Skip to main content

Medical Case Centre - Vi som arbetar här

Medical Case Centre

Jonas Nordquist

Jonas Nordquist, PhD, är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han är sedan 2005 föreståndare för Medical Case Centre vid Karolinska Institutet och ingår i ledningen för specialistläkarutbildningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jonas Nordquist är vidareutbildad i pedagogik och ledarskap vid Harvard Medical School. Sedan 2011 är han affilierad forskare vid Wilson Centre, University of Toronto, Canada. Han ingår också i ledningen för the International Conference on Residency Training, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Jonas Nordquist var under fem år chef för det pedagogiska utvecklingscentrat vid Polishögskolan.

Jonas Nordquist har främst arbetat inom tre områden:

  • Interaktiv pedagogik med fokus på undervisning i dialogform mellan lärare och studenter.
  • Pedagogiskt ledarskap: Hur införs och implementeras pedagogisk förändringar av en kurs eller ett program? Han är idag huvudhandledare för två doktorander. Han har också grundat flera internationella utbildningar inom området, bl a med British Medical Journal samt med Harvard.
  • Fysisk lärandemiljö. Hur ska den fysiska lärandemiljön vara konstruerad för att möjliggöra student- och lärandecentrerad undervisning? Inom detta område har Jonas Nordquist sedan 2009 varit projektledare för ett samarbetsprojekt mellan KI och Stockholms läns landsting där flera nya lärandemiljöer nu utvecklats. Inom ramen för detta projekt är han också involverad i byggandet av Nya Karolinska Universitetssjukhuset samt Biomedicum.

Han är och har varit verksam i projekt inom ovanstående områden i över 40 länder, bl a Mocambique, Uganda, Etiopien och Guatemala.

Han har publicerat tre böcker, en rad bokkapitel och ett flertal internationella peer-reviewade artiklar.

Jonas Nordquist är intresserad av konst och medicin, och hur konst kan användas som instrument i undervisningen. Han är också särskilt intresserad av hur vetenskapliga debatter arrangeras för att bli dynamiska och spännande. För närvarande pågår utvecklingsarbete i att producera interaktiva, dynamiska och intressanta web- och podcasts i undervisning, både på distans men också som komplement till traditionell campusbaserat undervisning.

Forskare

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

Kristina Sundberg

Kristina Sundberg har en magisterexamen från Uppsala Universitet i religionsvetenskap och sociologi och är anställd vid Medical Case Centre sedan 2009. Hon är doktorand i medicinsk pedagogik sedan 2011 och arbetar även som forskningsassistent i ledningen av specialistläkarutbildningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Kristina Sundberg är Harvard Macy Scholar med vidareutbildning inom medicinsk pedagogik, patientsäkerhet och utvärdering/examination från Harvard Medical School. Hon har även vidareutbildning inom området examination från St George’s, UK.

Kristina Sundberg var tidigare anställd vid Polishögskolan där hon tjänstgjorde som pedagogisk kvalitetsutvecklare samt som projektledare för lokala och nationella utvärderingsprojekt. Hon var även verksam som nationell utvärderingsexpert i the European Police College (CEPOL).

Kristina Sundberg har under sin tid på Karolinska Institutet koordinerat utvärderingsprojekt för Styrelsen för utbildning (2009), Styrelsen för forskarutbildning (2009-2010) samt Styrelsen för forskning (2011). Hon är sedan 2011 engagerad i sitt doktorandprojekt med fokus på pedagogiskt ledarskap inom läkar- och sjuksköterskeutbildningsprogram samt interprofessionell utbildning, specifikt implementering av pedagogiskt förändringsarbetet. Kristina Sundberg har ett kvalitativt forskningsfokus i sitt projekt och är särskilt intresserad av tillämpning av samhällsvetenskaplig teoribildning på pedagogiskt ledarskap. Under sin tid vid Medical Case Centre har Kristina Sundberg publicerat ett flertal främst internationella peer-reviewade artiklar inom områdena medicinsk pedagogik, utvärdering, pedagogiskt ledarskap, specialistläkarutbildning och fysisk lärandemiljö. Hon har genomfört en forskningsvistelse vid the Wilson Centre, University of Toronto.

