Vanliga frågor och svar

Enheten för utvärdering/Utvärderingsenheten får in många frågor rörande kursvärderingsenkäten, processen och KI Survey. Har du frågor kanske du kan hitta svaren på dessa här. Om inte, är du varmt välkommen att kontakta Enheten för utvärdering. Vanliga frågor och svar om det praktiska förfarandet i KI Survey finns i PingPong-aktiviteten KI Survey för kursvärderingar. Om du har tekniska frågor som rör KI Survey, vänligen vänd dig till kib@ki.se. Du kan dessutom boka ett supportmöte med dem.

Frågor om KI Survey

Varför ska vi byta från PingPong till KI Survey?

Svar: KI Survey säkrar studenternas anonymitet bättre än vad PingPong gör. Detta eftersom studenterna inte behöver logga in med sitt student-ID för att besvara en kursvärderingsenkät, till skillnad från när de ska besvara en enkät i PingPong. Studenternas e-postadresser kopplas inte heller till svaren i KI Survey. KI Survey bedöms även vara ett mer reliabelt verktyg än PingPong eftersom PingPong ibland dubbelregistrerar svar. Det finns också många fördelar med att samtliga kursvärderingsenkäter genomförs med ett och samma verktyg eftersom all svarsdata därmed samlas i en gemensam databas. Svarsdata blir därmed också jämförbar, vilket är en viktig del i kvalitetsarbetet på kurs- och programnivå samt på KI-övergripande nivå. Av dessa anledningar förordar Styrelsen för utbildning att KI Survey används för kursvärderingsenkäter och Utvärderingsenheten rekommenderar också starkt att KI Survey används för detta ändamål. Se gärna denna korta film på drygt 3 minuter som ger förståelse om fördelarna med att använda KI Survey. 

Kan studenter göra enkäter med KI survey?

Svar: Ja. Alla som har KI-inloggningsuppgifter kan använda KI Survey.

Kan en lärare som inte har en KI-mailadress göra enkäter i KI Survey?

Svar: Nej.

Kan jag använda KI Survey till andra typer av enkäter än kursvärderingar?

Svar: Ja. Du kan använda KI Survey till annat än kursvärderingar såsom personalundersökningar, forskningsstudier etc.

Hur skapar jag en anmälningsenkät i KI Survey?

Enheten för utvärdering arbetar framför allt med kursvärderingsenkäten och stöd för de som vill göra och distribuera en kursvärderingsenkät, men via denna länk finns instruktioner från IKT pedagogerna om hur du skapar en anmälningsenkät i programmet. 

Jag har tidigare kopplat min kursenkät till Mål och framsteg i PingPong och tror att svarsfrekvensen kommer att minska om jag byter till KI Survey, hur ser ni på det?

Svar: Vi på Utvärderingsenheten förstår att du kan oroa dig över att svarsfrekvensen kanske minskar om du byter verktyg, men det bästa är ändå att ha kursvärderingsenkäten helt frikopplad från aktiviteter som ska göras på kursen. Detta eftersom studenterna annars kan få den felaktiga uppfattningen om att det är obligatoriskt att svara på en kursvärderingenkät, vilket det inte är (specificeras i Högskoleförordningen). Om du ändå vill använda dig av PingPong kan du lägga in en länk till din KI Surveyenkät i PingPong. Läs gärna våra tips för ökad svarsfrekvens. 

Frågor om mallar i KI Survey

Kan jag göra en enkätmall själv?

Svar: Nej, du är inte behörig att göra en enkätmall. Du behöver inte heller en egen mall för att kunna göra en enkät. Har du gjort en enkät som du vill använda igen kan du bara kopiera denna. Du kan också kopiera en enkät som din kollega har gjort. Vill du att det ska finnas en programspecifik kursvärderingsennkätmall för ditt program kan programmet få hjälp av Utvärderingsenheten för att bygga en sådan. Vänd dig i så fall till programansvarig, som i sin tur får kontakta oss på Utvärderingsenheten. Vi bygger därefter en programspecifik mall som du kan använda.

