Utvärdering av forskarutbildningen

This page in English

Med Karolinska Institutets (KI:s) över 2000 doktorander spridda på 22 institutioner, som var och en har en individuell studieplan, är det en utmaning att följa upp kvaliteten i forskarutbildningen och få en fullständig bild av enskilda doktoranders utbildnings- och arbetssituation samt integrering på den globala arbetsmarknaden i anslutning till forskarutbildningen. Mycket av kvalitetsarbetet sker på institutionsnivå. Enkätundersökningar/pollar skickas ut regelbundet till KI:s doktorander, t.ex. efter varje kurs på forskarnivå samt i anslutning till disputation. Det har också gjorts tillfälliga undersökningar som vänts sig till olika målgrupper som t.ex. alumner, handledare och betygsnämndsledamöter.

Exit poll

Sedan 2008 skickas en ”Exit poll” ut till alla nyexaminerade doktorer/licentiater vid universitetet (från 2015, endast till doktorer). Utvärderingen som är på engelska består av ett 40-tal frågor. Länk till enkäten skickas till doktoranden via e-post i samband med disputationen. Har du frågor om undersökningen, kontakta Karin Vågstrand på Fakultetskansliet.

Syfte med Exit poll

Syftet med utvärderingen är att utveckla och förbättra forskarutbildningen på KI. Genom att ta reda på hur varje doktorand har upplevt sin forskarutbildning kan KI åtgärda de aspekter som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten!

Anonyma svar

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Alla doktorander uppmanas att svara så ärligt som möjligt med vetskapen att anonymiteten är skyddad. Endast en administratör kan se vilka som har svarat eller ej för att kunna skicka ut påminnelser, men det är omöjligt att se vem som avgett vilket svar! De årliga rapporterna är sammanställda med respekt för de svarande och granskas noggrant för att säkerställa att ingen individ kan identifieras. Om det finns viktiga meddelanden i något fritextsvar som bör nå fram till ledningen, ser vi till att dekanen läser detta, men innehållet sprids inte utanför en mycket liten grupp människor.

Resultat från Exit poll

2017 var 90 procent av doktoranderna nöjda med sin forskarutbildning. Vid en jämförelse av Exit poll-svaren för 2013 - 2016 med data från 2008 - 2012 kan man se en tydlig positiv utveckling.

Trots den höga nöjdheten uppger 13 procent av doktoranderna att de någon gång under sin forskarutbildning har upplevt ojämlik behandling, diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier, vilket är alltför högt men ändå lägre än tidigare år (Exit poll 2017).

– Våra ansträngningar har gett resultat, även om det fortfarande finns aspekter som kan bli bättre. Att arbeta för att stärka universitetets forskarutbildningsmiljöer och minska utsattheten för enskilda doktorander är ett fortsatt högprioriterat område för styrelsen för forskarutbildning, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

Rapport: Exit poll för doktorander - Resultat från 2017

Rapport: Doktorander som kombinerar forskarutbildning med kliniskt arbete (data från Exit poll 2017)

Rapport: Exit poll för doktorander 2013-2016

Rapport: Exit poll för doktorander - Resultat från 2015

Rapport: Exit poll för doktorander - Resultat från 2014

Rapport: Exit poll för doktorander 2008-2012

Så används resultaten

Styrelsen för forskarutbildning får årligen en rapport med de ackumulerade svaren från det senaste året. Det här är viktigt information för styrelsen som på så sätt får en överblick över KI:s samtliga doktorander. När det finns tillräckligt med svar för att garantera anonymiteten, görs även delrapporter på institutionsnivå, vanligtvis med ackumulerade svar från 5 år. På så sätt får även institutionens ledning möjlighet att utvärdera sitt kvalitetsarbete.

Styrelsen använder resultaten från Exit poll för att identifiera områden där satsningar behöver göras. Sedan starten 2008 har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra doktorandernas studiesociala situation och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen vid KI.

