Vad är nya Ladok?

This page in English

Större delen av Sveriges lärosäten använder idag Ladok och alla ska byta till det nya systemet. Det nya systemet infördes på KI i november 2017.

Nya Ladok kommer att ge utökad service till både studenter och lärare och en smidigare samt modernare utbildningsadministration för våra medarbetare. 

Varför behövs det?

Befintligt Ladok byggdes på 80-talet och har sedan dess byggts ut vartefter nya behov uppkommit och har därför blivit ett lappverk som blir allt svårare och kostsammare att underhålla. Tekniken är gammal och systemet är inte tillräckligt flexibelt för förändringar eller nya integrationer med andra system.

Hur tas det nya systemet fram?

De lärosäten som idag använder Ladok äger gemensamt systemet genom ett konsortium. Idag ingår 38 högskolor och universitet i konsortiet samt Centrala studiestödsnämnden. Konsortiet utvecklar det nya Ladok under vad som kallas för projekt Ladok3 (också kallat huvudprojektet).

De flesta lärosäten har personal som är eller har varit delaktiga i huvudprojektet vilket gör att systemet tas fram av både konsulter och användare. Under 2017 utvecklas systemet i nära samarbete med Lunds universitet som planerar att införa systemet i mars 2018. Lunds universitet har valts ut eftersom det är det största universitetet i Sverige. KI har även ett lokalt projekt för införandet av systemet.

Webbaserat och självinstruerande

Det nya systemet är webbaserat och utgår utifrån modern navigation och gränssnitt vilket betyder att man frångår det funktionsbaserade gränssnittet helt.

Systemet blir fokuserat på självservice och ska vara i största möjligaste mån självinstruerande. Eftersom systemet förändras så kommer våra verksamhetsprocesser påverkas i olika grad vilket påverkar alla medarbetare som arbetar med utbildningsadministration.

Nya Ladok kommer att ge ett enhetligt stöd till all form av utbildning på samtliga nivåer. Många benämningar och begrepp förändras för att passa alla former av utbildning. Systemet kommer att ge en förbättrad möjlighet till planering och uppföljning av studenter och kurser.

Utbildning i nya systemet

Webbutbildningen för lärare och examinatorer, som ska resultatrapportera och attestera i nya Ladok, är öppen sedan den 1 november. Utbildningen vänder sig till lärare och examinatorer på alla utbildningsnivåer.

Kontakt

Systemförvaltare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se

AdministrationOrganisation