Skip to main content

För dig som doktorand på MedH

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar 4 års heltidsstudier. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Forskarutbildning på KI

Forskarutbildning för dig som doktorand

Forskarutbildningsämne

Från 2006 finns endast ett forskarutbildningsämne vid KI: Medicinsk Vetenskap. Varje forskarstuderande ska dock välja inriktning och studieadministratören har information om hur detta går till.

Kontakt

Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid MedH

Studierektor

Petter Höglund

Telefon: 08-585 801 74
E-post: Petter.Hoglund@ki.se

Biträdande studierektor

Mats Jensen-Urstad

E-post: Mats.Jensen-Urstad@ki.se

Utbildningsadministratör

Ulrika Markne

Telefon: 08-524 833 03
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: ulrika.markne@ki.se

Aktivitets- och försörjningsrapport

Redovisning av aktivitet och försörjning ska göras av doktoranden i slutet av varje termin. Rutinen är bestämd av Universitets- och högskolerådet. Den är viktig för doktoranden eftersom denne måste uppvisa tillräcklig aktivitet när det är dag att ansöka om disputation/licentiatexamen.

Blankett mailas ut varje termin till doktorand och huvudhandledare och ska skickas tillbaka ifylld. Aktiviteten bör uppgå till minst 50 % under fyra år för den som lic-ar och under åtta år för den som doktorerar. En ackumulerad aktivitet på 800 % för den som disputerar, men disputationskommittén godkänner från 600 % och uppåt. Är det lägre än så krävs ett förklarande brev från handledaren.

Som aktivitet räknas den tid doktoranden faktiskt avsätter till doktorandstudierna, oavsett om det är på betald forskningstid eller på ledig tid. Försörjningen ska alltid uppgå till totalt 100 % oavsett aktivitetsgrad. För doktorand har studieuppehåll, tjänstledigt, föräldraledig, sjukskriven mm rapporteras 0 % aktivitet.

Aktivitetsprocent

10 % = 4 tim/vecka i forskarutbildningen
25 % = 10 tim/vecka i forskarutbildningen
50 % = 20 tim/vecka i forskarutbildningen
75 % = 30 tim/vecka i forskarutbildningen
100 % = 40 tim/vecka i forskarutbildningen

Blankett för aktivitet och försörjning

Årlig uppföljning

Doktorander antagna innan 2018 lämnar in sin årliga uppföljning i början av december. Antagna från 2018 lämnar sin årliga uppföljning senast samma månad man blev antagen.

Doktoranden fyller i blankett 4 och lämnar in den till utbildningsadministratören. Ladok-utdrag ska bifogas, detta kan hämtas i student Ladok, https://lpw.ki.se/

Det är studierektorn som går igenom uppföljningarna, godkänner och signerar. Vid eventuella tveksamheter återkopplar denne till doktoranden. Om halvtidskontroll eller disputation är planerad i nära anslutning till den årliga uppföljningen, rådgör med studierektor om den årliga uppföljningen är nödvändig.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Ansökan om avläggande av halvtidskontroll lämnas till utbildningsadministratören för förhandsgranskning innan den lämnas till prefekten för godkännande. Ansökan med alla bilagor måste lämnas in 3 veckor innan seminarium. Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Fyll i formuläret så läggs halvtiden in i institutionens kalender av webbredaktören Emma Karlsson.

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi) Sri Sahlin
Enheten för endokrinologi Lena Lindberg
Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson
Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam
Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström

Disputation

Information för dig som ska disputera vid MedH