Vill du samverka med näringsliv och myndigheter? – Ansök nu

This page in English

KI vill stimulera till ökad samverkan med omgivande samhället. Projektet PAUS, Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan, syftar till att stärka samverkan genom rörlighet mellan akademi och omgivande samhälle.

Sju av Sveriges lärosäten deltar i projektet PAUS som är ett delprojekt inom det övergripande projektet SKISS - Stärka KI:s Strategiska Samverkanskapacitet
 

Syftet med PAUS är att:

 • Främja personrörlighet och ingå som en integrerad del av lärosätets samverkansstrategi.
 • Möjliggöra för lärare/forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning och forskning.
 • Skapa mervärde hos bägge parter genom etablerandet av nya samarbeten, till exempel examensarbeten och forskningssamarbeten.

Kriterier

KI väljer att i första omgången låta ansökan vara öppen för samtliga KI-anställda, lärare/forskare och administrativ/teknisk personal.  KI uppmuntrar till utökade samarbeten med KI:s partners och landsting, likväl som samverkan med nya organisationer. 

Uppdraget ska vara

 • Berikande för samarbetet mellan KI och mottagande part.
 • Definierade och en del av pågående verksamhet hos mottagande part, förslagen på uppdrag ska inte presenteras som ett separat projekt enbart för PAUS.
 • En utmaning och ge den sökande möjlighet att utveckla sin kompetens. 

Sökande ansvarar för att kontakta den organisation man vill göra sitt utbyte på.

Beslut

Antagning beslutas av styrgruppen för SKISS efter bedömning av hur väl ansökan uppfyller fördefinierade kriterier;

 1. Nyttan för KI inom utbildning och/eller forskning.
 2. Beskrivning av etablerandet av nya eller hur de redan etablerade samarbetena stärks av att sökande deltar i PAUS.

Omfattning och tidsplan

Ett uppdrag innebär minst 20 procent av heltid under max 6 månader. Uppdraget hos mottagande part rekommenderas ske minst en dag i veckan men initialt gärna två eller fler dagar i veckan. Uppdraget kan även ske i en organisation i annat land och då kan ett annat upplägg behöva diskuteras. Ange i ansökan prioritering av de två olika perioderna för uppdraget period 1; september 2018 - februari 2019, och period 2; september 2019 - februari 2020.

Ersättning 

Finansiering finns för 4 utbyten i respektive period samfinansierat av KI och Vinnova. Institutionen rekvirerar medel för lönekostnaden (inkl LKP samt INDI), och eventuella resekostnader upp till totalt 160 000 kr per utbyte. Ersättning utgår inte till mottagande part.

Dokumentation och uppföljning

Erfarenheter från projektet kommer delas mellan de medverkande lärosätena, mottagande parter samt de forskare/lärare/personal som haft ett uppdrag.
Aktiva parter delger sina erfarenheter via enkäter och fokusgruppssamtal.

Ansökan

Ansökan stängd 15 april 2018. Ansökan om max två A4-sidor (12 punkters text) ska innehålla följande: (CV och stödbrev från prefekt respektive mottagande organisation kan laddas upp som separata bilagor.) Nästa ansökan för period 2 öppnar prel feb/mars 2019.

 • Kort beskrivning av den sökandes nuvarande arbete vid KI (forskningsprojekt, utbildningsansvar, administration).
 • Beskrivning av den sökandes externa samverkan idag och vad deltagandet i projektet kan tillföra forskningen, och/eller utbildningen (på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå) eller den administrativa verksamheten vid KI.
 • Beskrivning av hur den sökandes kompetens bidrar till partnerorganisationens verksamhet och det planerade uppdraget.
 • CV som bilaga och på max 2 sidor (12 punkter text)
 • Skriftligt underlag från mottagande part (externt företag/organisation) om intresse av att medverka, beskrivning av planerade uppdraget och vem som är kontaktperson på företaget/organisationen (kan ges som bilaga).
 • Ansökan ska i förväg vara godkänd av chef/prefekt på sökandes institution  (kan ges som bilaga).
 • Prioritering av perioderna för uppdraget, det vill säga period 1 eller 2.
 • Ansök online i KI collaboration portal.

Beslut om antagning sker via email till alla sökanden senast 23 april 2018

Antagna till KI:s personrörlighetsomgång 1, hösten 2018

 • Nina Bandmann, Universitetsförvaltningen 
 • Stefano Bonacina, Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Mia von Knorring, Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Torbjörn Vestberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Kontaktpersoner 
Anethe Mansén, Karriärservice
Projektledare PAUS

Kerstin Lundin, Grants Office
Projektledare SKISS 

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

FinansieringKarriärSamhälleSamverkanUtlysning