Skip to main content

För dig som doktorand på MedH

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar 4 års heltidsstudier. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Forskarutbildning på KI
Forskarutbildning för dig som doktorand

Individuell studieplan

Efter antagning upprättas en individuell studieplan (ISP) i samråd handledare och doktorand. I en ISP beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Arbetet påbörjas omedelbart efter antagning.

  1. Inom en månad efter studiestart skall ett förslag på ISP lämnas till institutionens studierektor för synpunkter (blankett 3.1, Mall för individuell studieplan)
  2. Studieplanen presenteras på ett öppet ISP-seminarium, vid vilket doktoranden presenterar forskningsprojektet utifrån sitt perspektiv med möjlighet till återkoppling. Respektive enhet ansvarar för ISP-seminariet, som skall genomföras under de första tre månaderna av doktorandutbildningen. Seminariet ska annonseras till Emma Karlsson.
  3. Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP. När studierektorn via mejl har godkänt ISPn ska den skrivas ut signeras och lämnas till studieadministratören.

Fördjupad information om hela antagningsprcessen på ki.se

Registrera sig aktiv i Ladok

Inför varje termin behöver doktoranden registrera sig aktiv i Ladok.
Registreringsperiod är:
HT: 15 juni till 31 augusti
VT: 15 december till 31 januari

Aktivitets- och försörjningsrapport

Redovisning av aktivitet och försörjning ska göras av doktoranden i slutet av varje termin på blankett ”Aktivitets- och försörjningsuppgifter för doktorander". Rutinen är bestämd av Universitets- och högskolerådet. Den är viktig för doktoranden eftersom denne måste uppvisa tillräcklig aktivitet när det är dags att ansöka om disputation/licentiatexamen.

Aktiviteten bör uppgå till minst 50 % under fyra år för den som lic-ar och under åtta år för den som doktorerar. En ackumulerad aktivitet på 800 % för den som disputerar, men disputationskommittén godkänner från 600 % och uppåt. Är det lägre än så krävs ett förklarande brev från handledaren.

Som aktivitet räknas den tid doktoranden faktiskt avsätter till doktorandstudierna, oavsett om det är på betald forskningstid eller på ledig tid. Försörjningen ska alltid uppgå till totalt 100 % oavsett aktivitetsgrad. För doktorand har studieuppehåll, tjänstledigt, föräldraledig, sjukskriven mm rapporteras 0 % aktivitet.

Aktivitetsprocent

10 % = 4 tim/vecka i forskarutbildningen
25 % = 10 tim/vecka i forskarutbildningen
50 % = 20 tim/vecka i forskarutbildningen
75 % = 30 tim/vecka i forskarutbildningen
100 % = 40 tim/vecka i forskarutbildningen

Blankett för aktivitet och försörjning

Årlig uppföljning

Doktorander antagna innan 2018 lämnar in sin årliga uppföljning i början av december. Antagna från 2018 lämnar sin årliga uppföljning senast samma månad man blev antagen.

Doktoranden fyller i blankett 4 och lämnar in den till utbildningsadministratören. Ladok-utdrag ska bifogas, detta kan hämtas i student Ladok, https://lpw.ki.se/

Det är studierektorn som går igenom uppföljningarna, godkänner och signerar. Vid eventuella tveksamheter återkopplar denne till doktoranden. Om halvtidskontroll eller disputation är planerad i nära anslutning till den årliga uppföljningen, rådgör med studierektor om den årliga uppföljningen är nödvändig.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Ansökan om avläggande av halvtidskontroll lämnas till utbildningsadministratören för förhandsgranskning innan den lämnas till prefekten för godkännande. Ansökan med alla bilagor måste lämnas in minst 3 veckor innan seminarium till utbildningsadministratören. Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Fyll i formuläret så läggs halvtiden in i institutionens kalender av webbredaktören Emma Karlsson.

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi) Sri Sahlin 

Enheten för endokrinologi Lena Lindberg 

Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson 

Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam 

Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll 

Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström  

Disputation

Information för dig som ska disputera vid MedH

Kontaktpersoner forskarutbildningen MedH

Petter Höglund

Studierektor

Mats Jensen-Urstad

Biträdande studierektor

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör