Vad vi gör

Vad gör Saco-S-föreningen?

  • Vi bevakar för hela myndigheten gemensamma frågor.
  • Vi företräder Saco som lokal part gentemot myndigheten enligt gällande förhandlingsordning.
  • Vi utser/föreslår Sacos representanter i myndighetsorgan, elektorsförsamlingar och i partssammansatta organ.
  • Vi arbetar för att etablera erforderliga kontakter med Saco-föreningar och lokala förbundsorgan inom myndigheten och handlägga frågor som delegeras från Saco och Saco-förbund eller hänskjuts från Saco-förening eller lokalt förbundsorgan.
  • Vi arbetar gemensamt med Karolinska Universitetssjukhuset och andra vårdenheter för att verka för en god arbetsmiljö och goda anställningsförhållanden för våra medlemmar.
  • Vi vill verka för medlemsrekrytering till Saco-förbunden.
  • Vi förmedlar information till Saco, Saco-föreningar vid myndigheten, lokala förbundsorgan vid myndigheten samt till medlemmarna.
  • Vi verkar för ökad samhörighet mellan medlemmar verksamma vid myndigheten och att utgöra diskussionsforum för fackliga representanter.