Vaccination

This page in English

Personal (som omfattas av företagshälsovårdsavtalet) vid Karolinska Institutet har rätt att kostnadsfritt erhålla det vaccinationsskydd som är motiverat med hänsyn till riskerna de utsätts för i arbetet. Vänd dig till företagshälsovården Previa för mer information.

Blodsmitta

Personal som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk skall erbjudas vaccination mot Hepatit B.

Tuberkulos

Personal, som ej tidigare vaccinerats, skall erbjudas vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccination) om man har patient/vårdkontakt vid tjänstgöring inom lung- eller infektionsklinik, tbc-laboratorier och vid obduktionsarbete. 

Något ökad risk för TBC-smitta kan föreligga för tandläkare, tandhygienister, arbetsterapeuter, audionomer, logopeder samt sjukgymnaster varför vaccination kan erbjudas även dessa grupper. En BCG- vaccination skall alltid föregås av ett tuberkulin test (PPD-test).

För vaccination mot Hepatit B samt BCG kontaktas företagshälsovården Previa. Detta ingår företagshälsovårdsavtalet.

Tjänsteresa utomlands

Vid tjänsteresa utomlands rekommenderas att en individuell bedömning görs beroende av resmål och verksamhet. Ytterligare information kan erhållas genom vaccinationsmottagning eller UD/Sida. Vaccinationen och vaccinet bekostas av institutionen.

Studenter hänvisas till studenthälsan vid KI.

Länkar