Utbetalning av KID-medel

This page in English

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering (utfyllnad till lönemedel) av doktorander vid KI. Utbetalningar görs från styrelsen för forskarutbildning till aktuell institution. Maximalt utbetalas fyra årsbelopp.

Nytt om KID-anslaget

Från och med 1 juli 2016 försvinner utbildningsbidraget (UBB) som försörjningsform. Därmed påverkas nivån på ramanslaget för KID. Från och med januari 2016 kommer två olika beloppsnivåer att ligga till grund för utbetalningar under hela doktorandtiden:

  • Ett belopp beräknat enligt den gamla principen (ett år UBB och tre år doktorandanställning) till de som påbörjar utbildning på forskarnivå senast i december 2015. Årsbeloppet enligt denna princip uppgår till 287 000 kronor för 2016.
  • Ett belopp beräknat enligt den nya principen (fyra års doktorandanställning) till de som påbörjar utbildning på forskarnivå fr.o.m. januari 2016. Detta belopp förutsätter att doktoranden inte försörjs med UBB utan anställs från dag 1 (även under VT 2016). Årsbeloppet enligt denna nya princip uppgår till 320 000 kronor.

Förutsättning för utbetalning

Beslut om tilldelning av KID-medel fattas av styrelsen för forskarutbildning. Beslut gäller under förutsättning att:

  • KID-forskarutbildningsplatsen utlyses och tillsätts i konkurrens (gäller ej för de som genomför sin forskarutbildning inom ramen för en anställning utanför KI)
  • Personen som blir utsedd antas till forskarutbildning vid KI, med doktorsexamen som mål, inom ett år efter att beslut om tilldelning meddelats
  • Forskarutbildning planeras enligt inlämnad ansökan och följer gällande regelverk för forskarutbildning vid KI

Utbetalning av KID-medel

Utbetalningen av KID-medel för år 1 sker mot rekvisition medan resterande års utbetalningar (år 2-4) lyfts in i den ordinarie resursfördelningen och, med automatik, betalas ut i tolftedelar.

För att det första årsbeloppet ska betalas ut ska huvudhandledaren skicka in ifyllt KID-kontrakt tillsammans med rekvisitionsblankett och bilagor * till ansvarig handläggare för KID-medel (se Kontakt till höger) så snart doktoranden är antagen till forskarutbildning.

För utbetalning av det första året – observera regeln kring den så kallade brytpunkten: För rekvisitioner som inkommer till ansvarig handläggare under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas, via överföringsuppdrag till institution, ett helårsbelopp för innevarande kalenderår. För rekvisitioner som inkommer under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan medel betalas ut via ordinarie resursfördelning under närmast följande kalenderår.

*Se KID-kontrakt för bilagor som behöver skickas in.

Krav för utbetalning år 2 till 4

Kontroller av doktorandernas progress utförs av Universitetsförvaltningen.

  • Inför utbetalningen av år två kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad.
  • Inför tredje utbetalningen kontrolleras dels att doktoranden är registrerad, dels att halvtidskontrollen har rapporterats i LADOK. OBS! För att den tredje utbetalningen ska genomföras under närmast följande kalenderår, krävs att halvtidskontrollen finns registrerad i Ladok senast den 15 december.
  • Inför utbetalningen av det fjärde och sista årsbeloppet kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad och inte har disputerat. I normalfallet får kvarvarande medel användas till och med sex månader efter disputation.

Observera! I de fall doktoranden disputerar inom kortare tid än fyra år, eller av någon annan anledning avslutar sina forskarstudier, åligger det huvudhandledaren att snarast meddela detta till KID-handläggare och KID-styrgrupp.

Tilldelning av andra fakultetsmedel

En huvudsökande som också söker och tilldelas ett liknande finansieringsstöd för projektet via, t.ex. Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV), Clinical Scientist Training Programme (CSTP) eller liknande, får inte erhålla två sådana finansieringsstöd för samma projekt utan måste välja finansieringskälla.

För frågor kring utbetalningar kontakta: Henrik Lundström, Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, 08-524 864 87.

Hur man fyller i rekvisitionsblanketten

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisition avser: Välj Doktorand inom KID och därefter institution.
Medel rekvireras för: Ange namnet på huvudhandledaren som tilldelats medel och doktoranden som antagits till forskarutbildning/KID-projekt, samt utlysningens diarienummer (står på KID-kontraktet), dvs. utlysningsterminen då KID-medel beviljades.
Projekt: Ange projektet medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Skriv institutionsbeteckning, namn på huvudhandledare och doktorand samt KID medel (t.ex. C1, Lisa Nilsson, Sven Karlsson, KID-medel).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.
Den undre delen av blanketten fylls i av ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se