Som forskningsassistent vid ST-läkarutbildningsledningen vid Karolinska Institutet är Kristina Sundberg engagerad i kvalitetsutveckling av ST-läkarutbildning. Hon är särskilt intresserad av ackrediterings- och kvalitetssäkringsfrågor och har bland annat varit verksam i arbetsgruppen för ST-Stockholm – samverkan för ST-läkarutbildning i Stockholms Län. Kristina Sundberg har genomfört en forskningsvistelse vid det amerikanska ackrediteringsorganet för ST-läkarutbildning, the Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) samt är även engagerad i den nationella debatten kring kvalitetsutveckling av ST-läkarutbildning.

Kristina Sundberg är också intresserad av professionslärande och har publicerat ett högskolepedagogiskt läromedel om case-baserat lärande i professionsutbildning (Liber 2011). Visioner för framtida forskningsprojekt innefattar sociologiskt inriktad forskning kring den professionella rollen och professionslärande hos hälso- och sjukvårdens professioner.

Forskarstuderande

Kristina Sundberg

Telefon: 08-524 843 04
E-post: Kristina.Sundberg@ki.se

Hanna Frydén

Hanna Frydén är legitimerad psykolog som inriktat sig på professionell utveckling för läkare. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor inom hälso- och sjukvården från bland annat Sveriges läkarförbund, Karolinska Institutet och från verksamhet i ett eget företag. Inom sitt företag har Hanna arbetat för utveckling av läkares kompetens genom handledning, utbildningar i handledning, lärande och ledarskap samt studier kring lärande och lärandemiljöer. På Karolinska Institutets uppdrag har Hanna tidigare bidragit i flertalet studier inom utbildningsområdet.

Hanna är doktorand på Medical Case Center inom medicinsk pedagogik/ledarskap. Hennes forskningsområde är pedagogiskt ledarskap med fokus på studierektorsrollen inom läkares specialistutbildning. Forskningen undersöker studierektorernas roll och funktion, och vilka faktorer som anses påverka detta. Forskningen drivs i samarbete med ST-ledning på Karolinska Universitetssjukhuset. Parallellt med forskningen arbetar Hanna med kursverksamhet inom lärande, handledning och ledarskap.

Hannas vision är att hennes forskning ska bidra till att pedagogiska ledare inom hälso- och sjukvården får en tydligare roll och kompetensbas och att resultatet ska implementeras i verksamheten i form av utbildningar, strategiska dokument och utvecklingsprojekt. Hon är också intresserad av metoder för att undersöka kopplingen mellan kvaliteten på vidare- och fortbildningen och en god och patientsäker hälso- och sjukvård.

Forskarstuderande

Hanna Wijk

Telefon: 08-524 843 04
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: hanna.wijk@ki.se

Teresa Sörö

Teresa Sörö

Teresa Sörö har sjuksköterskeexamen från Sophiahemmets Högskola 1995, barnsjuksköterske- och magisterexamen från Karolinska Institutet. Hon har varit anställd på Medical Case Center sedan 2012 och ansvarar där för MCCs utbildningsverksamhet. Teresa har erfarenheter av implementering av casemetodik i kurser då hon sedan 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård på Röda Korsets Högskola med casemetodik som pedagogisk grundpelare. Hon har även på senare år varit pedagogiskt ansvarig för att introducera högskolestudier och interaktivt lärande för nya studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Teresa har pedagogisk utbildning för högskolelärare och har fördjupat sina pedagogiska studier på Harvard Macy Institute vid Harvard Medical School samt Harvard Business School.

Stor del av sin tid som sjuksköterska har Teresa arbetat på Barnintensiven(BIVA) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Förändring- och förbättringsarbete har alltid varit en drivkraft och Teresa hade i flertal år en delad tjänst mellan BIVA och FOU där hon utbildade sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset. År 2007 slutade hon i huvudsak att vara klinisk verksam för att övergå fullt till läraruppdrag inom högskola. Som högskoleadjunkt har Teresa varit kursansvarig för kurser inom sjuksköterskeprogram såväl som nämnda specialistsjuksköterskeutbildning. Teresa har även ansvarat för Linneaus Palme projekt med sjukhus och sjuksköterskeprogram i Indien.

Teresa Sörö är intresserad av progressionen till en profession, kompetens och hur man genom interaktiva pedagogiska metoder kan få studenter att träna sitt kritiska tänkande och analysförmåga. Interaktiviteten vill hon utveckla så att den är närvarande såväl vid fysiska möten som digitala samt i de informella miljöer vi som högskola/universitet kan påverka.

Projektledare

Teresa Sörö

Telefon: 08-524 843 04
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: teresa.soro@ki.se