Utbildningsdatabasen Selma

Selma är KI:s utbildningsdatabas för utbildning på grund- och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner, utbildningsplaner samt de program- och kurstillfällen som visas på ki.se och antagning.se/universityadmissions.se. Selma är dessutom källa till den information om kurser och program som ligger till grund för studiedokumentationen i Ladok.

Logga in i Selma här

Ansökan om behörighet i Selma

För att få behörighet att arbeta med kursplaner i Selma måste du delta i en användarutbildning samt skicka in en ansökan om behörighet. Ska du arbeta med övriga funktioner i systemet räcker det med att du skickar in ansökan om behörighet. För att kunna logga in i Selma måste du ha ett KI-ID.

 Behörighetsansökan GUA

För dig som arbetar som grundutbildningsansvarig (GUA) finns det en behörighetsansökan oavsett vilken funktion i Selma som du vill ansöka om behörighet för.

Behörighetsansökan kursplan

Behörighetsansökan utbildningsplan

Behörighetsansökan kurstillfälle

Behörighetsansökan programtillfälle

Användarutbildning

För att få tillgång till funktionen för kursplan i Selma måste du delta i en användarutbildning. Du anmäler dig till utbildningen genom att mejla selmasupport@ki.se.

Ange datum för utbildningstillfälle, namn, institution samt kontaktuppgifter. Ange också om du är kursansvarig lärare, administratör, handläggare som i Selma ska dokumentera beslut om att fastställa kursplaner m.m.

Användarutbildning kursplan vårterminen 2019

Datum Tid Plats
13/2 13.15- 16.30 Universitetsbiblioteket campus Solna, sal: Synapsen 2
13/3 13.15- 16.30 Universitetsbiblioteket campus Flemingsberg, sal: Hypofysen 2

Utbildningen består dels av ett teoretiskt pass där KI:s riktlinjer för hantering av kursplaner gås igenom, dels av ett praktiskt pass där du själv får möjlighet att arbeta med en kursplan i vår testmiljö. Handläggare som i Selma ska dokumentera beslut om kursplan ska sedan delta i ett ytterligare utbildningtillfälle. Selmasupport tar kontakt med dig när du har skickat in blanketten för ansökan om behörighet. 

Deltagarantalet är begränsat till 10 deltagare per utbildningstillfälle. Det är först-till-kvarn-principen som gäller. Om antalet deltagare är färre än fem kan utbildningstillfället komma att ställas in, detta meddelas senast en vecka innan utbildningstilllfället. 

Användarutbildning program- och kurstillfälle samt utbildningsplan

Du behöver inte delta i någon utbildning för att få behörighet att arbeta med kurstillfällen, programtillfällen eller utbildningsplaner i Selma. Du måste dock skicka in en ansökan om behörighet för att få tillgång till Selma. I användarmanualerna finner du detaljerad information gällande processer och hur systemet fungerar. Skulle du vilja ha en individuell genomgång av systemet kontaktar du  selmasupport@ki.se

Kursplan

Manual för arbetet med kursplan i Selma. 

Skapandet av kursplaner styrs av såväl Högskolelagen som Högskoleförordningen men även av KI:s lokala regelverk Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet.

Sista datum för fastställande av kursplan (gäller både ny kursplan och vid revidering av kursplan)

Datumen är beslutade av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i dokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI (se ovan), och gäller från och med kursplanearbetet inför höstterminen 2019.

Huvudregel:

  • Kursstart på höstterminen: beslut ska vara dokumenterat i Selma senast 1 april terminen innan.
  • Kursstart på vårterminen: beslut ska vara dokumenterat i Selma senast 1 november terminen innan.

Undantag:

  • Kurser inom program som ges på engelska: beslut för kursplanerna på termin 1 inför höstterminen ska vara dokumenterat i Selma senast i mitten av mars
  • Kurser inom specialistsjuksköterske­programmen: beslut för kursplanerna på termin 1 inför höstterminen ska vara dokumenterat i Selma senast i mitten av mars.
  • Fristående kurser: beslut ska vara dokumenterat i Selma senast 31 december läsåret innan kursstart. Kursens behörighet måste godkännas av Fakultetskansliet före fastställande av kursplanen.

Information om hantering av kursplaner för uppdragsutbildning finner du här.

Alla kursplaner som fastställs i Selma visas i KI:s kursplanearkiv.

Beställa kurskod

Innan du kan börja arbeta med en ny kursplan i Selma måste du beställa en kurskod från Selmasupport. Se till att du har läst igenom KI:s riktlinjer för hantering av kursplaner innan du beställer din kurskod. Av riktlinjerna framgår det t.ex. när du ska beställa en ny kurskod och när det räcker med att du reviderar en befintlig kursplan.

