Vittnesseminarium

Som en del av projektet ”Medicinhistoriskt arkiv: KI” anordnar vi vittnesseminarier i syfte att dokumentera händelser, processer, upptäcker och förändringar som ligger nära i tiden men som snart kan bli bortglömda.

Vad är ett vittneseminarium?

Vittnesseminarier är en metod med rötter inom politisk samtidshistoria och medicinhistoria men som även används för utvärdering inom stora internationella organisationer (såsom FN). Vid ett vittnesseminarium samlar man huvudaktörer från avgörande processer och händelser för att dessa tillsammans ska kunna återge vad som hände.

Syftet är att vid ett tillfälle samla kunskap om vad som egentligen inträffade på ett sätt som tillåter flera olika minnesbilder som både kompletteras och konfronteras. Formen har även uppskattats av de informanter som bjuds in att berätta om vad de bevittnat. (Metodens anglosaxiska ursprung kan leda till missförstånd då engelskans ”witness” även används för ett neutralt bevittnande till skillnad från svenskans, mer juridiskt laddade, term.)

Metoden uppskattas och används för att den:

  • är ett komplement till existerande källor
  • dokumenterar expansiva, intensiva och omvälvande processer och händelser (som forskning, politik, administration och undervisning)
  • dokumenterar hur man gjorde
  • samlar och sammanställer flera aktörers perspektiv vid samma tillfälle
  • dokumenterar ickeformella beslutsnivåer
  • kan generera en helhetsbild, genom att olika minnesbilder jämförs med varandra

Metoden har använts i många år, inte minst inom medicinhistorisk forskning genom the Wellcome Trust history of medicine.  Även om inget seminarium är det andra likt har metoden visat sig vara ett framgångsrikt sätt att dokumentera medicinska landvinningar på. 

Enheten för medicinens historia och kultur har anordnat flera vittnesseminarier. Beroende på seminariets tema har vi varierat mellan öppna inbjudningar med publik och tillfällen där endast ett fåtal huvudaktörer deltagit. Sammantaget har intrycken varit positiva, efterproduktionerna lovande och ofta skapat fortsatt diskussion.

Vittnesseminarier är en dokumentationsform men genom att den lyfter fram konkreta händelser och processer fungerar den även som en mycket direkt utvärderingsmetod där erfarenheter från avslutade projekt kan vägleda framtida satsningar.

Hur går det till?

Ett vittnesseminarium har en informell karaktär - ”telling it like it was” - där vi alla gemensamt får möjlighet att berätta om hur det var under en given process. Metoden bygger på en dialog mellan de inblandade för vilken det är nödvändigt att vara förberedd men utan att varje enskild huvudaktör anländer med färdiga ”föreläsningsmanus”.

Seminariet föregås av ett intensivt förarbete där ett tema väljs och huvudaktörer identifieras. Vilka som bjuds in är oerhört viktigt för utfallet av vittnesseminariet, därför har vi valt att samarbeta nära med uppdragsgivare som är insatta i respektive tema.

Vid seminarietillfället rekommenderar vi de inblandade att försöka att vara kronologiska, det underlättar senare läsning och redigering. Vi vill att man berättar hur det var och inte hur det blev, det är annars lätt att utgå ifrån aktuella situationer för att spegla hur tidigare processer skiljer sig åt. Vi betonar att det är viktigt att tänka på hur man såg på det då, utan det facit som processen resulterade i. Vi vill även att huvudaktörerna berättar hur man gjorde när det inträffade, vilka man mötte, vilka alternativ man såg och hur det gick till gärna med konkreta exempel.

Seminarierna spelas in, skrivs ut och en noggrann efterproduktion tar vid. Medverkande inviteras att genomföra korrigeringar av egna inlägg i utskriven text samt att komplettera texten med ytterligare inlägg om vi finner det lämpligt. Därefter kan texten komma att publiceras i redigerad form.

Enheten för medicinens historia och kultur färdigställer en rapportserie utifrån de vittnesseminarier som hitintills anordnats:

”meddelande från direktionen” Vittnesseminarium om förändringarna av Karolinska Institutet i samband med KI 93, Bengt Norrving & Daniel Normark (red.) (finns även som DVD)
”nästa dans är damernas” Vittnesseminarium om Hälsohögskolans samgående med Karolinska Institutet 1998, Peter Aspelin & Daniel Normark (red.)
Utveckling pågår, Vittnesseminarium om läkarutbildningen mellan 1960-2010, Kerstin Hagenfeldt, Inger Huldt & Daniel Normark (red.)
Att bygga forskning, Vittnesseminarium om byggnationerna på KI Campus Solna under 90-talet, Ingemar Ernberg & Daniel Normark (red.) (finns även som DVD)

Kontakta oss om du är intresserad av någon av dessa rapporter. Du kan även höra av dig med förslag på teman som du tycker att vi ska arrangera.

Kontaktpersoner

Handläggare

Daniel Normark

Telefon: 08-524 867 27
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: daniel.normark@ki.se

Handläggare

Olof Ljungström

Telefon: 08-524 866 17
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: Olof.Ljungstrom@ki.se

Historia