Vem får bli forskarhandledare på KI?

This page in English

Handledning

Prefekten ska i varje enskilt fall inför beslut om handledare göra en samlad bedömning av den föreslagna handledarkonstellationen.

Följande krav gäller för handledare till doktorand:

 • huvudhandledare ska ha förutsättningar att ge en god och professionell handledning (’grönt ljus’ från institutionen krävs, se avsnitt 2.2)
 • bihandledare ska bidra med relevant kompletterande expertis
 • samtliga handledare ska vara disputerade
 • minst en av handledarna ska vara docent eller professor
 • huvudhandledaren ska (i normalfallet) vara verksam vid KI
 • minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, ska vara verksam vid den institution som antar doktoranden
 • huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning enligt nedan
 • släktrelation eller annat nära förhållande mellan doktorand och handledare får inte förekomma
 • två personer som har ett nära förhållande eller en släktrelation får inte ingå i samma handledarkonstellation

Samtliga handledare ska vara väl förtrogna med KI:s regler för utbildning på forskarnivå.

Enligt regler för anställning efter 67 års ålder är det från 67 års ålder inte längre tillåtet att vara huvudhandledare till nya doktorander.

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner. Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan handledarna. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

KI:s obligatoriska forskarhandledarutbildning

En huvudhandledare vid KI ska genomgå handledarutbildning anordnad på uppdrag av Styrelsen för forskarutbildning.

Obligatoriskt för samtliga huvudhandledare, även de med motsvarande kompetens, är webbkursen för forskarhandledare. Godkänt resultat från webbkursen får inte vara äldre än 5 år vid antagning av ny doktorand. Syftet är att KI:s handledare ska vara införstådda med aktuellt regelverk för utbildning på forskarnivå.

Därutöver ska huvudhandledare, som inte har motsvarande kompetens, ha genomgått forskarhandledarutbildningens grundkurs. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar.

Motsvarande kompetens

Motsvarande kompetens har den som

 • har varit huvudhandledare för doktorand som har avlagt doktorsexamen vid t ex nordiskt universitet eller annat land som har motsvarande forskarutbildning,
 • har gått en annan av Styrelsen för forskarutbildning godkänd forskarhandledarutbildning.

Den som har gått en forskarhandledarutbildning på ett annat lärosäte kan få den prövad av Styrelsen för forskarutbildning. Den som önskar få en utbildning prövad ska skicka in en ansökan med bilagt kursintyg och schema (med omfattning och innehåll) till handläggaren i Styrelsen för forskarutbildning, Fakultetskansliet, UF, KI.

Inför antagning ska de tilltänkta handledarnas behörighet kontrolleras av institutionen.

Vid samarbeten mellan KI och andra lärosäten

För den som ska handleda doktorand som är antagen och ska examineras vid KI, eller doktorand som är antagen både vid KI och vid annat lärosäte, för sk double degree gäller följande riktlinjer vid tillämpning av kravet på handledarutbildning. Riktlinjerna gäller från och med 2010-01-01.

Vid samarbete med annat lärosäte i Sverige

Huvudhandledaren ska ha genomgått Forskarhandledarutbildning - grundkurs eller ha motsvarande kompetens.

Vid samarbete med lärosäte utanför Sverige

Om huvudhandledaren finns på ett annat lärosäte ska den handledare som är lokalt ansvarig för doktoranden på KI ha genomgått forskarhandledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Huvudhandledaren vid lärosätet utanför Sverige bör i dessa fall genomgå Webbkurs för forskarhandledare.
 

Regler för utbildning på forskarnivå (för handledning, se kapitel 6)

Forskarutbildning