Vad innebär nya Ladok på KI?

This page in English

Nya Ladok kommer att förändra hur vi arbetar med utbildningsadministration och dessutom kommer systemet att öppna upp för nya användare som studenter, rättande lärare och examinatorer.

Det nya systemet kommer att påverka alla som arbetar med utbildningsadministration. Systemet blir webbaserat vilket innebär att det funktionsorienterade gränssnittet försvinner och man kommer att kunna navigera sig genom de olika menybladen i stället. Det kommer att finnas möjlighet att få bort mycket av pappershanteringen från utbildningsadministrationen.

Projektgruppen kommer att ta fram förslag på nya arbetsprocesser, men därefter är det upp till institutionsledningen att bestämma vilka av processerna man vill arbeta utifrån. 

För dig som är rättande lärare och/eller examinator

En ökad självservice kommer att innebära att du kommer att kunna rapportera in resultat och betyg (om du är examinator) direkt i systemet. Du kommer att få möjlighet att följa en enskild students resultat eller din kurs på ett enkelt och överskådligt sätt.

Eftersom systemet blir webbaserat kommer du inte längre vara beroende av att vara på plats på universitetet för att rapportera resultat eller signera arkivlistor. Det innebär också att du som lärare eller examinator kommer få mer tid till rättning. 

I nya systemet kommer det även att finnas möjlighet att notera icke-betygsatta kursdelar i systemet (så kallade resultatnoteringar som till exempel kan göras i mål och framsteg i Ping Pong idag), vilket innebär att det blir möjligt att få en helhetsbild av en enskild students resultat. 

Som examinator för en kurs är du fortfarande ansvarig för myndighetsbeslutet att besluta om betyg. Skillnaden är att du kommer att göra det i systemet genom en attestering.

Ny arbetsfördelning upp till institutionsledning

Hur arbetet ska fördelas är i stor grad upp till institutionsledningen. Det finns inget hinder i systemet att arbetsfördelningen skulle kunna skilja sig mellan kurserna eller programmen för en och samma institution. Det viktiga är att ni har rutiner för vem som gör vad.

För dig som är utbildningsadministratör

Du kommer fortsatt att ha en viktig roll inom Ladok-administrationen, men eftersom studenter, lärare och examinatorer kommer att bli nya användare i systemet innebär det en förändring av dina arbetsuppgifter.

Förbereda och koppla ihop kurs med lärare/examinator

Du som utbildningsadministratör kommer troligtvis vara den som gör det möjligt för lärare och examinatorer att rapportera och signera betyg, genom att koppla dessa till rätt kurs.

I din roll som den som förbereder kurser, kommer du även ha möjlighet att lägga in resultatnoteringar och icke-poänggivande delar. Systemet gör det också möjligt att dela in studenterna i grupper för att underlätta rapportering och attestering av betyg.

Möjligheten att istället för en lärare rapportera in resultat kommer att finnas kvar. Även om undervisande lärare rapporterar in resultat och examinator signerar betyg i systemet, så kommer du som utbildningsadministratör kunna följa lärare och examinators arbete.

Förändringar för forskarutbildningsadministration

Arbetar du som utbildningsadministratör för forskarutbildningen kommer du antagligen uppleva att systemet innebär många förändringar, eftersom stödet i Ladok idag inte är särskilt omfattande. Nya Ladok kommer att ha samma stöd för alla nivåer av utbildning.

Det innebär att processerna för forskarutbildningsadministrationen istället kommer likna de nuvarande för på grund- och avancerad nivå. Påbörja diskussionen kring nya processer för resultatrapportering redan nu, för att hitta det som passar er institution eller kurs bäst.

Projektet kommer att ta fram förslag på nya arbetsprocesser, men därefter är det upp till institutionsledningen att bestämma vilka av processerna man vill arbeta utifrån. 

För dig som är programhandläggare eller studievägledare

Nya Ladok ger nya möjligheter till planering och uppföljning på individnivå. En studieplan kan skapas för varje individ oavsett studienivå. 

Studenter som är antagna till ett program kan vid studiestart få en bas för en individuell studieplan, beroende på hur långt i förväg kursernas kurstillfällen är beslutade. Det ger bättre möjligheter till planering både för studenterna och för lärosätet.

För dig som är student eller doktorand

Du kommer att kunna göra vissa ärenden relaterade till dina studier i Ladok. Inledningsvis kommer du till exempel att själv kunna registrera dig på de kurser du ska gå. Eftersom nya Ladok har en nationell databas kommer du kunna få överblick över alla dina resultat, oavsett lärosäte. Läs mer om vad nya Ladok innebär för dig som är doktorand, och vad det innebär för dig som är student. 

För dig som arbetar med uppföljning

Nya Ladok tillhandahåller en separat uppföljningstjänst där varje lärosäte har sin egen databas. Där finns ett inbyggt rapportstöd för olika typer av rapporter som man bland annat kan använda för att ta fram årsredovisning och olika nyckeltal. Man kan både använda standardrapporter och skapa egna mallar för den information man vill ta fram.

Uppföljningsdelen i nya Ladok är fortfarande under utveckling, och vi kommer därför att ta den i bruk successivt. Inledningsvis kommer vi på KI att använda rapportstödet för att ta fram årsredovisning och andra centrala rapporter och nyckeltal. Det kommer även att finnas möjlighet för institutionerna att följa upp antalet helårsstudenter och helårsprestationer inför årsskiftet. Under 2018 kommer vi att utreda en mer omfattande användning av uppföljningsdelen utifrån systemets funktionalitet och KI:s behov, inklusive en eventuell vidareutveckling av integrationen mot vårt BI-verktyg VIS. 

Kontakt

För frågor om nya Ladok

Systemförvaltare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se

Länkar

AdministrationOrganisation