Forskarnivå

This page in English

Utbildning på forskarnivå

Nytt Ladok-system på KI

Information till doktorander

Här är en kort introduktionsfilm till ladoks studentgränssnitt: Studentladok

Mer information om Ladok

Grönt ljus för handledare

”Grönt ljus” – godkännande av handledare

Vill du bli doktorand?

Vill du bli doktorand på Karolinska Institutet hittar du information på webbplatsen för forskarutbildning.

För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå, på heltid medan en licentiatexamen motsvarar två års utbildning på forskarnivå. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom fyra år för licentiatexamen och åtta år för doktorsexamen.

För att bli antagen som forskarstuderande krävs en ansökan av doktoranden tillsammans med handledarna. Antagning sker av institutionens prefekt på rekommendation av institutionens antagningsnämnd. Alla utbildningsplatser på forskarnivå utlyses med undantag för doktorander som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI eller om utbildningen på forskarnivå har påbörjats vid ett annat lärosäte.

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Beslutet om behörighet ska bifogas ansökan om antagning.

Grundläggande behörighet nås genom examen på avancerad utbildningsnivå eller genom sammanlagt 240 högskolepoäng (8 terminer) varav minst 60 poäng på avancerad nivå. Undantag och en övergångsbestämmelse finns.

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6 med godkänt betyg.

Vid institutionen krävs dessutom:

  •  Förutsättningar för god handledning
  •  Ett lämpligt forskarutbildningsprojekt
  •  En individuell studieplan som uppfyller Karolinska Institutets krav
  •  Godkännande från forskningsenhetschefen
  •  En realistisk finansieringsplan

För ytterligare information var god se ”Regler för utbildning på forskarnivå”.

Ansökan till forskarutbildning

När du har dina handledare och ett lämpligt forskarutbildningsprojekt kan du ansöka till utbildningen.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

Alla blivande doktorander måste uppfylla både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet till utbildning på forskarnivå. Ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska skickas till Karolinska Institutets centrala förvaltning (adressuppgifter finns på ansökningsblanketten).

Notera att ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska vara godkänd innan du kan ansöka om antagning (blankett 2). Handläggningstiden för behörighetsbedömningar är upp till 3 veckor. Ifall din ansökan inte är komplett kan handläggningen dröja ytterligare.

Om du uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms du även uppfylla det särskilda behörighetskravet om kunskaper i engelska. I annat fall måste du styrka tillräckliga kunskaper i engelska genom ett godkänt språktest såsom TOEFL eller IELTS, eller genom universitetsstudier på engelska. För mer information om godkända språktest och undantag från språktesten se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.


Ansökan om antagning

Ansökan om antagning till forskarutbildning med doktors- eller licentiatexamen som mål ska göras på en särskild blankett (blankett 2). Läs de aktuella reglerna för utbildning på forskarnivå på https://internwebben.ki.se/sv/regler-och-allman-studieplan innan du ansöker och fyller i blanketten. 

Individuell studieplan

I det som kallas ”Allmän studieplan” anges de utbildningskrav som gäller för alla under forskarutbildning. Din egen utbildning sker enligt en ”individuell studieplan” som förutom de allmänna kraven även innehåller din unika utbildningsplan.

Enligt den aktuella allmänna studieplanen gäller att samtliga doktorander vid Karolinska Institutet ska uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka) för doktorsexamen, varav minst 7,5 högskolepoäng allmänvetenskapliga baskunskaper, minst 9 högskolepoäng ytterligare kurser på avancerad eller forskarnivå, samt minst 6 högskolepoäng andra poänggivande moment. Observera att det förutom poängen anges krav på kunskapsområden för baskunskaper samt att etik och statistik är obligatoriskt. Dessutom krävs deltagande i seminarier eller ”journal clubs” samt aktivt deltagande vid en internationell vetenskapskonferens.

Innehållet i den individuella studieplanen styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand får i sin utbildning på forskarnivå. Därmed är den individuella studieplanen ett viktigt dokument. Den individuella studieplanen ska följa en särskild mall.