Behöver jag ha en egen enkätmall?

Svar: Nej. Det finns en färdig mall för kursvärdering som innehåller de fem generella frågorna och denna kan du använda. Till denna kan du också lägga till frågor.

Varför får jag inte göra min egen mall?

Svar: En mall blir tillgänglig för alla inom hela KI som loggar in i systemet (alltså även studenter) och genom att begränsa antalet mallar blir det enklare för dig att hitta den mall som just du behöver och ska använda. 

Frågor om svarsdata

Varför ska jag skicka in svarsdata till Utvärderingsenheten?

Svar: Att genomföra kursvärderingar och att även skicka in genererad svarsdata till Utvärderingsenheten är en central del i kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I denna drygt 3 minuter korta film får du förståelse för hur inskickad svarsdata används och bidrar till kvalitetsutveckling. Att skicka in svarsdata är en processdel för det program- och KI-övergripande kvalitetsutvecklingsarbetet och specificeras i Riktlinjer för kvalitetsutveckling på grundnivå och avancerad nivå, vilken är beslutad av Styrelsen för utbildningen. Det är obligatoriskt att använda de fem generella frågorna i kursvärderingsenkäterna.

Vad gör Utvärderingsenheten med inskickad svarsdata?

Svar: Utvärderingsenheten ska analysera och rapportera resultat till Styrelsen för utbildning, vilket är en central del i kvalitetsarbetet på KI. Utvärderingsenheten kommer också att använda svarsdata som underlag för programspecifika analyser. Dessa analyser kommer att delas med programmen för att underlätta och stödja programmen i kvalitetsarbetet. Med hjälp av inskickad svarsdata validerar också Utvärderingsenheten frågorna. I denna drygt 3 minuter korta film får du förståelse för hur inskickad svarsdata används och bidrar till kvalitetsutvecklingen.

Hur skickar jag in svarsdata?

Svar: Genom att gå till detta formulär.

Frågor om frågebanken

Finns frågorna på engelska?

Svar: Nja, några frågor finns på engelska och Utvärderingsenheten arbetar kontinuerligt med att översätta de kurs- och programspecifika frågorna utifrån behov. Är det några frågor som du vill använda på engelska så är du välkommen att kontakta Utvärderingsenheten för en översättning. 

Kan vi göra egna frågor?

Svar: Ja, men Utvärderingsenheten rekommenderar att du använder frågor från frågebankerna. Om du tycker att något frågeområde saknas, så kontakta oss!

Kan jag lägga till frågor i er frågebank?

Svar: Det är möjligt, kontakta oss!

Jag vet att jag ska skicka in svaren på de fem generella frågorna, men ska jag också skicka in frågor som vi har lagt in på kurs- och programnivå och som kommer från frågebanken?

Svar: Styrelsen för utbildning rekommenderar starkt att filen med kursvärderingsdata skickas in helt orörd till Enheten för utvärdering.

Fråga om återkoppling

Till vem ska jag återkoppla resultatet av kursvärderingsenkäten?

Svar: Du som kursansvarig ansvarar för att genomföra en kursanalys (kursutvärdering) som delvis bygger på resultatet av kursvärderingsenkäten. Kursanalysen ska återkopplas till bl.a. studenterna, vänligen läs mer i Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skicka den råa svarsdatan till Enheten för utvärdering, som sedan vidarerapporterar till Styrelsen för utbildning.

Fråga om validering

Vad menar ni med validering?

Svar: Att säkerställa att frågorna faktiskt mäter det de ska mäta. Det är det korta svaret, för mer information kan du läsa vidare exempelvis här och här

Fråga om kursanalysmallen

Behöver jag använda alla rubriker i kursanalysmallen?

Svar: Nej, mallen är ett stöd. Har ni redan en fungerande modell kan ni använda den. 

Fråga om kvalitetsplanen

Finns det någon mall för kvalitetsplanen?

Svar: Ja, den finns i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.