Utlysning av CSTP

Nästa ansökningsomgång öppnar 1 februari 2018. Sista ansökningsdag är 28 februari.

OBS! Blanketterna läggs upp på den här sidan 1 februari. Vänligen använd ej äldre blanketter!

Utlysning av CSTP-medel sker två gånger per år och för 2018 har 8+8 ramanslag reserverats. CSTP-medel är ett ramanslag för delfinansiering (utfyllnad till lönemedel) av doktorander vid KI.

Behöriga att söka till programmet är:

  • student som läst minst sex terminer på läkar- tandläkar- psykolog- eller logopedprogrammen, men ej avlagt examen (obs, vid antagning till forskarutbildning måste behörighetskraven vara uppnådda, men det är inget krav för att söka CSTP).
  • student som ännu inte har antagits till forskarutbildning eller doktorand som antagits vid KI tidigast ett år innan ansökningstillfället (d.v.s. februari 2017).

Observera att du inte är behörig att söka till CSTP om du har avlagt examen oavsett om du är doktorand eller inte.

Följande gäller för huvudhandledare:

  • Huvudhandledare ska vara verksam vid KI och vid den institution där man planerar att anta doktoranden.
  • Huvudhandledare kan endast medverka som huvudhandledare i en ansökan per utlysningstillfälle, däremot kan man söka som bihandledare på flera. Om en huvudhandledare förekommer som huvudhandledare på två ansökningar om medel anses båda dessa vara ogiltiga.
  • Sökande handledare ska vara samma handledare som kommer att anges i den individuella studieplanen när doktoranden antas till forskarutbildning.
  • Huvudhandledare som beviljats medel för doktorandförsörjning inom KID, CSTP, NIH-KI-PhD eller Forskarskolan i vårdvetenskap, under 2017 är ej behörig att söka CSTP som huvudhandledare under 2018.
  • En person som söker medel för doktorandfinansiering som huvudhandledare parallellt i flera pågående utlysningar (KID, CSTP, NIH-KI-PhD och Forskarskolan i vårdvetenskap) kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna (huvudhandledaren kan själv välja vilken).
  • Rektor har fattat beslut om nya och tydligare regler för anställningar vid KI efter 67 års ålder som gäller från den 1 juli 2017. Vänligen notera att de nya reglerna bland annat innebär att det från 67 års ålder inte längre är tillåtet att vara huvudhandledare till nya doktorander.  

Samtliga regler som gäller för handledarskap och forskarutbildning vid KI gäller även för de som får CSTP. Läs mer om regler för forskarutbildning på KI: http://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva

En komplett ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagor. 

Eventuella magisteruppsatser, examensarbeten, manuskript, publikationer m.m. ska ej bifogas ansökan. Det är inte tillåtet att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag kl 23:59. En ofullständig ansökan kommer inte att bedömas.

Ansökningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av student och samtliga handledare. Beslut om tilldelning kommer att skickas ut via e-post, det är därför viktigt att ange e-postadresser till både student och handledare.

Utöver ifylld ansökningsblankett ska ansökan innehålla följande bilagor:

1. Redovisning av studentens meriter och forskningsintresse (bilaga Studentens meriter), inklusive max 3 rekommendationsbrev (inte ifrån huvudhandledaren och gärna ifrån projektet fristående personer)

Kopior av relevanta dokument, till exempel betyg, LADOK-utdrag och examensbevis kan bifogas. Gymnasiebetyg ska inte bifogas.

2. Individuell studieplan, inklusive studentens CV, forskningsplan samt intyg om finansiering.

Forskningsplanen ska utformas enligt följande instruktioner: max 5 sidor, inklusive referenslista, Times New Roman 12 p.

Övriga bilagor till studieplanen (t.ex. etiska tillstånd och beslut om grundläggande behörighet) ska inte lämnas in med ansökan till CSTP.

För redan antagna doktorander ska den senaste versionen av studieplanen bifogas.

För de studenter som inte är antagna till utbildning på forskarnivå är det ett förslag till individuell studieplan som ska lämnas in. Studieplanen ska vara undertecknad av samtliga tilltänkta handledare och i förekommande fall av verksamhetschefen. 
Mallen för den individuella studieplanen (blankett 3) hittar du på webbsidan Blanketter och dokument inom forskarutbildningen

3. Redovisning av samtliga handledares meriter (bilaga Handledarens meriter)
Använd ett formulär per handledare! Genomgången forskarhandledarutbildning för huvudhandledare krävs vid eventuell antagning av doktorander på KI.

För studenter som ännu inte har antagits till forskarutbildning: 

4. Institutionens godkännande till en blivande huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand, dvs ett ’grönt ljus’-beslut

För redan antagna doktorander:

5. Kopia av antagningsbevis för utbildning på forskarnivå, dvs LADOK-utdrag eller kopia av antagningsbevis från institutionen.

För tidigare sökande:

6. Svara på den återkoppling du fått på tidigare ansökan och klargör på vilket sätt kritiken har mötts och ansökan förbättrats (bilaga Svar på återkoppling).

Ansökan ska skickas som en (1) PDF-fil senast 28 februari 2018 till cstp@ki.se. Vänligen skriv diarienummer 2-5445/2017 i ämnesraden. 

För att en ansökan ska behandlas är det viktigt att den är fullständig, det vill säga att den innehåller ansökningsblankett och samtliga efterfrågade bilagor enligt ovan. Ofullständiga och ogiltiga ansökningar kommer inte att beaktas. Observera att huvudhandledare endast får lämna in en ansökan och att prefektens underskrift krävs på ansökningsblanketten.

För en utförlig beskrivning av bedömningskriterierna finns härAnvänd gärna detta som mall och checklista för din ansökan!

Kontakt

Du är även välkommen att kontakta studierektor för programmet, Peter Bergman, peter.bergman@ki.se eller handläggare på Grants Office, via cstp@ki.se.