Blanketter och dokument inom utbildning på forskarnivå:
https://internwebben.ki.se/sv/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

De ifyllda ansökningsblanketterna – ett enkelsidigt, sorterat original och 7 dubbelsidiga, sorterade, häftade kopior lämnas tillsammans med beslut om ”grönt ljus” till institutionens handläggare för forskarutbildning, Lillemor Melander. OBS! Om inte instruktionerna följs så handläggs inte ansökan.

På forskarutbildningens centrala webbplats finns utförlig information om regler för forskarutbildningen, kurser, forskarutbildningsprogram samt information till handledare.

Länk till forskarutbildningens centrala webbsida

Antagningsseminarium

Ansökningar bedöms av institutionens antagningsnämnd för forskarutbildning. Finansieringsplanen granskas av ekonomichefen och prefekten. Huvudhandledaren kontaktas i god tid före antagningsseminariet för att ordna eventuella formella fel eller andra problem.

Den sökande och huvudhandledaren kallas till ett antagningsseminarium. Seminariet hålls på engelska. Vid seminariet ska presenteras och diskuteras:

  • Bakgrund, upplägg och syfte med det forskningsprojekt som planeras inom den individuella studieplanen.
  • Tidsplan samt de lärandemål som ska vara uppfyllda vid halvtid respektive examen.
  • Beskrivning av hur handledare förväntas bidra till doktorandens utbildning på forskarnivå.

Syftet med seminariet är att få en väl sammanfattad beskrivning av forskarutbildningsplanen. Presentationen görs av den sökande. Huvudhandledaren ska närvara. Bihandledare och mentor kan närvara om möjligt. Vid antagningsseminariet ska doktorand uppvisa giltig identitetshandling.

Antagningsseminarier och nämndens sammanträden äger rum efter behov flera gånger per termin. För att skapa förutsättningar för en trevlig och givande diskussion kring de sökandes forskarutbildningsprojekt ska sökande och huvudhandledare vara närvarande vid hela seminariet. Inga seminarier hålls under januari, juli och augusti.

Antagning

Institutionens prefekt fattar beslut om antagning eller avslag. Prefektens beslut kan inte överklagas. Ett avslag hindrar inte att en ny ansökan om antagning lämnas in.

Om halvtidskontroll vid vår institution

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Information om halvtidskontrollen finns här.

Vid vår institution ansöker du om godkännande av halvtidskontroll på blanketten ”Ansökan om halvtidskontroll” som finns under "Dokument" längs ner på den här sidan. Lämna ansökan om godkännande till Lillemor Melander, Handläggare för forskarutbildning.

Forskarutbildningens centrala webbplats

På forskarutbildningens centrala webbplats finns utförlig information om regler för forskarutbildningen, kurser, forskarutbildningsprogram samt information till handledare.
Länk till forskarutbildningens centrala webbplats

Studierektor för forskarutbildning, Ordförande i antagningsnämnden

Michael Fored, michael.fored@ki.se

Besöksadress

Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad T2 (Eugeniahemmet)
171 76 Stockholm

Handläggare för forskarutbildningen

Lillemor Melander, lillemor.melander@ki.se

Besöksadress
Institutionen för Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad Z5
171 76 Stockholm

Antagningsnämnd

Lärarrepresentanter

Michael Fored (ordf), Avdelningen för klinisk epidemiologi

Josefin Lysell, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Klas Nordlind, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Peder Olofsson, Avdelningenför kardiovaskulär medicin

Anna Smed Sörensen, Avdelningen för immunologi och allergi

Annelie Tjernlund, Avdelningen för infektionssjukdomar

Doktorandrepresentanter

Tobias Svensson, Avdelningen för klinisk epidemiologi

Handläggare

Lillemor Melander, Administrationen, forskarutbildningen MedS

Handläggare

Lillemor Melander

Telefon: 08-517 706 61
Enhet: Administrationen
E-post: Lillemor.Melander@ki.se

Sammanträdesdatum för antagningsnämnden

Vårterminen 2018 Sista dagen för ansökan

2018-02-06

2018-01-08

2018-03-13

2018-02-05

2018-04-24

2018-03-19

2018-05-29

2018-04-23

OBS! Antagningsseminarium sker cirka 1 vecka efter sammanträdet

Dokument

Ansökan om halvtidskontroll

Ansökan om grönt ljus

 

Innehållsansvarig: Lillemor Melander / Michael Fored

Utbildningsprogram