Skip to main content

Complementary medicine in patients with rheumatic diseases, CAM

Kan användning av komplementär och alternativ medicin förutsäga utfall hos patienter med reumatiska sjukdomar, och finns det en förändring av detta mönster över tid för patienter med tidig reumatoid artrit? Målet är att kartlägga användningen av KAM hos patienter med reumatologiska sjukdomar och undersöka hur denna användning eventuellt korrelerar och predicerar utfall hos patienter med tidig RA.

Beskrivning

Enkäter i denna studie kommer att baseras på tidigare nationella och internationella undersökningar i komplementär och alternativ medicin (KAM) och reumatologiska sjukdomar. Själva KAM enkäten har tidigare använts av en forskningsgrupp vid Göteborgs Universitet där de har publicerat resultat om KAM användning hos reumatologiska patienter i västra Sverige. KAM enkäten, tillsammans med de etablerade frågeformulären EQ-5D och SF-36 (hälsorelaterad livskvalitet) samt HAQ (funktionsenkät), kommer att ges till patienter på Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och som där behandlas med standard klinisk praxis. Kvantitativa variabler inhämtas från de sedvanliga kliniska procedurer som genomförs av de läkare som träffar patienterna, dvs. data omfattande svullna/ömma leder, DAS28, och smärtskattningar på visuell analog skala (VAS skalan). Data från varje patients patientjournal (med information om alla behandlingar, läkemedel, osv) skall också inkluderas. I den första kartläggande fasen av denna delstudie används ett brett urval av patienter där alla reumatologiska sjukdomar och sjukdomsdurationer inkluderas. Detta görs för att kunna identifiera eventuella skillnader i KAM användning mellan olika patientkategorier, typ av sjukdom och besvärsduration etc. Tidigare undersökningar har visat att patienters användning av KAM kan vara större ju längre de har haft symptom och/eller om de är ”non-responders” och inte svarar på konventionell behandling. I fas två, efter att den första fasen har utförts, görs sedan en uppföljning, månad 6 och 12, för de patienter som i fas ett var remitterade till kliniken och fick tidig RA diagnos. Skillnader mellan första och den andra fasen utvärderas. Övriga patienter från fas ett kommer ej följas upp. Insamlade data kommer att utgöra underlag för att uppskatta andelen av alla remitterade patienter med alla reumatologiska sjukdomar som använder KAM; patienter med tidig RA och deras KAM användning över tid; patienternas karakteristik; vilka typer av KAM som utnyttjas; och hur KAM kan eller inte kan korrelera med behandlingsresultat och sjukdomsaktivitet mätt med standardförfaranden medicinska procedurer. För fas ett, cirka 100 patienter med reumatologiska sjukdomar besöker Reumatologiska kliniken varje vecka, så vi estimerar att minst 100-200 kan ingå. För fas två, cirka 5-6 patienter remitteras till Reumatologiska kliniken varje vecka för tidig RA diagnos och varje vecka bestäms det vilka patienter skulle vara inkluderade i vissa studier. Det är en estimering att ungefär 26 patienter skulle inkluderas i fas två med eventuellt tidig RA diagnos.

Status

Har ej börjat.

Kontakt

Adrian Levitsky, Forskningstekniker/Doktorand
Tobias Sundberg, Ronald van Vollenhoven
08-517 730 65