Skip to main content

Pedagogisk Strategi

Medical Case Centre

Vårt uppdrag på Karolinska Institutet är att bidra till god utbildningskvalitet genom att främja införandet och användandet av interaktiv pedagogik i våra utbildningsprogram.

Interaktiv pedagogik bygger på dialog mellan lärare och deltagare samt deltagare – deltagare. Aktivt lärande utgår från deltagarnas egna erfarenheter och tidigare kunskaper, har tydliga lärandemål och är fantastiskt dynamiskt och stimulerande, både för lärare och deltagare.

Medical Case Centre hjälper program eller olika delkurser med att införa och implementera interaktiv pedagogik. Projekt kan vara av större eller mindre storlek och vi kan erbjuda utvärderingar och/eller uppföljningsstudier av införda förändringar.

Lärarstödet ges genom undervisning och workshops i interaktiva undervisningsmetoder främst om och genom case-baserad undervisning samt genom stöd i lärarnas produktion av lärandematerial. Olika läromedel har även producerats som en hjälp för lärare att implementera interaktiva undervisningsmetoder, i form av case.

MedEdTalk - Podcast

I en strävan att göra aktuella diskussioner, forskning och besök tillgängliga för de som medverkar i Karolinska Institutets utbildnignar har vi skapat en podcast inom "Medical Education". Intentionen är att inspirera, diskutera och dela erfarenheter i aktuella ämnen. Du får gärna ge förslag på framtida gäster i podcasten och/eller ämnen du önskar belysa genom att maila Teresa Sörö

Listen to "MedEdTalk" on Spreaker.

Kurser och Workshops och direkt stöd

Söker du inspiration och vill förbättra strukturen på dina föreläsningar? Har du funderingar på hur du bäst möblerar i klassrummet för att underlätta dialog? Boka någon av våra kurser/workshops nedan.

VIll du ha coachning i hur du fungerar som seminarieledare eller slipa på dina föreläsningsstruktur. Kontakta oss för personligt upplägg av coachning.

Teresa Sörö and Jonas Nordquist

Teresa Sörö och Jonas Nordquist

Grundläggande kurs i Casepedagogik

Intresset för kursen i grundläggande casepedagogik är alltid stort och deltagarlistan omfattande, både till antalet och erfarenhetsmässigt. Detta bäddar för ett rikt utbyte av tankar, kunskap och erfarenheter. Kursen syftar till att ge en introduktion till casepedagogik. Fokus läggs på definitionen av case och hur du praktiskt kan arbeta med case i undervisningen. Tidigare har denna kurs omfattat två dagar, men sedan vårterminen 2011 är omfattningen tre dagar. Anledningen till detta är att vi vill fokusera mer på själva användandet av case och möjligheten för dig som deltagare att själv få prova på att leda ett caseseminarium. Denna kurs kan fås mot beställning. Då anpassas den efter beställarens kontext och behov. Kontakta teresa.soro@ki.se

Kurssida

Nästa kurstillfälle ges på uppdrag av enskild institution/program

Masterclass i casepedagogik

Har du använt casepedagogik ett tag och vill slipa upp din förmåga ytterligare? Funderar du på hur dina seminarier ska kunna ta et steg till i utvecklingskurvan?

Master Class i Casepedagogik är en workshop som omfattar en dag och syftar till att deltagarna arbeta med sig själva som facilitator i seminarie. Observera att du måste ha gått den grundläggande kursen i casepedagogik för att kunna anmäla dig till denna kurs.

Det går bra att kontakta Teresa Sörö för återkoppling på ditt case eller seminarieplanering.

Masterclass i debatt som pedagogisk metod

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet. I många anglosaxiska länder finns en stark debattradition och många studentorganisationer har egna s k debating societies / clubs. Alla som sett sådana debatter kan vittna om dess pedagogiska kraft!

Att debattera kräver förmåga att formulera positioner, utvärdera argument och fakta, kontrastera olika argument mot varandra och att syntetisera. Alla dessa förmågor ligger på en hög nivå i SOLO-taxonomin.

Du kommer också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Efter avslutad kurs ska Du:

 • Kunna planera en debatt.
 • Förbereda deltagande i debatten.
 • Moderera debatten.
Nästa kurstillfälle, anmälan och mer info: HÄR

Masterclass i Studentaktiverande metoder

Vill Du hitta ny inspiration som lärare och utveckla Din skicklighet i att hitta olika former att stimulera Dina studenter / deltagare till aktivt deltagande? Denna kurs omfattar två heldagstillfällen (har tidigare gått som kvällskurs).

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

 • Diskutera hur case i olika former kan användas i undervisning
 • Identifiera olika sätt konst (bildkonst, fotografi och skulptur) kan användas i undervisning
 • Systematiskt skapa en struktur för att facilitera diskussioner under en lektion/seminarium/föreläsning

Innehåll

 • Att använda case i undervisning
 • Att använda bildkonst och fotografi som utgångspunkt för diskussioner
 • Att identifiera ”meningsfulla ankare” att utgå från i diskussioner med studenter
 • Att skapa en diskussionsstrategi för att systematiskt kunna leda en diskussion kopplat till lärandemål
Nästa kurstillfälle, anmälan och mer info: HÄR

Kliniska bedömningar: Book Club

Kursen syftar till att utveckla kliniska bedömningar. Kursen vänder sig till lärare och handledare över KI:s olika utbildningsprogram som undervisar i klinisk miljö eller är verksamma med kliniska examinationer och/eller handleder.