Hösten 2012 sammanställdes frågorna i Exit poll som rör doktorandernas upplevelse av studie- och arbetsmiljön. Resultaten från Exit poll för perioden 2008 – 2011 visade att 16,5 procent av alla som besvarade enkäten hade upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling någon gång under sin doktorandperiod vid KI. I syfte att sprida goda exempel på förebyggande arbete och att föreslå ett åtgärdspaket för att förbättra doktorandernas studie- och arbetsmiljö besökte representanter för Styrelsen för forskarutbildning KI:s institutioner.

Slutrapport från Institutionsbesöken 2013 utifrån resultaten i Exit poll 2008-2012

Frågor i Exit poll

Exit poll innehåller ett stort frågebatteri kring hur doktoranden uppfattat sin tid som doktorand t.ex. rörande kurser och andra lärandemoment, handledning och arbetsmiljö.

Enkäten uppdateras från år till år för att anpassas till utvecklingen av verksamheten. Dock behålls viktiga nyckelfrågor för att möjliggöra analys av utveckling och trender.

Frågor i Exit poll

Svarsfrekvens

Svarsfrekvensen på Exit poll har de senaste åren varit cirka 80 procent.

Alumnundersökning

Under hösten 2011 genomfördes en alumnundersökning riktad till disputerade 2003/04 eller 2007/08 från KI samt de medicinska fakulteterna vid Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Umeå Universitet. Syftet var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva deras inträde på arbetsmarknaden.

Under våren 2018 genomfördes en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014.

Resultat från Alumni-undersökningen 2018

18 % svarade att de varit arbetslösa någon gång efter disputation (44 % bland de med naturvetenskaplig bakgrund) men under mätveckan var 96 % anställda eller egenanställda och endast 1 % arbetssökande.

Bland de som arbetade var drygt 45 % verksamma inom universitet och högskola och av dessa uppgav 87 % att forskning, och 53 % att undervisning, ingick i arbetsuppgifterna. Över 50 % av de svarande hade erhållit forskningsanslag efter doktorsexamen. 21 % arbetade inom något landsting och 25 % inom privat sektor.

71 % svarade att doktorsexamen är ett formellt krav för nuvarande arbetsuppgifter och 27 % att en 4-5 årig högskoleutbildning eller licentiatexamen hade räckt. 77 % angav att de har ett arbete som helt eller delvis stämmer överens med det forskningsfält som forskarutbildningen var inriktad mot, medan 86 % anser att kritiskt vetenskapligt tänkande i hög utsträckning är ett krav för sina nuvarande arbetsuppgifter.

86 % svarade att kurserna de läst under sin forskarutbildning generellt var av hög kvalitet (en stor förbättring jämfört med den enkät som skickades ut för 7 år sedan då motsvarande siffra var 58 procent). 90 % svarade att de skulle rekommendera KI till presumtiva doktorander.

Rapport: Forskarexaminerade vid KI - om utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden (2011)

Rapport: Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden (fem fakulteter; 2011)

Rapport: Doktorsexaminerade vid KI - om utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden (2018)

Mid poll

En Mid poll har skickats ut under tre terminer (VT11, HT11 och VT12) i samband med halvtidskontrollen. Frågorna i Mid poll är mindre omfattande än i Exit poll och fokuserar i större utsträckning på handledning och lärandemoment än på arbetsmiljöfrågor.

Betygsnämndsundersökning

Under våren 2013 genomfördes en anonym enkätundersökning bland betygsnämndsledamöter med frågor om doktorandens och avhandlingens kvalitet

Extern utvärdering

KI beslutade under våren 2010 att låta genomföra en extern bedömning av sitt kvalitetsarbete med fokus på KI:s kvalitetsarbete avseende utbildningsverksamheten.

Rapport: Bedömning av kvalitetsarbetet vid KI 2011

Relaterat

Rapport från Medarbetarundersökningen 2017, personalgrupp doktorander

Forskarutbildning