Skip to main content

Artikel i Reuma-bulletinen november 2011

Klinisk behandlingsforskning i fokus på ny enhet ClinTRID på Karolinska Institutet.

Hösten 2010 etablerades en ny enhet på Karolinska Institutet med namnet Enheten för klinisk behandlingsforskning med särskild inriktning på inflammationssjukdomar. Behovet fanns att komma med ett något enklare namn och den engelska översättningen på namnet (Clinical therapy research in inflammatory diseases) ledde till förkortningen ClinTRID för denna enhet, och jag fick uppdraget att leda verksamheten.

Bakgrunden till enheten är det uppenbara behov som finns att systematiskt studera och utvärdera behandlingar, behandlingsstrategier och behandlingsresultat vid den stora grupp av sjukdomar som kan benämnas autoinflammatorisk, autoimmun, systemisk inflammatorisk eller dyl. Detta rör sig om en kliniskt mycket heterogen grupp av sjukdomar med representanter i så gott som varje organsystem: Crohns sjukdom i tarmarna, kronisk uveit i ögonen, multipel skleros i det centrala nervsystemet, psoriasis i huden, sarkoidos i lungorna, och såklart många av de reumatologiska sjukdomarna. De stora kliniska skillnaderna mellan dessa sjukdomar till trots finns det många gemensamma patofyiologiska mekanismer och ofta beroende på just detta faktum så används det allt oftare riktade immunmodulerande behandlingar mot flera av dem. I praktiken utgörs dessa av de biologiska läkemedlen. Som reumatologspecialister känner vi oss såklart mycket förtrogna med dessa mediciner och har kommit att bli ledande på området utvärdering av behandlingseffekter via de reumatologiska registren.

På ClinTRID pågår således forskning (och i viss mån undervisning) på behandling av inflammationssjukdomar i bred omfattning med än så länge en dominerande roll för de reumatiska sjukdomarna. För detta ändamål använder vi såväl kliniska prövningar som registerbaserade studier samt andra typer av direkt patientrelaterad klinisk forskning. En översikt av de just nu viktigaste forskningsprojekt som är på gång eller i planeringsfasen finns i faktarutan. ClinTRID är alltså inte en enhet för enbart kliniska prövningar, däremot har ClinTRID ett nära samarbete med den reumatologiska projektavdelningen som tillhör reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ett annat sätt att se på den saken är att man gärna skulle se att bra kliniska studier designas och förberedas på ClinTRID för att sedan utföras på många enheter, bland dem projektavdelningen på reumatologkliniken.

Till ClinTRID hör i skrivande stund två kliniska doktorander: Katerina Chatzidionysiou och Hamed Rezaei; en forskningsläkare: Kyriakos Orfanidis; forskningssamordnaren Melinda Mild; forskningsingenjör Anna Eriksson; FoUU praktikant Cecilia Lourdudoss, och medicinkandidaterna Per Olof Lundqvist, Nienke Lesuis, och Saana Jamil. Ett antal reumatologspecialister och reuma-ST bidrar i högsta grad till vissa projekt på ClinTRID, bland dem Anca Catrina, Lara Dani, Erik af Klint, Saedis Saevarsdottir; och enheten skulle inte kunna fungera utan vår begåvade enhetsadministratör Lisbeth Löfstrand. För att i framtiden förverkliga ambitionen att bedriva forskning över specialitetsgränserna finns en referensgrupp med representanter från många medicinska områden.

- Ronald van Vollenhoven