Kursen bygger på att introducera deltagarna till den forskning som idag finns inom området och sedan koppla denna till deltagarnas egen miljö för att undersöka om, och i sådana fall hur, kliniska bedömningar av lärande – formativt och summativt – ytterligare kan utvecklas och förstärkas.

Innehåll och arbetsform

Kursen utgår från en ny lärobok som just kommit i sin andra upplaga (Holmboe E, Durning S & Hawkins R (eds). 2018. Evaluation of Clinical Competence: A practical guide) och genomförs som en s k book club. Till varje kurstillfälle ska deltagarna ha läst två kapitel i boken som sedan kommer diskuteras i detalj: vad säger forskningen? Hur kopplar detta till deltagarnas kliniska situation och erfarenhet? Kan något utvecklas i den kliniska verksamhet respektive deltagare är verksam inom?

Lärandemål

Vid slutet av kursen förväntas deltagarna uppnå följande lärandemål

 • Beskriva den evidens som finns för olika kliniska bedömningsmetoder
 • Identifiera utvecklingsområden inom den egna verksamheten
 • Planera ett eget projekt för att stärka kliniska bedömningar i den egna verksamheten
Anmälan och mer info hittar du HÄR

Rummets betydelse för lärande: Matcha Din pedagogik med rätt fysisk lärandemiljö!

Har du funderat över varför visa lärosalar bara fungerar och andra inte? Vill du få ut det mesta av de nya lärosalar och informella lärandemiljöer vi har att erbjuda på KI? Då har vi kursen för dig.

Det övergripande syftet med denna endagskurs är att Du ska få en ordentlig introduktion till tankarna bakom de nya lärosalar och andra lärandemiljöer som byggs på KI det senaste året. Kursen bygger på den internationella forskning som finns om lärande, arkitektur och utformning av lärandemiljöer.

Hur kan vi nyttja salarna på bästa sätt? Vilken teknik finns? Hur kan de nya lärosalarna och de informella miljöerna stödja studentaktiverande undervisning?

Efter denna endagarskurs ska Du kunna:

 • Aktivt välja lärosal och andra informella lärandemiljöer för att stödja de pedagogiska metoder Du använder i Din undervisning.
Nästa kurstillfälle ges på uppdrag av enskild institution/program

Workshop inom Interaktiv pedagogik

I vår ambition att komplettera Medical Case Centres utbud har vi fyra olika workshops med fokus på Interaktiv Pedagogik. Dessa är finns inte i kalendariet men kan ges på uppdrag av institution eller program. Kontakta oss för planering.

 • Fysiska miljön i klassrummet
  Den fysiska miljön och möbleringen av lärosalen påverkar dialogen och aktiviteten hos deltagarna. Har du någon gång funderat på hur du bäst kan utnyttja rummet för att främja interaktiv pedagogik så är detta en workshop för dig.
  Efter avslutad workshop skall deltagarna kunna ge olika exempel på möblering av lärosalar och på vilka sätt dialogen påverkas.

 • Strukturering av föreläsningar
  Ibland kommer man inte ifrån att föreläsningar är det som är bäst i rätt sammanhang och kopplade till rätt lärandemål. Så hur strukturerar vi våra föreläsningar på ett optimalt sätt och hur kan man bibehålla viss dialog?
  Efter avslutad workshop skall deltagarna känna till olika sätt att strukturera en föreläsning på. Vidare skall deltagarna veta hur frågorna bör vara formulerade för att främja dialog.

 • Webcast och Podcast
  Hur kan webcast/podcast produceras så att studenterans intresse fångas och bibehålls? Alla tekniska hjälpmedel som idag erbjuds till hjälp i vår undervisning innebär nya utmaningar för oss lärare. Vad skall vi då tänka på i steget från den traditionella undervisningen till produktion av webcast eller podcast i utbildningssyfte? Efter avslutad workshop skall deltagarna känna till olika sätt att strukturera en webcast/podcast på.

 • Konst och interaktiv pedagogik
  Konst kan användas som en plattform för att starta reflektivt tänkande. Detta är en form som används framgångsrikt i olika sammanhang och vi har tidigare år samarbetat med Institutionen för folkhälsa för konstevent.

Resurser

Casesamlingen

"Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjande av autentiskt interaktivt lärande, interprofessionalism och organisatoriskt lärande"

Casesamlingen innehåller 27 undervisningscase från nio av Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Boken består av tre delar. Den första delen handlar om casepedagogik och undervisning med case samt integrering av caseundervisning i befintlig utbildningsstruktur. Den andra delen består av de 27 undervisningscasen. Den tredje och avslutande delen är ett postludium med en diskussion om The Scholarship of Teaching and Learning och organisatorikt lärande.

Hela boken finns tillgänglig här på hemsidan för nedladdning. Samtliga case finns också tillgängliga för utskrift var för sig. Författarna till casen är personer som är verksamma som lärare och/eller kliniker vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vänligen beakta de föreskrifter som finns för användande av casen.

Boken finns även tillgänglig i tryckt format. Kontakta Teresa Sörö om Du är intresserad av ett exemplar.

MedEd updates

För att tillgängliggöra de gäster vi har involverade i våra kurser och events har vi gjort korta webcast.

"Clinical Assessment - Keep it simpe" med Geoff Norman

[embed]:<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YvRFO55ymdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed].

Dokument