Upphovsrätt

Det mesta av det material som används för undervisning vid Karolinska Institutet är upphovsrättsligt skyddat. Detsamma gäller material som studenter och lärare kopierar från Internet. Upphovsrättslagen reglerar hur man får använda sig av upphovsrättsligt skyddat material. De verk som skyddas av upphovsrätten är "självständiga och originella alster av andligt arbete", t.ex. bilder, fotografier, musik, texter, böcker, datorprogram och databaser. Upphovsrätten är den lagliga rätt som ursprungligen innehas av den som skapat ett verk.

Upphovsrätten avser inte data, teori eller fakta utan bara det självständiga och originella sättet de framställs. I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten, s.k. närstående rättigheter, som avser alster som inte når upp till verkshöjdskravet men ändå bör ha ett upphovsrättsliknande skydd. Skyddet är betydligt snävare än den egentliga upphovsrätten och skyddet gäller under kortare tid.

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätten består dels av en ekonomisk rätt till verket, dels en ideell rätt.

Den ekonomiska rätten, som kan överlåtas enligt avtal, innebär i princip ensamrätt att mångfaldiga verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Antingen kan hela den ekonomiska rätten säljas eller så kan den upplåtas för viss användning, licensieras. Övergången och omfattningen av förfoganderätten framgår normalt av det avtal som reglerar frågan.

Den ideella rätten innebär att när ett verk framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen anges.

Vem är upphovsman?

Det är alltid den som har skapat verket som har den ursprungliga upphovsrätten till det. Endast fysiska personer kan vara upphovsmän. Är det flera personer som har samarbetat för att skapa ett verk och kan man inte särskilja de enskilda bidragen som självständiga verk har upphovsmännen gemensam upphovsrätt till verket. Alla former av överlåtande av upphovsrätten kräver då enighet av samtliga upphovsmän.

Rätten att nyttja verket kan dock i vissa fall övergå till exempel till arbetsgivaren via en anställning eller till beställaren via ett uppdragsavtal men de ideella rättigheterna (att bli namngiven och citerad) kan inte innehas av någon annan än upphovsmannen.

När uppkommer upphovsrätten?

Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk skapas.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller som huvudregel under upphovsmannens livstid plus 70 år efter hans dödsår. Därefter får verket fritt återges.

Nyttjande för privat bruk

En inskränkning i upphovsrätten är regeln om att var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. När det gäller litterära verk, exempelvis en lärobok, gäller dock att man bara får kopiera en begränsad del av boken. Vad som menas med begränsad del är inte klarlagt. Det innebär dock att det alltid är fråga om en mindre del av verket och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av ett verk. Det är inte heller tillåtet att komma runt regeln genom att kopiera en del av en bok en dag och en annan del en annan dag.

Genom högskoleavtalet (se mer nedan) ges möjlighet för lärare att till sig själv kopiera ett verk i sin helhet under förutsättning att det inte rör sig om obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

I en del fall gäller inget undantag från upphovsrätten, dvs inte ens kopiering för privat bruk är tillåten. Det gäller till exempel framställning av exemplar av datorprogram och sammanställningar i digital form.

Citaträtten

Enligt en bestämmelse i upphovsrättslagen får var och en citera ur offentliggjorda verk i den omfattning som motiveras av ändamålet. Den som "lånar" en text enligt denna bestämmelse måste ange vem som är upphovsmannen. Citaträtten sträcker sig olika långt i olika fall. I en vetenskaplig eller kritisk framställning, där författaren avser att analysera, kritisera eller på annat sätt belysa ett citerat verk har man rätt att i vissa fall ha rätt att återge ganska stora delar av verket. Kortare dikter etc. kan till och med få återges i sin helhet i dessa sammanhang.

Upphovsrättsligt material inom högskolan

Som ovan nämnts är det mesta material som används inom undervisningen upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrättslagen gör ingen skillnad mellan olika typer av läromedel. Såväl dyra kursböcker som enklare alster, exempelvis kompendier som har skrivits av en lärare, är skyddade. Föreläsningar som hålls inom högskolan är också upphovsrättsligt skyddade. Visserligen har studenten rätt att teckna ned vad föreläsaren säger. Studenten får också använda detta material för enskilt bruk men han har inte rätt att kopiera och sprida föreläsningen.

Det är viktigt att observera att även studenterna vid högskolan har ett upphovsrättsligt skydd av de alster som de har tagit fram, exempelvis svar på tentamensfrågor, examensarbeten etc. För lärare ska ha rätt att använda detta material i sin undervisning krävs att de har studentens medgivande.

Lärares rätt att kopiera för undervisningsverksamhet - högskoleavtalet (tidigare bonusavtalet)

Enligt upphovsrättslagen får offentliggjorda verk kopieras för undervisningsverksamhet som omfattas av en så kallad avtalslicens. Mellan Bonus Copyright Access och samtliga universitet och högskolor i Sverige har ett kopieringsavtal slutits. Avtalet innebär att man som lärare under vissa förutsättningar har rätt att kopiera upphovsrättsligt material för att användas i undervisningen. Avtalet ger lärarna möjlighet att, utöver den vanliga fotokopieringen, även göra utskrifter från digital källa, t.ex. Internet. Det är även tillåtet att framställa digitala exemplar av verk för projicering med presentationsprogram, t.ex. PowerPoint.

Kontakt

Jurist

Håkan Sterner

Telefon: 08-524 876 80
Enhet: Juridiska enheten
E-post: hakan.sterner@ki.se

Länkar