Skip to main content

Forskarutbildning vid MedH

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar 4 års heltidsstudier. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Forskarutbildning på KI

Forskarutbildning för dig som doktorand

Forskarutbildningsämne

Från 2006 finns endast ett forskarutbildningsämne vid KI: Medicinsk Vetenskap. Varje forskarstuderande ska dock välja inriktning och studieadministratören har information om hur detta går till.

Kontakt

 

Studierektor

Petter Höglund

Telefon: 08-585 801 74
E-post: Petter.Hoglund@ki.se

 

 

Biträdande studierektor

Mats Jensen-Urstad

E-post: Mats.Jensen-Urstad@ki.se

 

 

Utbildningsadministratör

Ulrika Markne

Telefon: 08-524 833 03
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: ulrika.markne@ki.se

 

Utlysning av doktorandplatser

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Mer information

Antagning till forskarutbildning

1. Inrättande av doktorandplats och ansökan om grönt ljus

Blivande huvudhandledare ansöker om att få inrätta en doktorandplats. Ansökan görs på blankett ”Inrättande av doktorandplats”
Ansökan om grönt ljus skall i den nya processen läggas med som bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats, och den ingår därmed i bedömningen i detta steg. Notera särskilt att MedH har en egen blankett för Grönt Ljus. I denna ingår att både enhetschef och, i förekommande fall, klinisk chef skall skriva på och godkänna projekt, tidplan och ekonomi.

Liksom tidigare är det ʽgröna ljuset’ kopplat till ett specifikt doktorandprojekt och ska inte ses som ett allmänt godkännande av handledarskap. En ansökan krävs för varje möjlig ny doktorand. Beslutet gäller endast på aktuell institution.

Signerade handlingar och alla obligatoriska bilagor lämnas till MedH:s utbildningsadministratör. Beslut om godkännande av Grönt Ljus och inrättande av doktorandplats fattas av studierektor och prefekt.

I detta steg bedöms också om det finns skäl för undantag från kravet på utlysning av doktorandplatsen.

2. Rekrytering

Observera att stegen i rekryteringsprocessen är obligatoriska moment som ska dokumenteras. För mer detaljerad information och stöd i rekryteringsprocessen se MedH doktorandrekrytering.

Rekryteringsgrupp

Inför varje ny rekrytering skall en rekryteringsgrupp formeras. Minst en forskare som är fristående från projektet skall ingå. Rekryterande handledare bör konsultera befintlig HR-kompetens vid institutionen samt använda MedH:s doktorandrekryteringsguide på webben. Avdelningen ansvarar för att en rekryteringsgrupp formeras enligt dessa riktlinjer.

Utlysning och annonsering

Utlysning ska göras för doktorander som ska vara anställda av KI. För kliniska doktorander, det vill säga personer som redan har en anställning på SLL, behöver utlysning inte göras.
Använd doktorandannonsmallen och fyll i den information som behövs. Behöver du hjälp kontakta MedH:s HR-handläggare. När annonsutkastet är klart ska det skickas till HR-handläggaren som granskar annonsen och lägger in den i rekryteringssystemet.

Ansökningstid

Ansökningstiden får inte vara kortare än tio dagar.

Språk vid annonsering

Annonsering görs normalt på både på svenska och engelska. Om goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen kan du annonsera endast på engelska. Detta förutsätter att kunskaper i svenska inte är ett krav för att klara arbetet.

 

Antagning

KI har från och med 1 juli 2018 en ny process för antagning av doktorander. Det innebär bland annat att beslut om antagning till utbildning på forskarnivå numera kommer att fattas löpande utan ett föregående antagningsseminarium.

Läs mer om antagningsprocessen på ki.se

För antagning som doktorand till medicinska institutionen, kontakta Ulrika Markne, utbilningsadministratör för mer information.

Ansökan om behörighetsbedömning

Alla blivande doktorander måste uppfylla både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet till utbildning på forskarnivå. Ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska skickas till Karolinska Institutets centrala förvaltning (adressuppgifter finns på ansökningsblanketten).

Notera att ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska vara godkänd innan du kan ansöka om antagning (blankett 2). Handläggningstiden för behörighetsbedömningar är upp till 3 veckor. Ifall din ansökan inte är komplett kan handläggningen dröja ytterligare.

Process fram till antagning

Behörighet till utbildning på forskarnivå

Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden består av studierektor för forskarutbildningen, minst 3 lärarrepresentanter och minst 1 doktorandrepresentant.

