Skip to main content

Ledarutveckling

Medical Case Centres [MCCs] ledarutveckling vänder sig till pedagogiska ledare såsom studierektorer, programdirektorer, kursledare eller personer som har det övergripande ansvaret för något moment i ett program.

Vi erbjuder kurser både nationellt och internationellt samt bedriver forskning inom området pedagogiskt ledarskap.

MCCs uppdrag är att bidra till god utbildningskvalitet genom att främja införandet och användandet av interaktiv pedagogik. I det arbetet har ledare på olika nivåer identifierats som nyckelpersoner för att genomföra pedagogiska förändringar och skapa utbildningar av god kvalitet. MCCs verksamhetsområde ledarskapsutveckling har sålunda växt fram utifrån ett behov av att arbeta med pedagogisk strategi på flera nivåer.

Pedagogiska ledare inom hälso- och sjukvårdens utbildningssfär verkar i en komplex verklighet där sjukvårdsproduktion, politisk styrning och behovet av högkvalitativ utbildning gör uppdraget sammansatt och ibland komplicerat. Med hjälp av främst samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv belyser vi pedagogiska ledares utmaningar och erfarenheter i vår forskning och i våra utbildningar.

Väl fungerande pedagogiskt ledarskap är en förutsättning för att kunna implementera såväl pedagogiska strategier som lämpliga fysiska lärandemiljöer, både på grund- och vidareutbildningsnivå. Genom forskning och utbildning stöttar vi våra pedagogiska ledare i deras viktiga uppdrag att skapa dagens och morgondagens bästa hälso- och sjukvårdsutbildning.

Kursverksamhet - Leading for Change

Vi har utformat en ledarskapsutbildning speciellt anpassad för de utmaningar och förutsättningar som möter ledare inom medicinsk utbildning idag. Utgångspunkten för utbildningen är ett antal moduler som används för att utforma ett innehåll anpassat till den specifika gruppens behov, sammansättning och storlek. Kursen, som genomförs på allt mellan en vecka till en ettårig utbildning, är baserad bland annat på resultaten på vår forskning och kursdeltagarnas erfarenheter är en av de källor som beforskas i projekten.

Olika former av kursen ges i: Etiopien, Uganda, Malaysia, Kanada, Sverige

Leading for change 2018

Leading for change 2020

Visiting faculty

Bedömningar

Kliniska bedömningar är något anses svårt över hela världen. Det är samtidigt ett område som blir allt viktigare och är mer aktuellt än någonsin. Karolinska Universitetssjukhuset hade äran att bjuda in Eric Holmboe (från det amerikanska ackrediteringsorganet för all ST-utbildning i USA) till Framtidens Specialistläkare 2016 i Malmö. Eric är en av världens främsta experter på klinisk bedömning. I sin första session gav han en överblick om forskningsläget internationellt om bedömningar och målstyrdutbildning.

Bilder Global trends in Assessment

Under den följande eftermiddagen gav Eric Holmboe en workshop där diskussioner varvades med föreläsning om olika sätt att stärka kliniska bedömningar av ST i sin hemmamiljö.

Bilder Work-based placed Assesssment

Ovan intervju med Eric Holmboe för att använda vid ert arbete på kliniken.

Validitet i kliniska bedömningar

Vad är det vi bedömer när vi examinerar, och hur kan vi använda forskningen till att göra bedömningar i kliniken mer säkra? Hör vår intervju med Geoff Norman

Strategiskt stöd till ledare

Vi kan erbjuda stöd till pedagogiska ledare genom rådgivning, design och genomförande av pedagogiska förändringsarbeten. Ledarstödet omfattar även analys av utbildningsplaner samt konstruktion och utförande av utvärderingar/uppföljningar av pedagogiska förändringar.

Pågående forskning

"How does leading change in health professions education manifest itself through power and resistance?”

Det första forskningsprojektet handlar om vad som händer när pedagogiska ledare försöker genomföra förändringsarbete i ett utbildningsprogram. Forskningsprojektet fokuserar på pedagogiskt ledarskap och pedagogisk förändring på grundutbildningsnivå på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt i samband med interprofessionella pedagogiska projekt. Intervjuer med pedagogiska ledare på olika ledningsnivåer genomförs på de två nämnda utbildningsprogrammen vid ett svenskt universitet.

Doktorand är Kristina Sundberg.

Utförlig projektbeskrivning

“Educational leadership in postgraduate medical education”

Vårt andra forskningsprojekt studerar pedagogiskt ledarskap vid medicinsk utbildning på vidareutbildningsnivå och målgruppen består av studierektorer i läkares specialistutbildning. Projektet undersöker från ett ledarskapsperspektiv studierektorns roll och funktion samt vilka faktorer som påverkar dess utförande. För att besvara detta används flera metoder varav intervjuer med ST-studierektorer vid två storstadssjukhus är den första. Ansvarig för projektet är Hanna Frydén.

Utförlig projektbeskrivning