Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som lärare, administratör, kursansvarig, programansvarig, grundutbildningsansvarig eller prefekt är du delaktig eller ansvarig i processen att utvärdera och kvalitetssäkra den utbildning som du är engagerad i. Hur detta ska gå till fastställs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Länkarna nedan ger praktiskt stöd. Denna sida är under uppbyggnad. Har du frågor, vänd dig gärna till evaluation@ki.se.

Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Film [3 min] som informativt beskriver bakgrunden, innebörden och processen för kvalitetsutvärdering vid KI och hur de olika delarna hör samman.

Kursvärdering

Enkäten

• De fem generella frågorna
• Om programspecifika frågor
• Välja kursspecifika frågor

• Frågebanken
• Standardinledningen
• Skapa kursvärderingsenkäten i KI Survey (inklusive vanliga misstag)
• Samla in svarsdata
• Öka svarsfrekvensen
• Vad ska jag göra med resultatet från kursvärderingsenkäten?
- Hur du exporterar svarsdata som du ska skicka till Enheten för utvärdering
- Skicka in svarsdata till Enheten för utvärdering, gärna så fort kursvärderingen är avslutad.
- Göra en kursanalys (analysera resultatet).
• Vad gör Enheten för utvärdering med insamlad svarsdata?
- Sammanställer rådata från de fem generella frågorna varje år och skapar en kursvärderingsrapport.
   Detta görs på uppdrag av Styrelsen för utbildning, enligt Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå.
- Kursvärderingsrapport HT15/VT16 [PDF icon]

Kursanalys (kursutvärdering)

• Läs om kursanalys i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Riktlinjerna innehåller även ett exempel på kursanalysmall.
• Mallen finns även på internwebbsidan för Kvalitetsutvärdering av utbildning på grund nivå och avancerad nivå.

Avnämarenkät

• De obligatoriska frågorna
• Programspecifika frågor och frågebanken
• Standardinledningen

Examensenkät

Frågebanken för examensenkät är under utveckling. Vid frågor, synpunkter eller information, vänligen kontakta Enheten för utvärdering.

Vid frågor eller information om KI:s generella examensenkät, vänligen vänd er till Lena Atterwall

Kvalitetsplan

• Läs om kvalitetsplanen i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som också innehåller mallen för kvalitetsplanen.
• Mallen finns även på internwebbsidan för Kvalitetsutvärdering av utbildning på grund nivå och avancerad nivå.

Övrigt

• Ordlista över viktiga begrepp
• Vanliga frågor och svar
• Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Handlingsplanen specificerar och beskriver utvärderingsmodellen, dess ingående delar och ansvarsområden. Den reglerar hur kvalitetsutvärdering ska genomföras och utgör därmed grunden för innehållet i de länkade sidorna nedan.
• Resultat av genomförda interna och externa utvärderingar

Utvärdering