Ledamöter    
Petter Höglund Studierektor HERM
Mats Jensen-Urstad Biträdande studierektor Hjärt- och lungsjukdomar
Mats Rudling Lärare Metabolism och endokrinologi
Johanna Ungerstedt Forskare Enheten för hematologi
Staffan Wahlin Lärare Gastroenterologi
Malin Flodström-Tullberg Lärare Centrum för infektionsmedicin
Piotr Nowak Lärare Enheten för infektionssjukdomar och hud
Sridharan Ganesan Doktorand HERM
Ulrika Markne Studieadministratör Administration, MedH
Renata Vernaite Doktorand Centrum för infektionsmedicin
Jurga Laurencikiene Senior forskare Enheten för endokrinologi och diabetes

Aktivitets- och försörjningsrapport

Redovisning av aktivitet och försörjning ska göras av doktoranden i slutet av varje termin. Rutinen är bestämd av Universitets- och högskolerådet. Den är viktig för doktoranden eftersom denne måste uppvisa tillräcklig aktivitet när det är dag att ansöka om disputation/licentiatexamen.

Blankett mailas ut varje termin till doktorand och huvudhandledare och ska skickas tillbaka ifylld. Aktiviteten bör uppgå till minst 50 % under fyra år för den som lic-ar och under åtta år för den som doktorerar. En ackumulerad aktivitet på 800 % för den som disputerar, men disputationskommittén godkänner från 600 % och uppåt. Är det lägre än så krävs ett förklarande brev från handledaren.

Som aktivitet räknas den tid doktoranden faktiskt avsätter till doktorandstudierna, oavsett om det är på betald forskningstid eller på ledig tid. Försörjningen ska alltid uppgå till totalt 100 % oavsett aktivitetsgrad. För doktorand har studieuppehåll, tjänstledigt, föräldraledig, sjukskriven mm rapporteras 0 % aktivitet.

Aktivitetsprocent

10 % = 4 tim/vecka i forskarutbildningen
25 % = 10 tim/vecka i forskarutbildningen
50 % = 20 tim/vecka i forskarutbildningen
75 % = 30 tim/vecka i forskarutbildningen
100 % = 40 tim/vecka i forskarutbildningen

Blankett för aktivitet och försörjning

Årlig uppföljning

Mejl om årlig uppföljning skickas ut varje hösttermin. Doktorander ska fylla i blankett 4. Deadline för inlämning är början på december (samma som aktivitets- och försörjningsrapporten). LADOK-utdrag ska bifogas. Det kan hämtas på webbsidan https://lpw.ki.se/

Studierektorn går igenom uppföljningarna och signerar om de är ok. Doktorander som antagits innevarande termin avvaktar med årlig uppföljning till kommande termin.
I övrigt gäller att den årliga uppföljningen skickas in ca ett år efter registrering. En halvtidskontroll räknas som en årlig uppföljning varför doktoranden det år som denne gör sin halvtidskontroll inte behöva lämna in någon uppföljning.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Ansökan om avläggande av halvtidskontroll lämnas till utbildningsadministratören för förhandsgranskning innan den lämnas till prefekten för godkännande. Ansökan med alla bilagor måste lämnas in 3 veckor innan seminarium. Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Fyll i formuläret så läggs halvtiden in i institutionens kalender av webbredaktören Emma Karlsson.

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi) Sri Sahlin  
Enheten för endokrinologi Lena Lindberg  
Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson  
Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam  
Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll  
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström  

Disputation

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen se KI:s generella regler som finns på forskarutbildningens webbplats.

Information om disputationskommittén och sammaträdesdatum hittar du här.

KI har leveransavtal med tryckeriet AJ E-print AB för tryck av exempelvis avhandlingar, broschyrer, foldrar, affischer med mera. Mer information hittar du här.

Före ansökan om disputation/licentiat

Innan ansökan skickas vidare till Disputationskommittén och Betygsnämnden måste den bli godkänd av studierektor och prefekt på institutionen.

Doktoranden ska kontakta utbildningsadministratör Ulrika Markne för att få underskrifter och boka disputationsdag. Institutionen rekommenderar en disputation per dag om det är möjligt.

Annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och lokal är bokad är det dags att annonsera din disputation på institutionen. Fyll i formuläret så läggs din disputation in i institutionens kalender av webbredaktör Emma Karlsson.

Respektive enhetssekreterare hjälper till med praktikaliteterna inför disputationen/licentiatexamen:

Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (lungsjukdomar)
Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi)
   
Avdelningen för endokrinologi Lena Lindberg  
Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson  
Avdelningen för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam  
Avdelningen för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll  
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström  
Avdelningen för hematologi/HERM Sri Sahlin  

Alla kurser ska vara klara enligt studieplanen. Doktoranden ska ha tillräcklig aktivitetsgrad – 800%. Om aktivitetsgraden är lägre än 600% behöver huvudhandledaren skriva ett brev, till berörda parter, som förklarar.

Efter disputationen

Doktoranden ska efter disputationen lämna in protokollet (blankett 11), påskrivet och klart, till studieadministratören. Doktoranden får information om hur man ansöker om examensbevis från studieadministratören.

Doktorande ska även kontakta kommuniaktören, Emma Karlsson, för att läggas till på hemsidan över disputerade.

Åtgärder vid avvikande tidplan eller långsam progress

Studierektor och studieadministratör går igenom alla doktorander varje halvår där vi bedömer tidplan, progress och aktivitetsgrad.

Dokument