivå. Undantag och en övergångsbestämmelse finns.

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6 med godkänt betyg.

Vid institutionen krävs dessutom:

  •  Förutsättningar för god handledning
  •  Ett lämpligt forskarutbildningsprojekt
  •  En individuell studieplan som uppfyller Karolinska Institutets krav
  •  Godkännande från forskningsenhetschefen
  •  En realistisk finansieringsplan

För ytterligare information var god se ”Regler för utbildning på forskarnivå.

Ansökan till forskarutbildning

När du har dina handledare och ett lämpligt forskarutbildningsprojekt kan du ansöka till utbildningen.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

Alla blivande doktorander måste uppfylla både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet till utbildning på forskarnivå. Ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska skickas till Karolinska Institutets centrala förvaltning (adressuppgifter finns på ansökningsblanketten).

Notera att ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska vara godkänd innan du kan ansöka om antagning. Handläggningstiden för behörighetsbedömningar är upp till 3 veckor. Ifall din ansökan inte är komplett kan handläggningen dröja ytterligare.

Om du uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms du även uppfylla det särskilda behörighetskravet om kunskaper i engelska. I annat fall måste du styrka tillräckliga kunskaper i engelska genom ett godkänt språktest såsom TOEFL eller IELTS, eller genom universitetsstudier på engelska. För mer information om godkända språktest och undantag från språktesten se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.

Ny antagningsordning för doktorander fr.o.m 1 Juli 2018!

KI:s gamla antagningsprocess för doktorander följer inte högskoleförordningen och högskolelagen och måste ändras! Ytterligare information finns här

Forskarutbildningsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en ny antagningsprocess enligt Universitetskanslersämbetets klargörande av gällande regler. Arbetet beräknas färdigt före höstterminen.

Sista tillfället för ansökan om antagning enligt den gamla processen har varit och nya ansökningar ska följa en preliminär ny ordning. Syftet är att doktorander ska antas direkt efter avslutad rekrytering, utan någon föregående anställning som ”FoU-praktikant” eller liknande. En individuell studieplan (ISP) upprättas först efter att doktoranden har antagits till forskarutbildning.

Den nya ordningen för antagning till forskarutbildning

För de doktorander som rekryteras genom annonsering gäller följande:

”Grönt ljus”-beslut krävs för tillstånd att rekrytera ny doktorand. Grönt ljus-ansökan utökas med en preliminär plan över forskarutbildningsprojektet samt uppgifter om bihandledare.
Deadline för ansökan om grönt ljus kommer att vara vid fyra tillfällen per termin.

Doktorandplats utlyses genom annonsering.

Behörigheten bedöms - Det finns ännu inte resurser för att bedöma behörighet för samtliga sökanden. Upp till 4 sökanden markeras i rekryteringssystemet och ett mail skickas till doctoraleligibility. Då besked om behörighet meddelats vidtar själva urvalsförfarandet.

Handledaren gör ett urval bland behöriga sökanden.

Prefekten beslutar om antagning till forskarutbildning direkt efter avslutad rekrytering (utan antagningsseminarium).
Använd den nya blanketten ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå”

Därefter fattas beslut om anställning som doktorand (Om startdatum för forskarutbildningen är senare än antagningen kan beslut om anställning vänta tills kandidaten anlänt till KI.)

Den individuella studieplanen (ISP) upprättas och fastställs efter start snarast efter antagningen.

För doktorander med anställning i sjukvården eller industrin, eller med annat undantag från utlysningskravet (t ex CSC-stipendiat):

”Grönt ljus” från institutionen så tidigt som möjligt (samma utökade ansökan som ovan).
Deadline för ansökan om grönt ljus är vid fyra tillfällen per termin.

 

Behörigheten bedöms med blankett
För kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas före ankomst till KI.

Prefekten beslutar om antagning till forskarutbildning löpande då behörigheten har säkerställts (utan antagningsseminarium).
Använd den nya blanketten ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå”

 

Det är en fördel att antagning till forskarutbildning sker så snart som möjligt. Det är inte tillåtet att någon befinner sig i en situation som motsvarar en doktorands utan att vara antagen till forskarutbildning.

Den individuella studieplanen (ISP) fastställs snarast efter antagning

Deadline för ansökan om ”grönt ljus” höstterminen 2018

Deadline för ansökan om ”grönt ljus” höstterminen 2018

 

2018-08-20

 

2018-09-17

 

2018-10-22

 

2018-11-19

 

Individuell studieplan

I det som kallas ”Allmän studieplan” anges de utbildningskrav som gäller för alla under forskarutbildning. Din egen utbildning sker enligt en ”individuell studieplan” som förutom de allmänna kraven även innehåller din unika utbildningsplan.

Enligt den aktuella allmänna studieplanen gäller att samtliga doktorander vid Karolinska Institutet ska uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka) för doktorsexamen, varav minst 7,5 högskolepoäng allmänvetenskapliga baskunskaper, minst 9 högskolepoäng ytterligare kurser på avancerad eller forskarnivå, samt minst 6 högskolepoäng andra poänggivande moment. Observera att det förutom poängen anges krav på kunskapsområden för baskunskaper samt att etik och statistik är obligatoriskt. Dessutom krävs deltagande i seminarier eller ”journal clubs” samt aktivt deltagande vid en internationell vetenskapskonferens.

Innehållet i den individuella studieplanen styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand får i sin utbildning på forskarnivå. Därmed är den individuella studieplanen ett viktigt dokument. Den individuella studieplanen ska följa en särskild mall.

Blanketter och dokument inom utbildning på forskarnivå:
https://internwebben.ki.se/sv/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

Antagning

Institutionens prefekt fattar beslut om antagning eller avslag. Prefektens beslut kan inte överklagas. Ett avslag hindrar inte att en ny ansökan om antagning lämnas in.

Om halvtidskontroll vid vår institution

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Information om halvtidskontrollen finns här.

Vid vår institution ansöker du om godkännande av halvtidskontroll på blanketten ”Ansökan om halvtidskontroll” som finns under "Dokument" längs ner på den här sidan. Lämna ansökan om godkännande till Lillemor Melander, Handläggare för forskarutbildning.

Studierektor för forskarutbildning, Ordförande i antagningsnämnden

Michael Fored, michael.fored@ki.se

Besöksadress

Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad T2 (Eugeniahemmet)
171 76 Stockholm

Handläggare för forskarutbildningen

Lillemor Melander, lillemor.melander@ki.se

Besöksadress
Institutionen för Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad Z5
171 76 Stockholm

Antagningsnämnd

Lärarrepresentanter

Michael Fored (ordf), Avdelningen för klinisk epidemiologi

Josefin Lysell, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Klas Nordlind, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Peder Olofsson, Avdelningenför kardiovaskulär medicin

Anna Smed Sörensen, Avdelningen för immunologi och allergi

Annelie Tjernlund, Avdelningen för infektionssjukdomar

Doktorandrepresentanter

Tobias Svensson, Avdelningen för klinisk epidemiologi

Handläggare

Lillemor Melander, Administrationen, forskarutbildningen MedS

Handläggare

Lillemor Melander

Telefon: 08-517 706 61
Enhet: Administrationen
E-post: Lillemor.Melander@ki.se

Dokument

Ansökan om halvtidskontroll

Ansökan om grönt ljus

 

Innehållsansvarig: Lillemor Melander / Michael Fored

Utbildningsprogram