Grund- och avancerad utbildning vid institutionen för medicin, Huddinge

Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. MedH:s lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens, och inom utbildningen finns en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling.

Foto: Ulrich Schulte

Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Institutionen för medicin ger inom läkarprogrammet kurser på termin 4, 5 och 6, samt ett flertal Studentvalda fördjupningskurser (SVK). Vi ger även fristående kurser och en kurs för tandläkarstuderande. Institutionen ansvarar också för Karolinska Institutets kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ESS och Schweiz. Ett flertal av forskargrupperna vid institutionen handleder studenter från termin 8 under deras examensarbeten.

Nytt läkarprogram från och med HT 2021

Regeringen har beslutat att förlänga läkarutbildningen från 11 till 12 terminer, låta den ge grund för läkarlegitimation och ta bort den så kallade allmäntjänstgöringen. Detta kommer att beröra utbildningen vid MedH från och med VT-23.

Mer om det nya läkarprogrammet

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Lärandemiljöer på KI. Foto: Eric Cronberg

Grundutbildningsansvarig (GUA), MedH

Grundutbildningsansvarig, GUA samordnar och ansvarar för att all utbildningsverksamhet på institutionen håller en hög kvalitet. GUA deltar även i institutionens ledningsgrupp samt är ordförande i Utbildningsnämnden (UN) vid MedH.

Kontakt:

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig, Kursansvarig för Klinisk medicin

Utbildningar inom läkarprogrammet vid MedH

Den sjuka människan 2, Huddinge

Den sjuka människan 2 i Huddinge omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. MedH är en av medverkade institutioner.

Moment  Medicinsk diagnostik, 14.0 hp

Inom ramen för Den sjuka människan 2 i Huddinge, ges momentet Medicinsk diagnostik. Momentet innebär att studenten tränar sig i att genomföra en grundläggande anamnes och att utföra ett fysikaliskt status i kombination med integrerad undervisning om kroppens funktionssystem, med utgångspunkt från patientfall.

Kontakt:

Johan Hoffstedt

Momentansvarig Medicinsk diagnostik i Huddinge

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör Moment Medicinsk diagnostik i Huddinge
undervisning för läkarstudenter
Undervisning för läkarstudenter. Foto: N/A

Klinisk medicin

Klinisk medicin är en integrerad kurs med internmedicin och närliggande ämnen såsom infektionsmedicin, hud, primärvård och geriatrik som plattform för träning av kliniska färdigheter och kliniskt resonemang.

Klinisk medicin, termin 5 (T5)

Kurssidor Klinisk medicin termin 5

Klinisk medicin, termin 6 (T6)

Kurssidor Klinisk medicin termin 6

Kontakt:

Karin Sendek

Utbildningsadministratör Klinisk medicin, termin 5 och 6

Jonas Sunden-Cullberg

Momentansvarig Infektion, inom kursen Klinisk medicin

Mary Hyll

Utbildningsadministratör Infektion, inom kursen Klinisk medicin
08-585 819 19

Utbildningar inom tandläkarprogrammet vid MedH

Kursen ger en översikt över allmänmedicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd med fokus på deras koppling till odontologiska tillstånd och vice versa.

Kurssidor Allmänmedicin för tandläkare

Kontakt:

Stefan Deneberg

Kursamanuens, Allmänmedicin för tandläkare

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör, Allmänmedicin för tandläkare
Två tandläkarstudenter utför undersökning på patient.
Tandläkarprogrammet i Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

(KUL) – Kompletterande utbildning för utländska läkare

Utbildningen är öppen för den som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. 

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 

Kontakt:

Bo Freyschuss

Ansvarig för KUL

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL
physicians in hospital

Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet

De studentvalda kursernas främsta syfte är att ge studenterna en fördjupad professionell, vetenskaplig och personlig kompetens som förbereder dem inför för läkaryrket. Som en viktig och integrerad del av läkarprogrammet, syftar SVK till att öka studenternas möjligheter att nå utbildningens mål, samtidigt som kurserna bidrar till att ge studenterna fördjupad kompetens och bredd i sina studier. SVK stöder en personlig progression under hela utbildningen och en fördjupning inom programmets olika teman. Under den sista terminen finns också möjlighet att välja SVK inom områden av särskilt intresse, mot framtida inriktning eller med ett internationellt perspektiv.

Kontakt ansvarig SVK:

Anna Freyschuss

Ansvarig för SVK vid MedH

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör, Arytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig död

Karin Sendek

Utbildningsadministratör, Fördjupningskurs med levern & pankreas i fokus

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör, Blodsjukdomar, Andrologi, Sexualmedicin