Beställning av en ny kurskod sker genom att du fyller i ett beställningsformulär och mejlar det till selmasupport@ki.se. Observera att det finns två olika formulär, ett för uppdragsutbildning och ett för all annan utbildning.

För alla kurser som inte ges inom ett av KI beslutad huvudområde måste SCB-ämnesgrupp anges på beställningsblanketten. En lista över SCB-ämnesgrupper finner du här.

Alla kursplaner som skapas i Selma har en kurskod. Alla kurskoder skapas enligt den kurskodsstruktur som är beslutad inom KI.

Information om inköp av kurslitteratur

Selma är kopplat till universitetsbibliotekets inköpsavdelning. När en kursplan fastställs i Selma skickas information om ingående kurslitteratur till biblioteket. Biblioteket köper in böcker enligt nedanstående principer, beroende på vilken rubrik i Selma som man har valt att placera litteraturposten under.

Obligatorisk litteratur: Till det campus där kursen ges köper biblioteket in fyra exemplar (två veckolån och två daglån). De köper även in ett daglån till det campus där kursen inte ges. 

Rekommenderad litteratur: Biblioteket köper endast ett utlåningsexemplar.

Fördjupningslitteratur: Biblioteket köper endast ett utlåningsexemplar.

Vid frågor om inköp av kurslitteratur, books@kib.ki.se.

Kursplaneöversättaren Convertus

Kursplaneöversättaren Convertus är ett maskinellt översättningssystem som kan användas inom KI för att översätta kursplaner till engelska. Kursplaneöversättaren är ihopkopplad med Selma och hur den används beskrivs i kursplanemanualen. Man kan även lära sig hur Kursplaneöversättaren fungerar genom att titta på Convertus instruktionsfilm (6 minuter lång).

Utbildningsplan

Manual för arbetet med utbildningsplan i Selma. 

Enligt högskoleförordningen ska det för varje utbildningsprogram finnas en utbildningsplan. Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram inom KI ska dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma. Hur utbildningsplaner ska se ut inom KI regleras via Regler för utbildningsplaner för program

Alla utbildningsplaner som fastställs i Selma visas i KI:s utbildningsplanearkiv

Sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med sökbara kurstillfällen i Selma. 

I dagsläget är det endast fristående kurser och  valbara kurser inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen som ska läggas upp som sökbara kurstillfällen i Selma, vilket innebär att det endast är handläggare för dessa program samt central handläggare på SER som arbetar med detta.

Kurstillfällesinformationen för de valbara kurserna går vidare till Ladok samt antagningssystemet NyA.

Kurstillfällesinformationen för de fristående kurserna visas på ki.se/utbildning samt går vidare till Ladok och antagningssystemet NyA /antagning.seLäs mer om arbetet med kurstillfällen för fristående kurser här.

Ej sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med ej sökbara kurstillfällen i Selma.

Alla ordinarie programkurser - förutom de som läggs upp som sökbara kurser (se ovan) - kurser för inresande studenter samt kurser inom poänggivande uppdragsutbildning ska läggas upp som ej sökbara kurstillfällen i Selma.

Kurstillfällesinformationen går endast vidare till Ladok.

Programtillfälle

Manual för arbetet med programtillfällen i Selma.

Inför varje läsår ska uppgifter gällande KI:s program läggas in i programtillfällen i Selma för visning i vår digitala utbildningskatalog på ki.se och på antagning.se. Handläggare på institution och programhandläggare i programnämnderna är delaktiga i den processen. 

Programtillfällesinformationen för KI:s program visas på ki.se/utbildning och på antagning.se. En generell tidsplan för arbetet med programtillfällen finner du här.

Support

Selmasupport kan du kontakta via selmasupport@ki.se.

Selmasupport svarar främst på frågor gällande användarbehörighet, utbildningstillfällen, användarfrågor kopplat till Selma och kurskodsbeställningar.  

  • Har du frågor gällande riktlinjerna för kursplaner, reglerna gällande utbildningsplaner eller övriga frågor gällande utbildningsformalia kan du vända dig direkt till handläggare på avdelningen för styrelsesstöd och internationella relationer. Maria Bengtsson tel: 08-524 860 44, e-post maria.bengtsson@ki.se eller Bodil Lampén Helgesson tel: 08-524 860 61, e-post: bodil.lampen.helgesson@ki.se
  • För frågor gällande kurslitteratur som du inte kan söka fram via Selma, kontakta books@kib.ki.se.

Är du osäker på vem du ska kontakta, hör av dig till Selmasupport, så hjälper vi dig rätt. 

 

     

 

Administration