Verksamhetsplanering och uppföljning

Karolinska Institutets övergripande verksamhetsplanering syftar till att stödja målen i Strategi 2018 

Strategi 2018 är färdplanen med vilken KI skall nå visionen ”KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa.” De utvalda strategiområdena är:

  • Medarbetare
  • Infrastruktur
  • Samverkan
  • Finansiering

KI:s verksamhetsplanering sträcker sig över tre år till och med 2018 medan aktivitetsplanering och riskhantering skall göras årligen. Verksamhetsplanen (VP) för 2016-2018 lämnades in under 2016 och ligger enligt nuvarande plan fast till och med 2018.

Uppföljning sker årligen via aktivitetsplanerna samt vid slutet av den treåriga perioden genom verksamhetsberättelsen.

Aktiviteter och tidplan 2018 

Nedanstående skall mailas senast den 15 februari 2018 till samordnare Ulrica Lundin.

  • Återrapportering av befintlig aktivitetsplan 2017-2018 – alla institutioner kommer att få sina tidigare inskickade aktivitetsplaner mailade till sig. Institutionerna går sedan igenom aktiviteterna och redovisar vilken status de har enligt nedan:                              

              - Mål uppfyllt/risk hanterad under 2017
              - Arbete pågår - beräknas bli klart under 2018
              - Arbete pågår - beräknas bli klart efter 2018
              - Arbete ej påbörjat - beräknas bli klart under 2018
              - Arbete ej påbörjat - beräknas bli klart efter 2018
              - Mål ej uppfyllt – utgår

  • Revidering av aktivitetsplan – sker i de fall där nya mål har tillkommit. Dessa mål läggs in i den befintliga aktivitetsplanen

  • Revidering av VP 2016-2018 – i de fall det finns några större avvikelser från den ursprungliga VP:n skall en uppdatering görs i Reviderad Verksamhetsplan 2018. Om inga större förändringar har skett skall ingen uppdatering lämnas in.

Uppdatering av budget och prognos drivs av Ekonomiavdelningen (EA) som skickar ut information om detta separat. 

Under mars 2018 kommer prorektor att träffa prefekterna där uppföljningen av aktivitetsplanerna kommer att ske.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Ulrica Lundin

Telefon: 08-524 865 97
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: ulrica.lundin@ki.se

Länkar